OLAC Logo OLAC resources in and about the Chinese language

ISO 639-3: zho

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Use faceted search to explore resources for Chinese language.

Primary texts

 1. ONLINEBilingual Guthrie Corpus. Guthrie, Larry. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-Guthrie
 2. ONLINEBilingual Mandarin Corpus. Zhang, Yaanhui; Huang, Binbin. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-Mandarin
 3. ONLINEBilingual Singapore Corpus. Quin, Yow Wei. 2015-09-20. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-Singapore
 4. ONLINEBilingual YipMatthews Corpus. Yip, Virginia; Matthews, Stephen; Yue-Yuan, Huang. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-YipMatthews
 5. ONLINEChinese Beijing Corpus. Tardif, Twila. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Beijing
 6. ONLINEChinese Chang Corpus. Chang, Chien-ju. 2005-09-12. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Chang
 7. ONLINEChinese Context Corpus. Tardif, Twila. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Context
 8. ONLINEChinese Tong Corpus. Deng, Xiangjun; Yip, Virginia. 2016-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Tong
 9. ONLINEChinese XuMinChen Corpus. Xu, Zhengyuan; Min, Ruifang; Chen, Jidong; Wang, Yuqing. 2015-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-XuMinChen
 10. ONLINEChinese Zhou1 Corpus. Zhou, Jing. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Zhou1
 11. ONLINEChinese Zhou2 Corpus. Zhou, Jing. 2007-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Zhou2
 12. ONLINEFrogs Chinese Guo Corpus. Guo, Jiansheng. 2009-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Frogs-Chinese-Guo
 13. ONLINEChinese Beijing2 Corpus. Tardif, Twila. 2007-03-15. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Frogs-Chinese-Tardif
 14. Chinese words: Speaker J.D. Bush. Bush, J.D. (consultant); Anonymous (researcher). [undated]. California Language Archive. oai:cla.berkeley.edu:24-2102
 15. ONLINEInteractions de base en chinois. Shen, Yitong (data_inputter); Vincent, Coralie (data_inputter); El Ayari, Sarra (depositor); Shen, Yitong (speaker); Zribi-Hertz, Anne (researcher); Soare, Elena (researcher). 2022. Structures formelles du langage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-c9507735-5601-4d62-9077-3556012d622f
 16. ONLINEInteractions de base en chinois. Shen, Yitong (data_inputter); Vincent, Coralie (data_inputter); El Ayari, Sarra (depositor); Shen, Yitong (speaker); Zribi-Hertz, Anne (researcher); Soare, Elena (researcher). 2022. Structures formelles du langage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-dc2edac9-5118-442c-aeda-c95118c42c09
 17. ONLINEReport on Arthur Capell Estate by Peter Newton. Peter Newton. 1995. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:AC1-000
 18. ONLINEMultiple Language Recordings. Arthur Capell (compiler). n.d. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:AC1-302
 19. ONLINESpoken Chinese. Arthur Capell (compiler); Arthur Capell (compiler). n.d. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:AC1-435A
 20. ONLINESpoken Chinese. Arthur Capell (compiler); Arthur Capell (compiler). n.d. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:AC1-435B
 21. ONLINEOpenProDat - Chinese. Bigi, Brigitte; Hirst, Daniel. 2013. Laboratoire parole et langage - UMR 7309 (LPL, Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000820
 22. ONLINEAphasiaBank Mandarin NonProtocol Chinese CAP Corpus. Bates, Elizabeth. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:AphasiaBank-Mandarin-NonProtocol-CAP
 23. ONLINEBilingBank English-Chinese Silver Corpus. Silver, Rita. 2015-06-05. TalkBank. oai:talkbank.org:BilingBank-Silver
 24. ONLINECABank CallHome Chinese Corpus. Linguistic Data Consortium. 2013-06-02. TalkBank. oai:talkbank.org:CABank-CallHome-zho
 25. ONLINEDementiaBank Mandarin Lu Corpus. Lu, Ching-ching. 2010. TalkBank. oai:talkbank.org:DementiaBank-Mandarin
 26. ONLINESLABank Chinese-English CUHK Corpus. CUHK students. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-English-CUHK
 27. ONLINESLABank Chinese-Hungarian Langman Corpus. Langman, Juliet; Snow, Catherine. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-Hungarian-Langman
 28. ONLINESLABank Zhang Corpus. Zhang, Yanhui. 2013-04-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-Mandarin-COPA
 29. ONLINESLABank HKPU Corpus. Chan, Angel. 2014-10-15. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-Mandarin-HKPU

Lexical resources

 1. ONLINECrúbadán language data for Chinese. Kevin Scannell. 2018. The Crúbadán Project. oai:crubadan.org:zh
 2. ONLINECrúbadán language data for Chinese (Traditional). Kevin Scannell. 2018. The Crúbadán Project. oai:crubadan.org:zh-Hant
 3. ONLINECrúbadán language data for Chinese (Latin script). Kevin Scannell. 2018. The Crúbadán Project. oai:crubadan.org:zh-Latn
 4. ABC Chinese-English dictionary : alphabetically based computerized. DeFrancis, John, 1911-. 1996. Honolulu : University of Hawai'i Press. oai:gial.edu:10823
 5. Bingo Tōzantō hōgen kiso goishū = A study of the basic vocabulary of the Min dialect in the Tung Shan Island. Nakajima, Motoki. 1977. Tōkyō : Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo. oai:gial.edu:11281
 6. Chien ming Han Ying tzʿu tien = A concise Chinese-English dictionary. Beijing yu yan xue yuan. "Jian ming Han Ying ci dian" bian xie zu. 1982. Pei-ching : The Commercial Press = : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11282
 7. Han Ying chʿeng yu tzʿu tien = A Chinese-English dictionary of idioms. Beijing wai guo yu xue yuan. Ying yu hsi tzʿu tien tsu. 1982. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11285
 8. Han Ying fen lei chʿa tʿu tzʿu tien = a classified and illustrated Chinese-English dictionary. Guangzhou wai guo yu xue yuan. 1981. Hsiang-kang : Shenghuo, tushu, hsinchih san lien shu tien Hsiang-kang fen tien ; Kuang-chou shih : Kuang-tung jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11286
 9. Han Ying tzʿu tien = A Chinese-English dictionary. Beijing wai guo yu xue yuan. "Han Ying ci dian" bian xie zu. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11288
 10. Conversational Chinese for beginners. Swadesh, Morris, 1909-1967. 1948. New York : Dover Publications. oai:gial.edu:11497
 11. Mandarin Chinese. Scurfield, Elizabeth. 1991. [London] : Teach Yourself Books. oai:gial.edu:11588
 12. Chiang ming lei yü tzʿu tien. Wang, Anjie. 1984. Ha-erh-pin : Hei-lung-chiang jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11611
 13. Han Tsang tui chao chʿeng yü. Min zu chu ban she. 1980. [Peking] : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11646
 14. Hsien tai Han yu hsiao tzʿu tien = Xiandai Hanyu xiao cidian. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1980. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11653
 15. Hsien tai Han yü pa pai tzʿu = Xiandai Hanyu babai ci. Lü, Shuxiang; Li, Linding. 1980. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11655
 16. Hsien tai Han yu tzʿu tien = Xiàndài Hànyǔ cídiǎn. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11656
 17. Shih yung Han yu tʿu chieh tzʿu tien. Liang, Derun; Fan, Mingxian; Xu, Xiuzhi; Wang, Zhijie; Wang, Qiushui; Li, Mouyuan. 1982. Pei-ching : Wai yu chiao hsueh yu yen chiu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11737
 18. Han yu san pai chu = Chinese 300. Beijing yu yan xue yuan. 1986. Chinese language library. oai:gial.edu:12510
 19. You qu de hanzi = Fun with Chinese characters. Chen, Huobing. n.d. Haixia Shibao zong shu. oai:gial.edu:12520
 20. Speak Chinese by singing. Ling, Charlie. 1978. Hicksville, N. Y : Exposition Press. oai:gial.edu:12548
 21. Xue xi Han Ying ci dian : Xuexi Hanying cidian = Learner's Chinese-English dictionary. Nan yang shang bao (Singapore); Umum Publisher (Singapore). 1979. Singapore : Nanyang shang bao Pu ji chu ban she. oai:gial.edu:12567
 22. Xue xi Han Ying ci dian : Xuesi Hanying cidian = Learner's Chinese English dictionary. Nan yang shang bao (Singapore). Umum Publisher (Singapore). 1990. Singapore : Nanyang shang bao Pu ji chu ban she. oai:gial.edu:12568
 23. Hàn yu sù chéng : zhong ying duì zhào. n.a. 1992. Beijing : Bei jing yu yán xué yuán bian. oai:gial.edu:13509
 24. Hsien tai Han yü tzʿu tien = Xiandai Hanyu cidian. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1983. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15208
 25. Selected Chinese sayings. Lai, T. C. n.d. Hong Kong : University Book Store. oai:gial.edu:15251
 26. Hsin pien Han Ying fen lei tzʿu hui shou tsʿe. Beijing wai guo yu xue yuan. "Xin bian Han Ying fen lei ci hui shou ce" bian xie zu. 1983. Pei-ching : Wai yü chiao hsüeh yü yen chiu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15331
 27. Oxford elementary learner's English-Chinese dictionary = Niu-chin ch'u chieh Ying Han shuang chieh ts'u tien. Burridge, Shirley. 1988. Hong Kong : Oxford University Press. oai:gial.edu:16563
 28. Character text for Beginning Chinese. DeFrancis, John Francis, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:16706
 29. Teach yourself Chinese. Williamson, H. R. (Henry Raymond), 1883-1966. n.d. Teach yourself books. oai:gial.edu:20545
 30. A guide to Mandarin : self-taught. Yüan, Ying-ts'ai. 1980. [S.l. : s.n.]. oai:gial.edu:22684
 31. Colloquial Chinese. Tong, Bingzheng. 1982. Colloquial series. oai:gial.edu:26097
 32. Colloquial chinese : a complete language course. Kan, Qian, 1960-. 1995. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:26189
 33. China beginner's/traveler's dictionary : English-Chinese, Chinese-English in Pinyin romanization = Jīchŭ zìdiăn : Yīng-Hàn Hàn-Yīng. Kimball, Richard L. (Richard Laurance). 1980. New York : Eurasia Press ; San Francisco : China Books & Periodicals [distributor]. oai:gial.edu:26371
 34. Collins Chinese dictionary. n.a. 2004. Glasgow ; New York : HarperCollins. oai:gial.edu:26667
 35. Han Ying ci dian = A Chinese-English dictionary. Beijing wai guo yu da xue. Ying yu xi. Ci dian zu. 1995. Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao. oai:gial.edu:26734
 36. A Chinese-English dictionary = Han Ying ci dian. n.a. 1986. Hong Kong : Modern Publications. oai:gial.edu:27646
 37. Naqxi-Habaq-Yiyu Geezheeq Ceeqhuil : Naxi-Chinese-English Glossary : with English and Chinese Indexes. Pinson, Thomas. 1998. Dallas, TX : Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:28143
 38. Fukken Kango hōgen kiso goishū = A comparative lexicon of Fukien dialects. Nakajima, Motoki. 1979. Tōkyō : Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo. oai:gial.edu:3301
 39. ONLINESubtitle Word Frequencies. n.a. 2014. Center for Reading Research, Ghent University. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-1065
 40. ONLINEOmegaWiki. Meijssen, Gerard. 2014. Universität Bamberg, World Language Documentation Centre. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-853
 41. ONLINEMultiple Language Recordings. Arthur Capell (compiler). n.d. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:AC1-302
 42. ONLINEChinese Course (Davis and Liu). Arthur Capell (compiler). n.d. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:AC1-LT6
 43. ONLINEConcreteness and imageability lexicon MEGA.HR-Crossling. Ljubešić, Nikola. 2018. Jožef Stefan Institute. oai:www.clarin.si:11356/1187
 44. ONLINEGLOBAL French-Chinese Dictionary - MLDS (ELEXIS). K Dictionaries Ltd. 2022. K Dictionaries Ltd. oai:www.clarin.si:11356/1572
 45. ONLINEGLOBAL Chinese-French Dictionary - MLDS (ELEXIS). K Dictionaries Ltd. 2022. K Dictionaries Ltd. oai:www.clarin.si:11356/1578
 46. ONLINEPASSWORD English Multilingual Dictionary - KEMD (ELEXIS). K Dictionaries Ltd. 2022. K Dictionaries Ltd. oai:www.clarin.si:11356/1579
 47. ONLINETreq Translation Equivalents (ELEXIS). Rosen, Alexandr; Vavřín, Martin; Zasina, Adrian. 2022. Institute of the Czech National Corpus. oai:www.clarin.si:11356/1626

Language descriptions

 1. Units in Mandarin conversation : prosody, discourse, and gramar. Tao, Hongyin. 1996. Studies in discourse and grammar ; v. 5. oai:gial.edu:10840
 2. A phonological analysis of the Szechuanese monosyllable. Scott, N.C. 1953. [London : School of Oriental Studies. oai:gial.edu:10930
 3. Some Wenzhou tone sandhi. Ballard, W. L. 1972. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11005
 4. Mandarin Chinese. Scurfield, Elizabeth. 1991. [London] : Teach Yourself Books. oai:gial.edu:11588
 5. Han yu yu fa chi chʿu. Lu, Chi-pʿing. 1983. Ha-erh-pin shih : Hei-lung-chiang jen min chʿu pan she : Hei-lung-chiang sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11648
 6. Han yü yü fa fen hsi wen tʿi. Lü, Shuxiang. 1979. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11649
 7. Ku tai Han yü. Wang, Li, 1900-1986. n.d. Pei-ching : Chung-hua shu chü : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11670
 8. Yü yin chʿang shih. Dong, Shaowen. 1958. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11785
 9. Essential grammar for modern Chinese. Lin, Helen T. 1984. Boston : Cheng & Tsui. oai:gial.edu:11895
 10. A Mandarin phonetic reader in the Pekinese dialect : with an introductory essay on the pronunciation. Karlgren, Bernhard, 1889-. 1918. Archives d'études orientales ; v. 13. oai:gial.edu:13398
 11. The establishment of modern Chinese grammar : the formation of the resultative construction and its effects. Shi, Yuzhi, 1963-. 2002. Studies in language companion series ; v. 59. oai:gial.edu:13672
 12. About Chinese. Newnham, Richard, 1932-. 1971. [Harmondsworth, Eng.] : Penguin Books. oai:gial.edu:138
 13. ONLINEThe status of Coronal in the historical development of Lhasa Tibetan rhymes. Brush, Beaumont. 1997. SIL electronic working papers ; 1997. oai:gial.edu:14385
 14. Character text for Beginning Chinese. DeFrancis, John Francis, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:16706
 15. Sound change: actuation and implementation. Chen, Matthew Y. 1975. Baltimore : Waverly. oai:gial.edu:17259
 16. Teach yourself Chinese. Williamson, H. R. (Henry Raymond), 1883-1966. n.d. Teach yourself books. oai:gial.edu:20545
 17. Learning efficiencies for different orthographies a comparative study of Han characters and Vietnamese romanization. Chiung, Wi-vun Taiffalo. 2003. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22597
 18. Chinese phonetics and phonemics. Denlinger, Paul B. 1963. [Ann Arbor, Mich.] : University of Michigan. oai:gial.edu:22754
 19. Yunnanese and Kunming Chinese : a study of the language communities, the phonological systems, and the phonological developments. Gui, Ming Chao. 2001. LINCOM studies in Asian linguistics ; 28. oai:gial.edu:22938
 20. Zero-pronominalization in Chinese discourse. Li, Charles N. 1977. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:23442
 21. Kunming Chinese. Gui, Ming Chao. 2000. Languages of the world. Materials ; 340. oai:gial.edu:23636
 22. Mandarin Chinese : a functional reference grammar. Li, Charles N., 1940-. 1981. Berkeley : University of California Press. oai:gial.edu:23720
 23. Colloquial chinese : a complete language course. Kan, Qian, 1960-. 1995. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:26189
 24. The morphology of Chinese : a linguistic and cognitive approach. Packard, Jerome Lee, 1951-. 2000. Cambridge, UK New York, NY, USA : Cambridge University Press. oai:gial.edu:26206
 25. New Chinese 300 : a beginning language course. Beijing yu yan xue yuan. 1984. C&T Asian languages series. oai:gial.edu:26386
 26. Problems of hierarchy and indeterminacy in Mandarin phonology. Martin, Samuel Elmo, 1924-. 1957. Taipai : Institute of History and Philology. oai:gial.edu:27296
 27. The phonology of standard Chinese. Duanmu, San. 2007. Oxford linguistics. oai:gial.edu:28517
 28. Some evidence for a discourse basis of Mandarin Chinese grammar. Fritts, Robin Gayle. 2001. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:28926
 29. The grammatical hierarchy of Malayan Cantonese. Killingley, Siew-Yue, 1940-. 1982. Newcastle upon Tyne : S.-Y. Killingley : Distributed by Grevatt & Grevatt. oai:gial.edu:3597
 30. Supplement to the Journal of the American Oriental Society, no. 15-17. Field, Henry, 1902-; Martin, Samuel Elmo, 1924-. n.d. Supplement to the Journal of the American Oriental Society ; no. 15-17. oai:gial.edu:8627
 31. Syntactic and semantic aspects of Chinese tone sandhi. Hung, Tony T. N. 1989. Bloomington, Indiana : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:8697
 32. The tonal phonology of Chinese. Yip, Moira Jean Winsland. 1980. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:9108
 33. Prosody and the acquisition of grammatical morphemes in Chinese languages. Hung, Feng-sheng. 1996. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:9922

Other resources about the language

 1. American Anthropologist Memoirs 73-75. Watson, James B. (James Bennett), 1918-; Hall, Robert Anderson, 1911-; Wright, Arthur F., 1913-1976. 1952-1953. Memoirs of the Aamerican Anthropological Association ; no. 73-75. oai:gial.edu:358
 2. A bibliographical guide to the study of Chinese language and linguistics. Kim, T. W. 1980. Current inquiry into language and linguistics ; 39. oai:gial.edu:1040
 3. China beckons : an insight to the culture and the national language. Phillips, Clifford H., 1920-. 1993. Edmonton, Alta., Canada : University of Alberta Press. oai:gial.edu:1398
 4. Chinese language teaching in the United States : the state of the art. Wrenn, James J. 1968. Washington : Center for Applied Linguistics. oai:gial.edu:1409
 5. The Chinese language today : features of an emerging standard. Kratochvíl, Paul. 1968. London : Hutchinson. oai:gial.edu:1410
 6. The Chinese written character as a medium for poetry. Fenollosa, Ernest Francisco, 1853-1908. n.d. [San Francisco] : City Lights Books. oai:gial.edu:1416
 7. Cliticization and type-lifting : a unified account of Mandarin NP de. Huang, Chu-Ren. 1989. Bloomington, Ind. (720 E. Atwater Ave., Bloomington 47405) : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:1504
 8. Contributions to Sino-Tibetan studies. McCoy, John, 1924-; Light, Timothy. 1986. Cornell linguistic contributions ; v. 5. oai:gial.edu:1846
 9. The phonological developments of Kunming Chinese in the past five decades (1939-1989). Gui, Ming Chao. 1991. Dallas, Tex. : University of Texas & the Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:10265
 10. Works investigated. Arendrup, Birthe. [between 1985 and 1998]. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:10702
 11. Cognation of bodypart terms across Chinese dialects. Bauer, Robert S. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:10870
 12. Bilingual social studies series : grade III and grade IV. National Asian Center for Bilingual Education, Alhambra City Schools. Institute for Intercultural Studies. 1900. Los Angeles, Calif. : Institute for Intercultural Studies. oai:gial.edu:10924
 13. Asia's orthographic dilemma. Hannas, Wm. C., 1946-. 1997. Honolulu : University of Hawaiʿi Press. oai:gial.edu:11039
 14. Chʿeng yü ku shih hsüan = Annotated Chinese proverbs. Beijing yu yan xue yuan. 1982. "Chi chʿu Han yü kʿo pen" yüeh tu tsʿai liao. oai:gial.edu:11283
 15. Shih yung kʿou i shou tsʿe. Zhong, Shukong. 1984. Pei-ching : Chung-kuo tui wai fan i chʿu pan kung ssu : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11297
 16. Chao Yüan-ren yü yen hsüeh lun wen hsuan. Chao, Yuen Ren, 1892-. 1985. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11609
 17. Chuang yü chi Chuang Han jen min tsen yang hu hsüeh yü yen. Wang, Chun. 1979. [Pei-ching] : Min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:11621
 18. Han yü pʿin yin chiao hsüeh. Liang, Yougang. 1982. [Kuang-tung] : Kuang-tung jen min chʿu pan she : Kuang-tung sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11647
 19. Hsien tai Han yü hsiu tzʿu. Shi, Xiyao. 1980. Yü wen hsiao tsʿung shu. oai:gial.edu:11654
 20. Hsiu-tzu tzu hsüeh ju men. Peng, Xianchu. 1981. [Wu-han] : Hu-pei jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11662
 21. Hui i shou tse. n.a. 1985. Beijing : Beijing yuyan xueyuan chubanshe yinshua chang yinshua. oai:gial.edu:11663
 22. Kuan yung yü li shih. Xu, Zongcai; Ying, Junling. 1985. Pei-ching : Pei-ching yü yen hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:11671
 23. Lun wen ti yao. n.a. 1985. Pei-ching : Pei-ching yü yen hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:11683
 24. Wang Li lun hsüeh hsin chu. Wang, Li, 1900-1986. 1983. Nan-ning shih : Kuang-hsi jen min chʿu pan she : Kuang hsi hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11767
 25. Speaking of Chinese. Chang, Raymond. 1983. New York : Norton. oai:gial.edu:11906
 26. A discourse grammar of Mandarin Chinese. Chu, Chauncey Cheng-hsi, 1930-. 1998. Berkeley models of grammars ; vol. 6, 1061-6055. oai:gial.edu:12009
 27. Modern Chinese : history and sociolinguistics. Chen, Ping, 1954-. 1999. Cambridge, U.K. ; New York, NY : Cambridge University Press. oai:gial.edu:12276
 28. Hsien tai Han tzu = Modern Chinese Characters. Yin, Binyong. 1994. Beijing : Sinolingua. oai:gial.edu:12511
 29. Chinese for beginners. Beijing yu yan xue yuan. 1976. Peking : Foreign Languages Press. oai:gial.edu:12541
 30. li fang guì xiansheng jì nìan lùn wénjí : In memory of Dr. Fang Kuei Li. n.a. 1988. Bulletin of the institute of history and philology academia sinica ; v. 59, pt. 2. oai:gial.edu:12564
 31. Chinese Symbols : the mystery unlocked. Tan, Jeffrey K H. 2000. Melbourne, Australia : Best Agency. oai:gial.edu:12566
 32. Cantonese. Bruce, Robert, 1911-. 1970. Teach yourself books. oai:gial.edu:14560
 33. Beginning Chinese. DeFrancis, John, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:15004
 34. Language attitudes toward Taibun, the written Taiwanese. Chiung, Wi-vun Taiffalo, 1971-. 1999. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:15006
 35. Han yü chiao hsüeh yü yen chiu. Quan guo min zu yuan xiao Han yu jiao xue yan jiu hui. 1980. [Yen-pien] : Yen-pien chiao yü chʿu pan she. oai:gial.edu:15330
 36. Beginning Chinese reader. DeFrancis, John, 1911-. 1977. New Haven : Yale University Press. oai:gial.edu:15396
 37. The prosody of Mandarin Chinese. Shen, Xiao-nan Susan. 1990. University of California publications in linguistics ; v. 118. oai:gial.edu:15848
 38. An encyclopaedia of translation : Chinese-English, English-Chinese. Chan, Sin-wai; Pollard, David E. 1995. Hong Kong : Chinese University Press. oai:gial.edu:16119
 39. Tone sandhi : patterns across Chinese dialects. Chen, Matthew Y. 2000. Cambridge studies in linguistics ; 92. oai:gial.edu:16998
 40. Tone and intonation in Chinese. Chao, Yuen Ren. 1933. S.l : s.n. oai:gial.edu:17233
 41. The Chong-Niu pairs of the bilabials in Chu Ao's Fan-Chieh system. Chou, Fa-kao. n.d. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:17275
 42. The uses of SHR in Mandarin Chinese. Chou, Kuo-Ping. 1967. Madison, WI : University of Wisconsin Press. oai:gial.edu:17276
 43. Wai guo ren Han zi su cheng = 500 basic Chinese characters : a speedy elementary course. Lin, Patrick. 1996. Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she [Sinolingua]. oai:gial.edu:17296
 44. So︠i︡uzy v slozhnom predlozheniĭ sovremennogo kitaĭskogo literaturnogo ︠i︡azyka. Gorelov, V. I. (Vladimir Ivanovich). 1963. Moskva : Izd-vo IMO. oai:gial.edu:19399
 45. A discourse analysis of third person anaphora in Chinese. Chen, Ping. 1984. Bloomington, Ind. : Indiana University Lunguistics Club. oai:gial.edu:2326
 46. Discourse structures of the Chinese Indonesian of Malang. Rafferty, Ellen. 1982. Nusa, 02162874 ; v. 12. oai:gial.edu:2364
 47. Tone patterns in Chinese poetry. Downer, G. B. 1963. London : University of London. oai:gial.edu:20612
 48. Structure vs. function in the Chinese verb phrase. Ernst, Thomas Boyden. 1988. S.l : s.n. oai:gial.edu:20717
 49. What is standard Chinese? : and, A select bibliography of modern Standard Chinese. Hsü, Raymond S. W. (Raymond Shih-wen). 1981. Hong Kong : Hong Kong University Press. oai:gial.edu:21024
 50. Aspect in Mandarin Chinese : a corpus-based study. Xiao, Richard. 2004. Studies in language companion series ; v. 73, 0165-7763. oai:gial.edu:21600
 51. Formalizations of linguistic comments in Chinese historical novels: a sociolinguistic approach. Matsumura, Fumiyoshi. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:21895
 52. Developing writing skills in Chinese = [Shi yong Han yu xie zuo]. Yuan, Boping. 2003. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:22231
 53. Yunnanese and Kunming Chinese: a study of the language communities, the phonological systems, and the phonological developments. Gui, Ming Chao. 1990. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22752
 54. The phonological developments of Kunming Chinese in the past five decades (1939-1989). Gui, Ming Chao. 1991. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22753
 55. Ping chu fen hsi. Chin, Shih-mo. 1983. Xian dai Han yu ke cheng can kao du wu ; 2. oai:gial.edu:23660
 56. Ji chu Han yu ke ben : Elementary Chinese readers. Beijing yu yan xue yuan. 1985. Beijing : Wai wen chu ban she. oai:gial.edu:23966
 57. Hokkien Chinese borrowings in Tagalog. Chan-Yap, Gloria. 1980. Pacific linguistics. Series B ; no. 71. oai:gial.edu:25176
 58. Early middle Chinese and the development of the Vietnamese sound system. Gage, William W. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25619
 59. Pimsleur's speak & understand essential Chinese I (Cantonese) (Compact). Lu, John H. T., Pimsleur International, Inc. 1995. Pimsleur cassette language programs. oai:gial.edu:25936
 60. The Sociolinguistic aspect of lexical changes in contemporary Chinese. Li, Chen-ching. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:27019
 61. Modern Chinese : a basic course. Beijing da xue. Wai guo liu xue sheng Zhongguo yu wen zhuan xiu ban. 1971. New York : Dover Publications. oai:gial.edu:27773
 62. A grammar of spoken Chinese. Chao, Yuen Ren, 1892-. 1968. Berkeley : University of California Press. oai:gial.edu:27911
 63. Written on bamboo & silk : the beginnings of Chinese books & inscriptions. Tsien, Tsuen-hsuin, 1910-. 2004. Chicago : University of Chicago Press. oai:gial.edu:27962
 64. Chúng ta học tié̂ng Đài và tié̂ng Vîẹt : Khan-chhiú óh Tâi-gí kap Oát-lâm-gí = Let's learn Taiwanese and Vietnamese. Chiung, Wi-vun Taiffalo. 2006. Tainan : National Cheng Kung University. oai:gial.edu:28141
 65. The Chinese of Pasuruan : their language and identity. Oetomo, Dede. 1987. Pacific linguistics. Series D, 0078-7566 ; no. 63. oai:gial.edu:29087
 66. Tonation. Bradley, David, 1947-. 1982. Pacific linguistics. Series A, 0078-7531 ; no. 62. oai:gial.edu:29114
 67. The function of sentence topics in oral and written Mandarin narrative. Abbott, Gary Steven. 1992. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:3304
 68. How to be literate in Chinese : an introduction to the 214 radicals of Chinese thought and script. Wei, Juxian, 1898-. 1967. Hong Kong. oai:gial.edu:3982
 69. Some further evidence regarding Old Chinese -s and its time of disappearance. Pulleyblank, E. G. 1972. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:38901
 70. Introduction to Chinese pronunciation. Yale University, Institute of Far Eastern Languages. 1957. Yale Universtiy. oai:gial.edu:46761
 71. Language & linguistics in the People's Republic of China. Cheng, Jinchuan; Lehmann, Winfred Philipp, 1916-; American Linguistics Delegation. 1975. Austin : University of Texas Press. oai:gial.edu:4911
 72. Language reform in China : documents and commentary. Seybolt, Peter J; Chiang, Gregory Kuei-Ke. 1979. White Plains, N.Y. : M. E. Sharpe. oai:gial.edu:4958
 73. Learn to write Chinese characters. Björkstʹen, Johan, 1964-. 1994. Yale language series. oai:gial.edu:5077
 74. Linguistic psychology and the romanization of Chinese. Hope, Edward Reginald. n.d. Ottawa. oai:gial.edu:5284
 75. A manual of the Foochow dialect. Baldwin, C. C. 1871. Foochow : Methodist Episcopal Mission Press. oai:gial.edu:5589
 76. NP-traces in Chinese : a GB approach. Yen, Sharon H. J. Hsu, 1955-. 1988. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:6441
 77. The phonological system of Guangzhouhua. Gui, Ming Chao. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:6957
 78. Proceedings of the Third Ohio State University Conference on Chinese Linguistics, 13-14 May 1988. Chan, Marjorie K. M. (Marjorie Kit-man); Ernst, Thomas Boyden. 1989. Bloomington, Ind. (720 E. Atwater Ave., Bloomington 47401-3634) : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:7299
 79. Readings in Chinese transformational syntax. Deng, Shouxin. 1985. Taipei : Crane Publishing. oai:gial.edu:7547
 80. The rhetoric of propaganda : a tagmemic analysis of selected documents of the Cultural Revolution of China. Yang, Xiao-ming, 1951-. 1994. American university studies. Series XIII, Linguistics ; vol. 28. oai:gial.edu:7715
 81. The semantics and pragmatics of cai and jiu in Mandarin Chinese. Biq, Yung-O. 1987. Bloomington : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:7973
 82. Shanghai morphotonemics : a preliminary study of tone sandhi behavior across word boundaries. Jin, Shunde. 1985. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:8037
 83. The syntax of Chinese interrogative structures. Rand, Earl. 1966. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:8730
 84. The three-fold objective of the language reform in Mainland China in the last two decades. Chiu, Rosaline Kwan-wai. 1969. [Quebec] : International Center for Research on Bilingualism. oai:gial.edu:9052
 85. Zur Tonität nordchinesischer Mundarten. Giet, Franz, 1902-. 1950. Studia Instituti Anthropos ; vol. 2. oai:gial.edu:9898
 86. Chinese. Norman, Jerry, 1936-. 1988. Cambridge language surveys. oai:gial.edu:10000
 87. ONLINEChinese: a language of China. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:zho
 88. ONLINEChinese Treebank 7.0. Xue, Nianwen; Jiang, Zixin; Zhong, Xiuhong; Palmer, Martha; Xia, Fei; Chiou, Fu-Dong; Chang, Meiyu. 2013. Linguistic Data Consortium (LDC, Philadelphia US). oai:sldr.org:ldc000827
 89. ONLINEPreparing to ask consent. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276271
 90. ONLINEExplanation of Wedding song. Rinchen Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276274
 91. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 35. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930872
 92. ONLINEWedding song. Rinchen Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276277
 93. ONLINEGoing to Nanjing. Chen Cuihua; Mao Chuan. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552247
 94. ONLINEGoing to Nanjing - Continued. Chen Cuihua; Mao Chuan. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552249
 95. ONLINETalking about Relationships. Chen Cuihua; Mao Chuan. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552243
 96. ONLINEPlaying With a Slingshot. Chen Cuihua; Mao Chuan. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552245
 97. ONLINEOld Times Sigh. Chen Cuihua; Mao Chuan. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552241
 98. ONLINEThe Phrom Gesar story. Rinchen Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276260
 99. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 34. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930865
 100. ONLINEConsent. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276264
 101. ONLINEPicking Tender Flower Stalk. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552239
 102. ONLINEHerding Sheep. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552235
 103. ONLINEPicking Flowers. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552237
 104. ONLINETen Pairs of Shoes. Zhang Shengkai (researcher); Li Shuguang (singer); Wang Xunfu (singer); Zhong Linlin (singer). 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI1261521
 105. ONLINETen Old Embroideries. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552231
 106. ONLINEThe Orange Tree Has White Blossoms. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552233
 107. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 33. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930858
 108. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 32. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930851
 109. ONLINEJoining the Army. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552229
 110. ONLINEThe Soldiers' Marching Song. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552227
 111. ONLINETen Words. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552223
 112. ONLINESelling Goods 3. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552225
 113. ONLINEThree Pumpkin Seeds. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552221
 114. ONLINEConversation about songs and Napushulu song. Tshering Dongrub; Rinchen Rdorje; Rinchen Tshering; Rinchen Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276246
 115. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 31. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930844
 116. ONLINEDivination 2. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Bsodnams Dbyangscan. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273748
 117. ONLINEPicking Lotuses. Chen Cuihua; Mao Chuan. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552215
 118. ONLINEAdmire the Full Moon. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552219
 119. ONLINEWangma Visits a Patient. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552217
 120. ONLINEThe Sun Sets Over the Western Hills. Chen Cuihua; Mao Chuan. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552211
 121. ONLINEBuying Liquor. Chen Cuihua; Mao Chuan. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552213
 122. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 30. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930837
 123. ONLINEWeeding the Cotton. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552209
 124. ONLINETuantuancheche. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552203
 125. ONLINESelling Tea. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552207
 126. ONLINEThe Embroidered Sweat Towel. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552205
 127. ONLINEThe Old Man's send-off. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552201
 128. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 38. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930893
 129. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 37. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930886
 130. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 36. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930879
 131. ONLINERiddle 6. Baibibo; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930435
 132. ONLINERiddle 5. Baibibo; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930430
 133. ONLINERiddle 4. Baibibo; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930425
 134. ONLINEIncense burning. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276691
 135. ONLINEA committee to guard against robbery. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-02-07. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930415
 136. ONLINECalling a soul ritual. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276682
 137. ONLINEIncense burning at the fireplace. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276687
 138. ONLINEMaking a Table. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-02-07. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930405
 139. ONLINENew Year libation. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276677
 140. ONLINESong praising the mountain gods. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276671
 141. ONLINEProverb 1. Baibibo; Lifenqin; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930475
 142. ONLINESong of the fireplace. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276665
 143. ONLINERoad to the Wakuapo Village. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-05-08. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930470
 144. ONLINESelling firewood in the Xinjie Market. Baibibo; Lifenqin; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930465
 145. ONLINENew Year visit song. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276653
 146. ONLINEBuilding a House. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-01-10. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930460
 147. ONLINEZenbala auspicious song. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276659
 148. ONLINEA legend of no mosquito. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-01-10. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930455
 149. ONLINEAzyehuzya song. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276641
 150. ONLINEA legend of the wild vegetable. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-01-10. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930450
 151. ONLINEConversation about the millstone song. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276644
 152. ONLINEMillstone song. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276647
 153. ONLINEAzyehuzya song (retake). Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276637
 154. ONLINECattle are not led in ploughing fields. Baibibo; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930445
 155. ONLINERiddle 7. Baibibo; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930440
 156. ONLINEConversation about geomantic directions. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276632
 157. ONLINEAli Yali song. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276634
 158. ONLINEStory about the origin of four ethnic groups. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276629
 159. ONLINEConsent. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276621
 160. ONLINESong dedicated to parents. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276615
 161. ONLINEConversation about the song dedicated to parents. Tsronhon Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276619
 162. ONLINEConversation and some lines of a song. Tshering Puthre; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273265
 163. ONLINEProverb 5. Baibibo; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930495
 164. ONLINEConversation and several songs. Tshering Puthre; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273268
 165. ONLINEProverb 4. Baibibo; Lifenqin; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930490
 166. ONLINEAli Yali song and conversation. Tshering Puthre; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Tshering Dbyangsbzang. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273260
 167. ONLINEConversation about differences between Prinmi speech varieties. Tshering Puthre; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Tshering Dbyangsbzang. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273262
 168. ONLINESong for the Inviting luck ritual and conversation. Tshering Puthre; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273255
 169. ONLINEProverb 3. Baibibo; Lifenqin; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930485
 170. ONLINEProverb 2. Baibibo; Lifenqin; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930480
 171. ONLINEZenbala song and conversation. Tshering Puthre; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273258
 172. ONLINEConsent. Tshering Puthre; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273248
 173. ONLINEPreparing for incense burning and conversation. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Dgralha Tshering; Tshering Puthre; Tshering Dbyangsbzang. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273243
 174. ONLINECleansing ritual. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Dgralha Tshering; Tshering Puthre; Tshering Dbyangsbzang. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273239
 175. ONLINEDedicating the house ritual and Securing luck ritual. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Dgralha Tshering. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273232
 176. ONLINENew Year's incense burning. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Dgralha Tshering; Tshering Puthre; Tshering Dbyangsbzang. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273234
 177. ONLINEConversation about blessings. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Dgralha Tshering. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273225
 178. ONLINECalling a soul ritual. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Tshering Puthre. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273228
 179. ONLINEConversation about mountain songs. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Tshering Puthre. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273222
 180. ONLINEDancing with witches, Two Hare trickster stories: Hare and Bear and Hare as babysitter. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273215
 181. ONLINETaking out shock ritual. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Dgralha Tshering; Tshering Puthre. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273218
 182. ONLINENa and Prinmi songs and explanation of lyrics. Tshering Puthre; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273210
 183. ONLINEThe Foolish Son-in-law Announced good News. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-05. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931017
 184. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 41. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930914
 185. ONLINEThe Sadu Marriage Customs: Taking a Wife. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-05. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931009
 186. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 40. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930907
 187. ONLINEThe Sadu Marriage Customs: Marrying off a Daughter. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-05. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931001
 188. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 39. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930900
 189. ONLINERiddle 1 by Lifenqin. Baibibo; Lifenqin; Liuyang; Xuxianming; Yangyan; Lifenqin (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931061
 190. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 48. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930963
 191. ONLINEAla Lamu song. Rinchen Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273685
 192. ONLINECleansing ritual and incense burning. Rinchen Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273689
 193. ONLINEMeeting song and explanation of the lyrics. Rinchen Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273682
 194. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 47. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930956
 195. ONLINEMy Day. Baibibo; Lifenqin; Liuyang; Xuxianming; Yangyan; Lifenqin (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931055
 196. ONLINEBigu Song. Zhong Linlin; Wang Xunfu. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552283
 197. ONLINEFeeling the World's Emotion. Li Shuguang. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552281
 198. ONLINEConversation about songs. Rinchen Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273677
 199. ONLINEAli Yali song 2. Rinchen Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273679
 200. ONLINERiddle by Fanglixian. Baibibo; Fanglixian; Liuyang; Xuxianming; Yangyan; Fanglixian (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931049
 201. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 46. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930949
 202. ONLINEThe Manager of the Household. Li Shuguang. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552279
 203. ONLINEThe Fishermen's Song. Zhan Miaochun. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552275
 204. ONLINEThe Song of Gongs and Drums. Li Shuguang. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552277
 205. ONLINEThe Fruits in My Hometown. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931041
 206. ONLINEMissing You in the Early Hours. Li Shuguang. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552271
 207. ONLINEThe Red Embroidered Slipper. Zhan Miaochun. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552273
 208. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 45. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930942
 209. ONLINEConsent. Rinchen Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273669
 210. ONLINEIncense burning. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-13. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273660
 211. ONLINECleansing ritual. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-13. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273663
 212. ONLINEConversation about culture. Rinchen Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273666
 213. ONLINEDaobanjiang. Zhong Linlin; Wang Xunfu; Li Shuguang. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552267
 214. ONLINEThe Master Spinner. Li Shuguang. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552269
 215. ONLINEMahogany. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931033
 216. ONLINEThe Song of Zhangsan. Li Shuguang. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552263
 217. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 44. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930935
 218. ONLINEThe Song of Lisi. Li Shuguang. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552265
 219. ONLINEBringing the Goods from Suzhou. Zhan Miaochun. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552261
 220. ONLINECalling luck ritual. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-13. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273658
 221. ONLINEAli Yali song 2. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276152
 222. ONLINEExplanation of Ali Yali song 1. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276155
 223. ONLINEAli Yali song 1. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276158
 224. ONLINEConversation about rituals. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-13. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273651
 225. ONLINECalling a soul ritual. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-13. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273654
 226. ONLINENine Thoughts. Wang Xunfu. 2007-02-26. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552259
 227. ONLINEAsiatic Plantain. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931025
 228. ONLINESending an Emissary to the Capital. Zhong Linlin; Wang Xunfu. 2007-02-24. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552255
 229. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 43. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930928
 230. ONLINETen Times to Meet my Girl. Various People. 2007-02-24. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552257
 231. ONLINEAli Yali song 3. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276148
 232. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 42. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930921
 233. ONLINEPomegranate Blossoms. Chen Cuihua. 2006-11-03. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552251
 234. ONLINETen Pairs of Shoes. Wang Xunfu; Zhong Linlin; Zhan Miaochun. 2007-02-24. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552253
 235. ONLINEConversation about The sheep ritual. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-13. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273645
 236. ONLINEHare trickster story. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-13. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273647
 237. ONLINEIntroduction of working tunes. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276142
 238. ONLINEExplanation of Ali Yali songs. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276145
 239. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 16. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930739
 240. ONLINESowing and harvesting tunes. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276137
 241. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 15. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930732
 242. ONLINEGrass cutting tune. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276133
 243. ONLINEConsent. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-13. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273639
 244. ONLINEA Hare trickster story (sequel) & The story of two brothers. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276123
 245. ONLINEThe story of the unfortunate man. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276128
 246. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 14. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930725
 247. ONLINEA monk story. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273621
 248. ONLINEA hero story. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273624
 249. ONLINECalling a soul ritual. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273627
 250. ONLINEThe story of the trickster man. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276120
 251. ONLINEA Hare trickster story: Hare and Bear. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273618
 252. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 13. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930718
 253. ONLINEConsent. Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276112
 254. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 12. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930711
 255. ONLINERiddles and a song. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273611
 256. ONLINEWedding blessing and conversation. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273612
 257. ONLINEA Hare trickster story (sequel). Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273615
 258. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 11. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930704
 259. ONLINEConsent. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273603
 260. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 23. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930788
 261. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 22. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930781
 262. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 21. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930774
 263. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 20. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930767
 264. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 19. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930760
 265. ONLINEIncense burning. Bkrashis Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-20. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276595
 266. ONLINEPreparation for libation and libation. Bkrashis Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-20. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276590
 267. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 18. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930753
 268. ONLINECleansing ritual. Bkrashis Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-20. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276584
 269. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 17. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930746
 270. ONLINELilanzhen V2. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-25. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930305
 271. ONLINEConversation about rituals. Bkrashis Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-20. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276580
 272. ONLINELilanzhen V1. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-25. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930300
 273. ONLINEBlessing. Bkrashis Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-20. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276575
 274. ONLINEConsent. Bkrashis Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-20. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276567
 275. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 24. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930795
 276. ONLINEConsent. Padma Rgyalmtshan; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-23. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276545
 277. ONLINEFarm Labour. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-02-07. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930345
 278. ONLINELilanzhen V9. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-27. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930340
 279. ONLINELilanzhen V8. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-27. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930335
 280. ONLINELilanzhen V7. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-27. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930330
 281. ONLINELilanzhen V6. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930325
 282. ONLINELilanzhen V5. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-26. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930320
 283. ONLINEAyi Momo song 1. Tshering Sgrolma (singer); Henriette Daudey (researcher); Gerong Pincuo (researcher). 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1277973
 284. ONLINEDivination 1. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Bsodnams Dbyangscan. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274112
 285. ONLINEDivination 3. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Bsodnams Dbyangscan. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274111
 286. ONLINELilanzhen V4. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-26. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930315
 287. ONLINELilanzhen V3. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-25. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930310
 288. ONLINEThe little rooster flowers. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-01-10. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930385
 289. ONLINEMaking Charcoal. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-02-07. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930375
 290. ONLINEPlanting Tobacco. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-02-07. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930365
 291. ONLINEMaking floorboards. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-02-07. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930355
 292. ONLINEConversation about the 7th month festival. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Padma Tshering; Padma Rinchen; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-09. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276980
 293. ONLINEShowing of scriptures. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-09. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276985
 294. ONLINEShowing of scriptures. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Padma Rinchen; Henriette Daudey. 2017-11-09. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276983
 295. ONLINEConversation. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-09. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276977
 296. ONLINEConsent. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Padma Tshering; Padma Rinchen; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-09. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276966
 297. ONLINEThe Western Hill. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2011-02-07. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930395
 298. ONLINEThe story of the wealth-giving snake horn. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276096
 299. ONLINEHow to be a good Prinmi. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-23. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1275992
 300. ONLINECalling a soul ritual. Tshering Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-23. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1275994
 301. ONLINEThe story of the clever sheep tail. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276092
 302. ONLINEPregnant Woman 2. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552199
 303. ONLINESelling Goods 2. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552195
 304. ONLINEPregnant Woman 1. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552197
 305. ONLINEThree Glasses of Wine. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552191
 306. ONLINESelling Goods 1. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552193
 307. ONLINEConversation about the spring next to the house and Offering to the water spirits. Tshering Dongrub; Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-23. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1275985
 308. ONLINEThe story of the lazy son and the wish-fulfilling jewel. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276088
 309. ONLINEThe country's education. Tshering Dongrub; Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-23. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1275989
 310. ONLINEPreparation and incense burning. Tshering Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Rinchen Rdorje; Rinchen Tshering; Rinchen Tshering; Rinchen; Lhamtsho. 2017-10-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1275982
 311. ONLINEConsent. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276080
 312. ONLINEGiving a Gold Chain. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552187
 313. ONLINEWelcoming the Spring. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552189
 314. ONLINEA Couple Playing Chess. Chen Cuihua. 2006-10-28. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552183
 315. ONLINENew Year blessing. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Rinchen Tshering; Tshering Dongrub; Rinchen Tshering. 2017-10-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1275979
 316. ONLINEMaking a Ring. Chen Cuihua. 2006-10-31. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552185
 317. ONLINEEighteen Heartbeats. Chen Cuihua. 2006-10-28. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552181
 318. ONLINEAuspicious song. Tshering Dongrub; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Rinchen Rdorje; Rinchen Tshering; Rinchen Tshering; Lhamtsho. 2017-10-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1275972
 319. ONLINESong for calling luck. Tshering Dongrub; Rinchen Rdorje; Rinchen Tshering; Rinchen Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1275976
 320. ONLINEFour Coloured Lanterns. Chen Cuihua. 2006-10-28. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552179
 321. ONLINEThe Ten Ornaments of the Communist Party. Chen Cuihua. 2006-10-28. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552175
 322. ONLINEDisturbing Fengyang. Chen Cuihua. 2006-10-28. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552177
 323. ONLINEPlaying Cards at Night. Chen Cuihua. 2006-10-28. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552171
 324. ONLINEWatching Flowers. Chen Cuihua. 2006-10-28. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552173
 325. ONLINEPrayer. Yang Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276060
 326. ONLINESociolinguistic information. Yang Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276064
 327. ONLINEGiving Flowers. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552167
 328. ONLINEAsking About Flowers. Chen Cuihua. 2006-10-28. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552169
 329. ONLINEFlowers of Each Season. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552163
 330. ONLINEThe Song of Yaogu. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552165
 331. ONLINEConsent. Yang Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-04. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276053
 332. ONLINEWish My Darling Happy New Year. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552161
 333. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 29. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930830
 334. ONLINEMeeting her Twice. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552159
 335. ONLINEMs Gue's Embroidery. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552155
 336. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 28. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930823
 337. ONLINEYoungest Girl Wu. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552157
 338. ONLINETen Glasses of Wine. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552151
 339. ONLINEFlying a Kite. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552153
 340. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 27. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930816
 341. ONLINEA Year of Yearning. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552146
 342. ONLINERepairing Yueyang Bridge. Chen Cuihua. 2006-10-27. Shenkai Zhang. oai:soas.ac.uk:MPI552149
 343. ONLINEPrayer following the incense burning. Rinchen Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273531
 344. ONLINEWorking tunes. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273534
 345. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 26. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930809
 346. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 25. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930802
 347. ONLINEAli Yali song 1 and explanation of the lyrics. Rinchen Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273524
 348. ONLINEExplanation of the Ala Lamu song. Rinchen Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273528
 349. ONLINEAle song. Tshering Dongrub; Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-23. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276014
 350. ONLINEConversation, Offering to the water spirits and Effigy ritual. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-13. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273511
 351. ONLINEVegetables. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930610
 352. ONLINEConversation about the ale song and its lyrics. Tshering Dongrub; Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Lhamtsho. 2017-10-23. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276011
 353. ONLINETaking out shock ritual. Tshering Dongrub; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Rinchen. 2017-10-23. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276003
 354. ONLINEBlessing for a housewarming and a luck song. Norbu; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-13. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273508
 355. ONLINERed Bayberry. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930602
 356. ONLINEConversation about the ale song (continued). Tshering Dongrub; Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-23. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276009
 357. ONLINERecitation on the road back from the spring and arriving home. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273501
 358. ONLINERecitation on the road back from the spring. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273503
 359. ONLINEEnd of the Taking out shock ritual. Tshering Dongrub; Rinchen; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-23. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276000
 360. ONLINELibation. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276499
 361. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 04. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930655
 362. ONLINEA prayer. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Deji. 2017-10-02. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273984
 363. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 03. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930648
 364. ONLINEIncense burning chant. Yeshe; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Deji. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274084
 365. ONLINEConsent. Bsodnams Dbyangscan; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273987
 366. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 02. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930641
 367. ONLINEIncense burning. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276483
 368. ONLINEMani recitation. Yeshe; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Deji. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274080
 369. ONLINEEffigy ritual. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273979
 370. ONLINEReading and explaining Buddhist scripture. Yeshe; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Deji. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274077
 371. ONLINEConsent. Rdorje Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276477
 372. ONLINEConversation about the Phrom Gesar story. Tshebzang Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Padma Tshering; Padma Tshering; Padma Rinchen. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276475
 373. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 01. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930634
 374. ONLINEConversation about offering to the water spirits. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273972
 375. ONLINEOffering to the water spirits. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273974
 376. ONLINEConversation (too much Chinese). Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Padma Tshering; Padma Rinchen; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276470
 377. ONLINEThe religious history of Muli. Yeshe; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Deji. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274074
 378. ONLINEConversation. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273977
 379. ONLINEConversation about stories. Padma Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Padma Tshering; Padma Rinchen; Tshebzang Bkrashis. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276472
 380. ONLINEConversation about the origin of the ethnic group. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273970
 381. ONLINEExplanation of the ale song and the route for sending a soul back. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273968
 382. ONLINEConsent. Yeshe; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Deji. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274066
 383. ONLINEConversation. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Padma Tshering; Padma Rinchen; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276463
 384. ONLINEMy Father's Funeral. Baibibo; Lilanzhen; Liuyang; Shichangyan; Xuxianming; Yangyan; Lilanzhen (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Shichangyan; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930626
 385. ONLINEUncle and nephew song and conversation. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Padma Tshering; Padma Rinchen; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276466
 386. ONLINEConsent. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273962
 387. ONLINEConversation. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Padma Tshering; Padma Rinchen; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276460
 388. ONLINEMessage for the world. Yeshe; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Deji. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274063
 389. ONLINEConversation. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-09. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276458
 390. ONLINESibbling and hometown song. Padma Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Padma Tshering; Padma Rinchen; Tshebzang Bkrashis. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276450
 391. ONLINEExplanation of the blessing. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273956
 392. ONLINEWild Pepper. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930618
 393. ONLINEConversation about rituals and scriptures. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-09. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276455
 394. ONLINEWedding blessing. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273959
 395. ONLINEConversation about script. Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-09. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276453
 396. ONLINEExplanation of the blessing. Rinchen Rdorje; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273953
 397. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 10. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930697
 398. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 09. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930690
 399. ONLINELjalju song and conversation. Padma Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Padma Tshering; Padma Rinchen; Tshebzang Bkrashis. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276446
 400. ONLINEAli Yali song. Dbyangsbzang; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Bsodnams Dbyangscan. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274043
 401. ONLINEExplanation of offering to the water spirits. Dbyangsbzang; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Bsodnams Dbyangscan; Deji. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274040
 402. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 08. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930683
 403. ONLINETraditional engagement and wedding procedures. Dbyangsbzang; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Bsodnams Dbyangscan. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274034
 404. ONLINEConversation about blessings. Bkrashis Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-20. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276430
 405. ONLINEA Hare trickster story. Padma Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Padma Tshering; Padma Rinchen; Tshebzang Bkrashis. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276433
 406. ONLINETea drinking ceremony. Dbyangsbzang; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Bsodnams Dbyangscan. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274037
 407. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 07. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930676
 408. ONLINEConsent and explanation of the Calling a soul ritual. Dbyangsbzang; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Bsodnams Dbyangscan. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274026
 409. ONLINEHare trickster story (in Chinese). Padma Tshering; Tshebzang Bkrashis; Padma Tshering; Padma Rinchen; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276428
 410. ONLINEExplanation of the Calling a soul ritual (continued). Dbyangsbzang; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Bsodnams Dbyangscan. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274023
 411. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 06. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930669
 412. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 05. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930662
 413. ONLINEConsent. Dbyangsbzang's son; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Bsodnams Dbyangscan. 2017-10-03. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1274017
 414. ONLINERiddles: Tripod. Baibibo; Lidexiang; Lilanzhen; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lidexiang; Baibibo; Xuxianming. 2011-01-10. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930215
 415. ONLINELittle Rabbit defeats Tiger and Wolf. Baibibo; Lilanzhen; Liuyang; Shichangyan; Xuxianming; Yangyan; Lilanzhen (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Shichangyan; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930210
 416. ONLINEMemories of my childhood: Two. Baibibo; Lilanzhen; Liuyang; Shichangyan; Xuxianming; Yangyan; Lilanzhen (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Shichangyan; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930205
 417. ONLINEMemories of my childhood: One. Baibibo; Lilanzhen; Liuyang; Shichangyan; Xuxianming; Yangyan; Lilanzhen (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Shichangyan; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930200
 418. ONLINEMy Father's Funeral. Baibibo; Lilanzhen; Liuyang; Shichangyan; Xuxianming; Yangyan; Lilanzhen (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Shichangyan; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930255
 419. ONLINEFox carried water. Baibibo; Lilanzhen; Liuyang; Shichangyan; Xuxianming; Yangyan; Lilanzhen (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Shichangyan; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930250
 420. ONLINELibation. Tshebzang Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276880
 421. ONLINEDa Guogai and Xiao Guoga. Baibibo; Lifenqin; Lilanzhen; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930245
 422. ONLINEOffering to the water spirits. Tshebzang Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-09. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276870
 423. ONLINEWomen's loincloth. Baibibo; Lifenqin; Lilanzhen; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930240
 424. ONLINEIncense burning. Tshebzang Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276876
 425. ONLINEExplanation of Dedicating the house ritual. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1283605
 426. ONLINESouls, gods and demons. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-07. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1283603
 427. ONLINEOf gods, souls, spirits and language. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-06. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1283604
 428. ONLINEEffigy ritual. Tshebzang Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Padma Tshering. 2017-11-09. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276868
 429. ONLINEGuess ox and goat. Baibibo; Lifenqin; Lilanzhen; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930235
 430. ONLINEClever Son-in-law. Baibibo; Lifenqin; Lilanzhen; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930230
 431. ONLINESibbling song and conversation. Padma Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Padma Tshering; Padma Rinchen; Tshebzang Bkrashis. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276861
 432. ONLINEDeluge story. Padma Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan; Padma Tshering; Padma Rinchen. 2017-11-08. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276865
 433. ONLINECalling a soul ritual. Bsodnams Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276855
 434. ONLINEBlock Heart Cloth. Baibibo; Lifenqin; Lilanzhen; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930225
 435. ONLINEA story of a fool. Baibibo; Lifenqin; Lilanzhen; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Lirong; Baibibo; Xuxianming. 2011-08-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930220
 436. ONLINEDancing song 1. Bsodnams Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276851
 437. ONLINEDancing song 2. Bsodnams Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276843
 438. ONLINESong about parents. Bsodnams Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276847
 439. ONLINEDancing song 2 (retake). Bsodnams Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276840
 440. ONLINELilanzhen V16. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-03-01. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930295
 441. ONLINELilanzhen V15. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-03-01. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930290
 442. ONLINEConsent. Bsodnams Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-15. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276832
 443. ONLINELilanzhen V14. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-03-01. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930285
 444. ONLINELilanzhen V13. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930280
 445. ONLINEOffering to the water spirits. Bsodnams Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276827
 446. ONLINETaking out shock ritual. Bsodnams Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276822
 447. ONLINELilanzhen V12. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930275
 448. ONLINELilanzhen V11. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930270
 449. ONLINELilanzhen V10. Baibibo; Lilanzhen; Muhua; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Muhua; Baibibo; Xuxianming. 2012-02-27. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930265
 450. ONLINEStories of the Middle Li Clan. Baibibo; Lilanzhen; Liuyang; Shichangyan; Xuxianming; Yangyan; Lilanzhen (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Shichangyan; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930260
 451. ONLINEDancing song. Kuli Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-16. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276804
 452. ONLINEAli Yali song. Kuli Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-16. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276809
 453. ONLINEConversation about the funeral ritual of drinking liquor. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273431
 454. ONLINEBlessing for the coming-of-age ritual. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Dgralha Tshering; Tshering Dbyangsbzang. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273427
 455. ONLINEConsent. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Tshering Dbyangsbzang; Tshering Puthre. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273417
 456. ONLINEHair-cut. Baibibo; Lifenqin; Lilanzhen; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931097
 457. ONLINEA Person who takes advantages. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-05. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930999
 458. ONLINEA Person who takes advantage of others. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-05. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930992
 459. ONLINEA Lazy Man. Baibibo; Lifenqin; Lilanzhen; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931091
 460. ONLINEDancing song. Tshering Dongrub; Rinchen Rdorje; Rinchen Tshering; Rinchen Tshering; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276389
 461. ONLINEA Dumb Family. Baibibo; Lifenqin; Lilanzhen; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931085
 462. ONLINEThe Seniors Use Mobile Phones. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-05. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930984
 463. ONLINEEffigy ritual. Tshering Dongrub; Rinchen; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276386
 464. ONLINEThe Story of Jiaoyuan Village. Baibibo; Lifenqin; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931079
 465. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 50. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930977
 466. ONLINELihou's Life. Baibibo; Lifenqin; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931073
 467. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew, part 49. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930970
 468. ONLINEAsking consent and a talk about morality. Tshering Dongrub; Rinchen Rdorje; Rinchen Tshering; Rinchen Tshering; Rinchen; Lhamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-22. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276374
 469. ONLINERiddle 2 by Lifenqin. Baibibo; Lifenqin; Liuyang; Xuxianming; Yangyan; Lifenqin (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931067
 470. ONLINEMy work in the Village. Baibibo; Lifenqin; Lilanzhen; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lizhongfu (speaker); Lilanzhen; Lifenqin; Liyanhua; Lirong; Baibibo; Xuxianming. 2011-08-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930515
 471. ONLINERiddle 3. Baibibo; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930510
 472. ONLINERiddle 2 by Lirong. Baibibo; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930505
 473. ONLINERiddle 1 by Lirong. Baibibo; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lirong (speaker); Lizhongfu; Liyanhua; Lihou; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930500
 474. ONLINEIncense burning. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276339
 475. ONLINELibation and a Blessing. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276331
 476. ONLINEIntroduction of the various kinds of blessings. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276328
 477. ONLINEExplanation of libation customs. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276321
 478. ONLINEBlessing for a housewarming party. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276324
 479. ONLINEOur Festivals. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930562
 480. ONLINEConversation. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276315
 481. ONLINEConversation. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276318
 482. ONLINEConversation. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276312
 483. ONLINEPreparation for taking out evil influences. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276309
 484. ONLINEThe Sadu Basic Sentences. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-05. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930554
 485. ONLINEConversation about life in a Muli mine. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276303
 486. ONLINETaking out evil influences ritual. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276306
 487. ONLINEMy Family. Baibibo; Lifenqin; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2011-05-08. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930546
 488. ONLINERiddle by Lihou. Baibibo; Lifenqin; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2011-05-08. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930538
 489. ONLINEThree Siblings. Baibibo; Lifenqin; Lihou; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2011-05-08. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930530
 490. ONLINEConsent. Kuli Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Rnamrgyalma. 2017-10-16. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276796
 491. ONLINEConsent. Bkrashis Phuntshogs; Blobzang Sgrolma; Bkrashis Tshemo; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271890
 492. ONLINEPinetree. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930594
 493. ONLINEPreparation for cleansing ritual. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271889
 494. ONLINECleansing ritual. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271888
 495. ONLINEExtinguishing the cleansing fire. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271887
 496. ONLINEIncense burning. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271886
 497. ONLINEIncense burning. Rnamrgyalma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276784
 498. ONLINEDedicating the house ritual. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271885
 499. ONLINEExplanation of incense burning. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271884
 500. ONLINEIncense burning. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271883
 501. ONLINEExplanation of a wedding speech. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271881
 502. ONLINEExplanation of wedding incense burning. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271880
 503. ONLINEWalnut. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930586
 504. ONLINEConversation and explanation of some words. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271879
 505. ONLINEKneading dough effigies. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271878
 506. ONLINEAuspicious song. Rnamrgyalma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276778
 507. ONLINEEffigy ritual. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Bkrashis Tshemo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271877
 508. ONLINETaking out the effigies. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Bkrashis Tshemo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271876
 509. ONLINEExplanation of what is said during the Effigy ritual. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Bkrashis Tshemo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271875
 510. ONLINEDivination. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271874
 511. ONLINEConsent. Rnamrgyalma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-20. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276770
 512. ONLINEDiscussion of the Expelling ghosts ritual. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Bkrashis Tshemo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271873
 513. ONLINEExplanation of zodiac cycle and conversation. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271872
 514. ONLINEAppellations of the 28 constellations and stars. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271871
 515. ONLINEExplanation of the 13 tiers of heaven. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271870
 516. ONLINEHawthorn. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930578
 517. ONLINEExplanation of the wooden effigy print rod. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Bkrashis Tshemo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271869
 518. ONLINEExplanation of the wooden print block. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Bkrashis Tshemo; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271868
 519. ONLINEAyi Mumu song. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Bkrashis Tshemo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271867
 520. ONLINEAli Yali song. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271866
 521. ONLINEChinese Pepper. Baibibo; Chenlache; Lilanzhen; Shaodan; Xuxianming; Lilanzhen (speaker); Chenlache; Shaodan; Baibibo; Xuxianming. 2012-12-28. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930570
 522. ONLINEAla Lamu song. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271865
 523. ONLINEExplanation of the Ala Lamu song. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Bkrashis Tshemo; Bkrashis Phuntshogs. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271864
 524. ONLINEAli Yali song 1. Blobzang Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Bkrashis Tshemo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271862
 525. ONLINEAli Yali song 2. Blobzang Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Bkrashis Tshemo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271861
 526. ONLINEExplanation of Ali Yali song and conversation. Blobzang Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Bkrashis Phuntshogs; Bkrashis Tshemo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271860
 527. ONLINEExplanation of Ayi Momo song 2. Tshering Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271857
 528. ONLINEExplanation of Closing luck and song. Tshering Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271856
 529. ONLINEKauge song. Tshering Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271855
 530. ONLINEAla Lamu song. Tshering Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271854
 531. ONLINEKing Gesar of Ling story. Tshering Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271853
 532. ONLINEConsent. Tshering Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271852
 533. ONLINEExplanation of Ayi Momo song 1. Tshering Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271859
 534. ONLINEAyi Momo song 2. Tshering Sgrolma; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-11-12. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271858
 535. ONLINEThe origin of the Prinmi. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-06. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271845
 536. ONLINEThe Phrom Gesar story. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-06. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271844
 537. ONLINEDiscussion of the Phrom Gesar story. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-06. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271843
 538. ONLINEConsent. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-06. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271842
 539. ONLINEThe creation story. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-07. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271841
 540. ONLINEIncense burning. Lhamo; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276741
 541. ONLINESecuring luck ritual. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-06. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271849
 542. ONLINEOffering to the water spirits. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-06. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271848
 543. ONLINEExplanation of offering to the water spirits. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-06. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271847
 544. ONLINEConsent and conversation. Lhamo; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-17. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276733
 545. ONLINEThe origin of the sheep ritual. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-07. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271839
 546. ONLINEConversation about writing system and pronunciation. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-07. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271838
 547. ONLINEPreparation for incense burning. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Padma Rgyalmtshan. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271837
 548. ONLINEConversation about the Prinmi history and customs. Padma Rgyaldka'; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-07. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271836
 549. ONLINEExplanation of the Ali Yali song. Bkrashis Phuntshogs; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Blobzang Sgrolma; Bkrashis Tshemo. 2017-11-11. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1271835
 550. ONLINEIncense burning and incense burning at the fireplace. Tshering Dbyangscan; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-18. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276717
 551. ONLINETwo Sons. Baibibo; Liuyang; Lizhongfu; Xuxianming; Yangyan; Lizhongfu (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931109
 552. ONLINEExplanation incense burning. Tshering Dbyangscan; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-18. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276714
 553. ONLINEQiu-Li Goes to the Law against Someone. Baibibo; Lifenqin; Lirong; Liyanhua; Lizhongfu; Xuxianming; Lizhongfu (speaker); Lirong; Lifenqin; Liyanhua; Baibibo; Xuxianming. 2010-11-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931103
 554. ONLINEUnexpected fortune. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lirong; Baibibo; Xuxianming. 2011-08-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930165
 555. ONLINETo go to the market. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lirong; Baibibo; Xuxianming. 2011-05-08. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930160
 556. ONLINEConsent. Tshering Dbyangscan; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-18. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276707
 557. ONLINEIncense burning at the fireplace. Tshering Dbyangscan; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-19. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276704
 558. ONLINELegend of the Peony Flowers. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lirong; Baibibo; Xuxianming. 2011-05-08. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930155
 559. ONLINEStories of the Horse Riding Woman. Baibibo; Lianzhen; Lidexiang; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lidexiang (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lianzhen; Baibibo; Xuxianming. 2011-01-10. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930150
 560. ONLINEStories of the Horse Riding Man. Baibibo; Lianzhen; Lidexiang; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lidexiang (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lianzhen; Baibibo; Xuxianming. 2011-01-10. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930145
 561. ONLINEStories of the Li Clan. Baibibo; Lianzhen; Lidexiang; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lidexiang (speaker); Lirong; Lizhongfu; Lianzhen; Baibibo; Xuxianming. 2011-01-10. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930140
 562. ONLINEExplanation of the concept of 'zae'. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Dgralha Tshering; Tshering Puthre. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273322
 563. ONLINETaking out evil influences ritual. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Dgralha Tshering; Tshering Puthre. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273325
 564. ONLINEThe Wedding Ceremony of Lilanzhen's Nephew. Baibibo; Caijionghui; Caobinxue; Lilanzhen; Xuxianming; Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Lilanzhen (speaker); Yuanmeng; Zhangting; Zhangwen; Caijionghui; Caobinxue; Baibibo; Xuxianming. 2013-01-30. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931139
 565. ONLINEJoke 2. Baibibo; Liuyang; Lizhongfu; Xuxianming; Yangyan; Lizhongfu (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931133
 566. ONLINETwo festivals in my childhood. Baibibo; Lilanzhen; Liuyang; Shichangyan; Xuxianming; Yangyan; Lilanzhen (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Shichangyan; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930195
 567. ONLINETax for the Muli king. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Tshering Puthre. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273317
 568. ONLINEA story about the water spirits and The origin of a certain Prinmi funeral custom. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Dgralha Tshering; Tshering Puthre. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273319
 569. ONLINEStepmother. Baibibo; Lilanzhen; Liuyang; Shichangyan; Xuxianming; Yangyan; Lilanzhen (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Shichangyan; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930190
 570. ONLINEA grandfather and his grandson and Dancing with witches. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Dgralha Tshering. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273311
 571. ONLINEThe origin of humankind and The sheep story. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273314
 572. ONLINEJoke 1. Baibibo; Liuyang; Lizhongfu; Xuxianming; Yangyan; Lizhongfu (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931127
 573. ONLINERiddle 2 by Lizhongfu. Baibibo; Liuyang; Lizhongfu; Xuxianming; Yangyan; Lizhongfu (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931121
 574. ONLINELi Lanzhen's stories. Baibibo; Lilanzhen; Liuyang; Shichangyan; Xuxianming; Yangyan; Lilanzhen (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Shichangyan; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930185
 575. ONLINERiddle 2 by Lihou. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lirong; Baibibo; Xuxianming. 2011-08-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930180
 576. ONLINEIncense burning at the spring. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Dgralha Tshering. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273306
 577. ONLINEConversation. Ku Rgyamtsho; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Dgralha Tshering. 2017-10-21. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1273308
 578. ONLINERiddle 1 by Lizhongfu. Baibibo; Liuyang; Lizhongfu; Xuxianming; Yangyan; Lizhongfu (speaker); Yangyan; Liuyang; Baibibo; Xuxianming. 2010-12-06. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI931115
 579. ONLINERiddle 1 by Lihou. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lirong; Baibibo; Xuxianming. 2011-08-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930175
 580. ONLINETwo tombs. Baibibo; Lichangshou; Lihou; Lirong; Lizhongfu; Xuxianming; Lihou (speaker); Lizhongfu; Lichangshou; Lirong; Baibibo; Xuxianming. 2011-08-02. Xianming Xu. oai:soas.ac.uk:MPI930170
 581. ONLINEIntroduction of calling luck ritual and calling luck ritual. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276295
 582. ONLINECalling a soul ritual. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276299
 583. ONLINEIntroduction of songs and conversation. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276292
 584. ONLINEOde to my hometown song and explanation of the meaning. Rinchen Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276285
 585. ONLINECalling luck song and explanation of its meaning. Rinchen Bkrashis; Tshering Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276288
 586. ONLINEExplanation of the Calling luck song. Rinchen Bkrashis; Henriette Daudey; Gerong Pincuo; Padma Rgyalmtshan. 2017-10-24. Endangered Languages Archive. oai:soas.ac.uk:MPI1276281
 587. ONLINEEnglish-Chinese Film Translation in China. Yu Haikuo. 2013. SIL International. oai:sil.org:55626
 588. ONLINETexts in a Range of European and Asian languages. Arthur Capell (compiler). n.d. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:AC1-MISC10
 589. ONLINEDocumentary film, New year festival Shagou 沙沟万德才让春节实况. Shiho Ebihara (compiler); Nyangchakja (depositor); Bande Tshering (consultant); Namtharbum (rnam thar 'bum) (editor). 2012. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:SE1-Newyearfestival_Shagou
 590. ONLINEConversation sur l'histoire de la littérature chinoise / Sin-Pin-Chang & Tchéou-Wei, voix. Face 1. Ferdinand Brunot (1860-1938) (compiler). 1913. Université de Paris, Archives de la parole. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-d4b947ed-a5f6-4c8f-b947-eda5f6ec8fbf
 591. ONLINEConversation sur l'histoire de la littérature chinoise / Sin-Pin-Chang & Tchéou-Wei, voix. Face 2. Ferdinand Brunot (1860-1938) (compiler). 1913. Université de Paris, Archives de la parole. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-29292b98-65ba-4ecd-a92b-9865ba0ecd96

Other resources in the language

 1. Yi-Han jianming cidian. Yunnan Sheng Lunan Yizu Zizhixian wen shi yan jiu shi. 1984. Yunnan : Yunnan minzu chubanshe. oai:gial.edu:10762
 2. The Oroqen language : O-lun-chun yü. Zhang, Yanchang. 1989. [Chang-chun shih] : Jilin University Press = Chi-lin ta hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:10819
 3. A-chʿang yü chien chih. Dai, Qingxia; Cui, Zhichao. 1985. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:10820
 4. Oxford-Duden English-Chinese pictorial dictionary. Breitsprecher, Roland. 1985. Pei-ching : Hua hsüeh kung yeh chʿu pan she. oai:gial.edu:11292
 5. Ying Han tʿu wen tui chao tzʿu tien = English-Chinese pictorial dictionary. n.a. 1984. Shang-hai : Shang-hai kʿo hsueh chi shu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Shang-hai fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11299
 6. Ying Hua ta tzʿu tien = a new English-Chinese dictionary. Zheng, Yili. 1984. Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan. oai:gial.edu:11300
 7. 1982 nien kao kʿao ying yü fu hsi chih tao. Gui, Ming Chao. n.d. Kuang-tung : Kuang-tung jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11597
 8. A-chang chien chih. Dai, Qingxia. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11598
 9. Benx wix faf hveb hmub = Miao yü yü fa : Hveb qeef dongb = Chien-tung fang yen. Wang, Chun. 1986. [Pei-ching] : Kuang-ming jih pao chʿu pan she. oai:gial.edu:11602
 10. Chiang yü chien chih. Sun, Hongkai. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11613
 11. Chien ming hsin li hsüeh tzu tien. Yang, Qing. 1985. Chi-lin : Jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11614
 12. Ching-pʿo tsu yü yen chien chih (Tsai-wa yü). Xu, Xijian. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11617
 13. Ching-pʿo tsu yü yen chien chih (Ching-pʿo yü). Liu, Lu. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11618
 14. Ching-yü chien chih. Ouyang, Jueya. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11619
 15. Chuang Tʿung yü tsu yü yen chien chih. Wang, Jun, 1922-. 1984. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11620
 16. Chuang yü chien chih. Wei, Qingwen. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11622
 17. Chung-kuo Meng-ku tsu tang tai wen hsüeh shih. Tʿe Sai-yin-pa-ya-erh. 1989. Hu-ho-hao-tʿe : Nei Meng-ku chiao yü chʿu pan she. oai:gial.edu:11625
 18. Chung-kuo yü yen hsüeh lun wen so yin. n.a. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11631
 19. Chʿao-hsien yü chien chih. Xuan, Dewu. 1985. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11632
 20. Chʿiang yü chien chih. Sun, Hongkai. [199-?]. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11633
 21. Gushu diangu cidian. n.a. 1984. Jiangxi, China : Renmin Chubanshe. oai:gial.edu:11645
 22. Hsieh hou yü tzʿu tien. Wen, Duanzheng. 1984. Pei-ching : Pei-ching chʿu pan she. oai:gial.edu:11652
 23. Hsien tai yü yen hsüeh. Zhao, Shikai. 1983. Hsien tai hua chin shih wen kʿu. Ti 1 chi. oai:gial.edu:11657
 24. Ko-lao yü chien chih. He, Jiashan. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11668
 25. Li yü chien chih. Ouyang, Jueya. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. ; 1. oai:gial.edu:11676
 26. Liang-shan I yü hui hua liu pai chü. Li, Min. 1981. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11677
 27. Liang-shan I yü yü fa. Li, Min. 1982. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:11678
 28. Liang-shan I yü yü yin kai lun. Li, Min. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11679
 29. Lo-pa tsu yü yen chien chih : Peng-ni-Po-ka-erh yü. Ouyang, Jueya. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11681
 30. Man yü yü fa. Aixinjueluo, Wulaxichun. 1983. Hu-ho-hao-tʿe shih : Nei Meng-ku jen min chʿu pan she Nei Meng-ku hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11684
 31. Mao-nan yü chien chih. Liang, Min. 1980. Kuo chia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu ; 1. oai:gial.edu:11685
 32. Meng-ku yü chien chih. Dao, Bu. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11687
 33. Miao Yao yü fang yen tzʿu hui chi. Zhong yang min zu xue yuan (China). Miao Yao yu yan jiu shi. 1987. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11688
 34. Miao yü chien chih. Wang, Fushi. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11689
 35. Min tsu tzʿu tien = Minzu cidian. Shi, Zhengyi; Bai, Zhensheng; Li, Zhuqing; Ma, Qicheng. 1984. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11693
 36. Min tsu yü wen yen chiu. Zhong yang min zu xue yuan (China). Shao shu min zu yu yan yan jiu suo. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11695
 37. Mu-lao yü chien chih. Wang, Chun. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11703
 38. Na-hsi yü chien chih. He, Jiren. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11707
 39. Pai yü chien chih. Xu, Lin. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11716
 40. Pao-an yü chien chih. Ḃoke, 1929-. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11718
 41. Pu-i yü chien chih. Yu, Cuirong. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11721
 42. Pʿu-mi yü chien chih. Lu, Shaozun. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11725
 43. Sa-la yü chien chih. Lin, Lianyu, 1901-1985. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11729
 44. She tsu chien chih. Shezu jianzhi pien hsieh tsu. 1980. Zhongguo shao shu min zu jian shi cong shu ; 27. oai:gial.edu:11735
 45. She yü chien chih. Mao, Zongwu. 1986. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11736
 46. Ta-wo-erh yü chien chih. Zhong, Suchun. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11741
 47. Tai-yü chien chih. Yu, Cuirong. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11742
 48. Tsang Han tui chao La-sa kʿou yü tzʿu tien = Bod Rgya śan sbyar gyi Lha sa̓i kha skad tshig mdzod. Yu, Daoquan; Fu, Jiazhang. 1983. Pei-ching : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11746
 49. Tsang yü chien chih. Jin, Peng. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11748
 50. Tu-lung yü chien chih. Sun, Hongkai. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11749
 51. Tung-hsiang yü chien chih. Liu, Chao-hsiong. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11750
 52. Tung pu Yü-ku yü chien chih. Zhaonasitu. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11751
 53. Tʿu tsu yü chien chih. Zhaonasitu. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11756
 54. Tʿung yü chien chih. Liang, Min. 1980. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11757
 55. Wa yü chien chih. Zhou, Zhizhi. 1984. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11766
 56. Wei-wu-erh yü chien chih. Zhao, Xiangru. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11769
 57. Yao tsu yü yen chien chih. Mao, Zongwu. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11773
 58. Ying Han yü yen hsüeh tzu hui. Liu, Yongchuan. 1979. Pei-ching : Chung kuo she hui ko hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:11774
 59. Ying-Jih-Han wei hsing chi suan chi tzu tien. Li, Tieying. 1984. Shenyang : Liao-ning ko hsüeh chi shu chʿu pan she. oai:gial.edu:11775
 60. Yü yen hsüeh kai yao. Liu, Ling; Huang Chih-hsien; Chʿen, Hsiu-chu; Cen, Qixiang, 1903-. 1984. [Peking] : Pei-ching shih fan ta hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11780
 61. Yü yen hsüeh kang yao. Ye, Feisheng. 1981. Pei-ching : Pei-ching ta hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11781
 62. Minhe Mangghuer : a mixed language of the inner Asian frontier. Slater, Keith W, 1965-. 1998. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11920
 63. Pumiyu de goucifa. Chan, Suk Han. 2000. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:12079
 64. The English-Chinese-Pinyin pocket dictionary = Ying Han pin yin hsiu chen tzʿu tien. Wu, Zhaoyi, fl. 1672. 1988. Beijing, China : New World Press : distributed by China International Book Trading Corp. oai:gial.edu:12523
 65. San min huang kuan Ying Han tzů tien : San min's junior crown English-Chinese dictionary. Kawamura, Jūjirō, 1887-1974; Tajima, Shingo, 1932-; Terachi, Goichi, 1943-. 1988. [Taibei, Taiwan?] : Sanseido Co., Ltd. oai:gial.edu:12547
 66. Tay-Nung language in the North Vietnam. Đoàn, Thịên Thụât. 1996. Tokyo : Instttute [sic] for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies. oai:gial.edu:14619
 67. Wei yü kou tzʿu fa. Chao, Shih-chieh. 1983. Wu-lu-mu-chʿi shih : Hsin-chiang jen min chʿu pan she Hsin-chiang hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15005
 68. Han-Tsang yu yen kai lun. Benedict, Paul K. 1984. [Pei-ching] : Zhongguo shehui kexueyuan minzu yaujiusuo yuyaushi. oai:gial.edu:15072
 69. Bod rgya tshig mdzod chen mo = Tsang Han ta tzʿu tien. Zhang, Yisun. 1985. [Peking] : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15277
 70. Hsi pu Yü-ku yü chien chih. Chen, Tsung Jen. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:15278
 71. I yü chien chih. Chen, Shilin. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:15279
 72. Wa yü shu yü (pien li yü) hui shih. Wang, Jingliu. 1985. [Kun-ming] : Yün-nan min tsu yen chiu so chʿu pan she. oai:gial.edu:15280
 73. Tʿu-chüeh yü yen yen chiu tao lun. Tenishev, Ė. R. (Ėdkh︠i︡am Rakhimovich), 1921-. 1981. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15284
 74. Chuang Tʿung yü tsu yü yen tzʿu hui chi. Zhong yang min zu xue yuan (China). Shao shu min zu yu yan yan jiu suo. Ti wu yen chiu shi. 1985. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:15327
 75. Chuang Tʿung yü tsu yü yen wen hsüeh tzu liao chi. Chung yung min tsu hsüeh yüan (China). Shao shu min tsu yü yen yen chiu so. Ti 5 yen chiu shih. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15328
 76. I yü yü fa yen chiu. Gao, Huanian. 1958. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:15333
 77. Li-su yü yü fa kang yao. Zhongguo ke xue yuan. Shao shu min tsu yü yen yen chiu so. 1959. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien tsung ching shou. oai:gial.edu:15334
 78. Li yü tʿiao chʿa yen chiu. Ouyang, Jueya. 1983. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15335
 79. Pu-i yu tiao chʿa pao kao. Zhongguo ke xue yuan. Shao shu min tsʿu yu yen yen chiu so. 1959. Pei-ching : Kʿo hsueh chʿu pan she. oai:gial.edu:15336
 80. Tsang yü La-sa, Jih-kʿo-tse, Chʿang-tu hua ti pi chiao yen chiu. Jin, Peng. 1958. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:15337
 81. Chinese loanwords spoken by the inhabitants of the city of Jakarta. Leo, Philip. 1975. Jakarta, Indonesia : Lembaga Research Kebudayaan Nasional, L.I.P.I. oai:gial.edu:18968
 82. Handbook of Proto-Tibeto-Burman : system and philosophy of Sino-Tibetan reconstruction. Matisoff, James A. 2003. University of California publications in linguistics ; v. 135. oai:gial.edu:19464
 83. Lun menguyuzu de xingcheng he fazhan. Yu, Shichang. 1983. Beijing : Minzu chubanshe. oai:gial.edu:19838
 84. The Dictionary of current China economy : Chen Hong and Ha Jingxiong, editors. n.a. 1993. Beijing : China Economy Press. oai:gial.edu:21254
 85. The Twenty-ninth International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics : featuring the Old Chinese Forum October 10th-13th, 1996 and the Second Himalayan Languages Symposium October 11th and 12th, 1996, Book of abstracts. n.a. 1996. Leiden : Rijksuniversiteit Leiden. oai:gial.edu:22681
 86. Hmongb lol ndrual laof ref = Hmong fables. Xiong, Yuyou. 2002. [Yunnan, China?] : Yunnan Minority Language Commission : SIL International. oai:gial.edu:23055
 87. Kamus kini (tiga bahasa) : trilingual, bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina. n.a. 1983. Perak, Malaysia Barat : Pustaka San Ming. oai:gial.edu:25298
 88. Phowa verbal semantics. Pelkey, Jamin Robert. 2004. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25519
 89. Ching Han tzʿu tien. Xu, Xijian. 1983. Kʿun-ming shih : Yün-nan min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:25521
 90. Tsang Mien yü tsu yü yen tzʿu hui = A Tibeto-Burman lexicon. Huang, Bufan. 1992. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:25522
 91. I wen chien tzu pen. n.a. 1984. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:25527
 92. Tung Tʿai yü kai lun. Ni, Dabai. 1990. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:25583
 93. Sumerian sign list. Whittington, Richard Whitfield. 1976. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:27164
 94. Miao and Yao linguistic studies : selected articles in Chinese. Purnell, Herbert C. 1972. Linguistics series ; 7. oai:gial.edu:5789
 95. ONLINEVariAMU. Prévot, Laurent, LPL. 2014. Speech and Language Data Repository (SLDR/ORTOLANG). oai:sldr.org:ortolang-000901
 96. ONLINEDitransitive constructions in Mandarin Chinese - A typological study. DENEU, Manon. 2013. Département de sciences du langage, Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000846
 97. ONLINEORCHID.fr. PREVOT, Laurent. 2013. Laboratoire parole et langage - UMR 7309 (LPL, Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000803
 98. ONLINEAboriginal people in Taiwan: Amis and Chinese speakers in urban areas. DE SULAUZE, Francois. 2013. Wenzao Ursuline College of Languages (WTUC, Taiwan TW). oai:sldr.org:sldr000018
 99. ONLINE基于母语的多语教育资料合集 覆盖未照顾到的族群: 推广多语教育. Malone, Susan E. 2019. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and UNESCO Bangkok office and SIL International. oai:sil.org:80409
 100. ONLINEW2C – Web to Corpus – Corpora. Majliš, Martin. 2013. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11858/00-097C-0000-0022-6133-9
 101. ONLINESpeecon databases. Tropf, Herbert. 2014. LINDAT/CLARIAH-CZ digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-600
 102. ONLINEWortschatz. Heyer, Prof. Dr. Gerhard; Quasthoff, apl. Prof. Dr. Uwe. 2014. University of Leipzig. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-704
 103. ONLINEL1 Acquisition Chen Jidong. n.a. 2014. Max Planck Institute for Psycholinguistics. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-1034
 104. ONLINEBotanicus Digital Library. n.a. 2014. LINDAT/CLARIAH-CZ digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-1072
 105. ONLINEUniversal Dependencies 1.3. Nivre, Joakim; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Aranzabe, Maria Jesus; Asahara, Masayuki; Atutxa, Aitziber; Ballesteros, Miguel; Bauer, John; Bengoetxea, Kepa; Berzak, Yevgeni; Bhat, Riyaz Ahmad; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Celano, Giuseppe G. A.; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; de Marneffe, Marie-Catherine; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Erjavec, Tomaž; Farkas, Richárd; Foster, Jennifer; Galbraith, Daniel; Garza, Sebastian; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gokirmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; Gonzáles Saavedra, Berta; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Hajič, Jan; Haug, Dag; Hladká, Barbora; Ion, Radu; Irimia, Elena; Johannsen, Anders; Kaşıkara, Hüner; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Katz, Boris; Kenney, Jessica; Krek, Simon; Laippala, Veronika; Lam, Lucia; Lenci, Alessandro; Ljubešić, Nikola; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Makazhanov, Aibek; Manning, Christopher; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Martínez Alonso, Héctor; Mašek, Jan; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; Missilä, Anna; Mititelu, Verginica; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; Mori, Keiko Sophie; Mori, Shunsuke; Muischnek, Kadri; Mustafina, Nina; Müürisep, Kaili; Nikolaev, Vitaly; Nurmi, Hanna; Osenova, Petya; Øvrelid, Lilja; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Perez, Cenel-Augusto; Petrov, Slav; Piitulainen, Jussi; Plank, Barbara; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prokopidis, Prokopis; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Ramasamy, Loganathan; Rituma, Laura; Rosa, Rudolf; Saleh, Shadi; Saulīte, Baiba; Schuster, Sebastian; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shakurova, Lena; Shen, Mo; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Simov, Kiril; Smith, Aaron; Spadine, Carolyn; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Szántó, Zsolt; Tanaka, Takaaki; Tsarfaty, Reut; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Uria, Larraitz; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Vincze, Veronika; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Žabokrtský, Zdeněk; Zeman, Daniel; Zhu, Hanzhi. 2016. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-1699
 106. ONLINEUniversal Dependencies 1.4. Nivre, Joakim; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Aranzabe, Maria Jesus; Asahara, Masayuki; Atutxa, Aitziber; Ballesteros, Miguel; Bauer, John; Bengoetxea, Kepa; Berzak, Yevgeni; Bhat, Riyaz Ahmad; Bick, Eckhard; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Celano, Giuseppe G. A.; Chalub, Fabricio; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eli, Marhaba; Erjavec, Tomaž; Farkas, Richárd; Foster, Jennifer; Freitas, Claudia; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; Gonzáles Saavedra, Berta; Grioni, Matias; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Hajič, Jan; Hà Mỹ, Linh; Haug, Dag; Hladká, Barbora; Ion, Radu; Irimia, Elena; Johannsen, Anders; Jørgensen, Fredrik; Kaşıkara, Hüner; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Katz, Boris; Kenney, Jessica; Kotsyba, Natalia; Krek, Simon; Laippala, Veronika; Lam, Lucia; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Ljubešić, Nikola; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Makazhanov, Aibek; Manning, Christopher; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; Missilä, Anna; Mititelu, Verginica; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; Mori, Keiko Sophie; Mori, Shunsuke; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Mustafina, Nina; Müürisep, Kaili; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikolaev, Vitaly; Nurmi, Hanna; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Paiva, Valeria; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Perez, Cenel-Augusto; Petrov, Slav; Piitulainen, Jussi; Plank, Barbara; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prokopidis, Prokopis; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Rademaker, Alexandre; Ramasamy, Loganathan; Real, Livy; Rituma, Laura; Rosa, Rudolf; Saleh, Shadi; Saulīte, Baiba; Schuster, Sebastian; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shakurova, Lena; Shen, Mo; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Smith, Aaron; Spadine, Carolyn; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Szántó, Zsolt; Tanaka, Takaaki; Tsarfaty, Reut; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Uria, Larraitz; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Vincze, Veronika; Wallin, Lars; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Wirén, Mats; Žabokrtský, Zdeněk; Zeldes, Amir; Zeman, Daniel; Zhu, Hanzhi. 2016. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-1827
 107. ONLINEUniversal Dependencies 2.0 alpha (obsolete). Nivre, Joakim; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Aranzabe, Maria Jesus; Asahara, Masayuki; Atutxa, Aitziber; Ballesteros, Miguel; Bauer, John; Bengoetxea, Kepa; Bhat, Riyaz Ahmad; Bick, Eckhard; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Candito, Marie; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Celano, Giuseppe G. A.; Chalub, Fabricio; Choi, Jinho; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eli, Marhaba; Erjavec, Tomaž; Farkas, Richárd; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; Gonzáles Saavedra, Berta; Grioni, Matias; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Habash, Nizar; Hajič, Jan; Hà Mỹ, Linh; Haug, Dag; Hladká, Barbora; Hohle, Petter; Ion, Radu; Irimia, Elena; Johannsen, Anders; Jørgensen, Fredrik; Kaşıkara, Hüner; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kotsyba, Natalia; Krek, Simon; Laippala, Veronika; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Ljubešić, Nikola; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Makazhanov, Aibek; Manning, Christopher; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; Missilä, Anna; Mititelu, Verginica; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Mori, Shunsuke; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Mustafina, Nina; Müürisep, Kaili; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikolaev, Vitaly; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Osenova, Petya; Øvrelid, Lilja; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Perez, Cenel-Augusto; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Piitulainen, Jussi; Plank, Barbara; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prokopidis, Prokopis; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Rademaker, Alexandre; Ramasamy, Loganathan; Real, Livy; Rituma, Laura; Rosa, Rudolf; Saleh, Shadi; Sanguinetti, Manuela; Saulīte, Baiba; Schuster, Sebastian; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shakurova, Lena; Shen, Mo; Sichinava, Dmitry; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Smith, Aaron; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Tanaka, Takaaki; Tsarfaty, Reut; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Uria, Larraitz; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Vincze, Veronika; Washington, Jonathan North; Žabokrtský, Zdeněk; Zeldes, Amir; Zeman, Daniel; Zhu, Hanzhi. 2017. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-1976
 108. ONLINEUniversal Dependencies 2.0. Nivre, Joakim; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Aranzabe, Maria Jesus; Asahara, Masayuki; Atutxa, Aitziber; Ballesteros, Miguel; Bauer, John; Bengoetxea, Kepa; Bhat, Riyaz Ahmad; Bick, Eckhard; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Candito, Marie; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Celano, Giuseppe G. A.; Chalub, Fabricio; Choi, Jinho; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eli, Marhaba; Erjavec, Tomaž; Farkas, Richárd; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; Gonzáles Saavedra, Berta; Grioni, Matias; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Habash, Nizar; Hajič, Jan; Hà Mỹ, Linh; Haug, Dag; Hladká, Barbora; Hohle, Petter; Ion, Radu; Irimia, Elena; Johannsen, Anders; Jørgensen, Fredrik; Kaşıkara, Hüner; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kotsyba, Natalia; Krek, Simon; Laippala, Veronika; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Ljubešić, Nikola; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Makazhanov, Aibek; Manning, Christopher; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; Missilä, Anna; Mititelu, Verginica; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Mori, Shunsuke; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Mustafina, Nina; Müürisep, Kaili; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikolaev, Vitaly; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Osenova, Petya; Øvrelid, Lilja; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Perez, Cenel-Augusto; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Piitulainen, Jussi; Plank, Barbara; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prokopidis, Prokopis; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Rademaker, Alexandre; Ramasamy, Loganathan; Real, Livy; Rituma, Laura; Rosa, Rudolf; Saleh, Shadi; Sanguinetti, Manuela; Saulīte, Baiba; Schuster, Sebastian; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shakurova, Lena; Shen, Mo; Sichinava, Dmitry; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Smith, Aaron; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Tanaka, Takaaki; Tsarfaty, Reut; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Uria, Larraitz; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Vincze, Veronika; Washington, Jonathan North; Žabokrtský, Zdeněk; Zeldes, Amir; Zeman, Daniel; Zhu, Hanzhi. 2017. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-1983
 109. ONLINEUniversal Dependencies 2.0 – CoNLL 2017 Shared Task Development and Test Data. Nivre, Joakim; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Antonsen, Lene; Aranzabe, Maria Jesus; Asahara, Masayuki; Ateyah, Luma; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Badmaeva, Elena; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Bauer, John; Bengoetxea, Kepa; Bhat, Riyaz Ahmad; Bick, Eckhard; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Gauthier; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Celano, Giuseppe G. A.; Cetin, Savas; Chalub, Fabricio; Choi, Jinho; Cho, Yongseok; Cinková, Silvie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Erjavec, Tomaž; Farkas, Richárd; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; Gonzáles Saavedra, Berta; Grioni, Matias; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Habash, Nizar; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hà Mỹ, Linh; Harris, Kim; Haug, Dag; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hohle, Petter; Ion, Radu; Irimia, Elena; Johannsen, Anders; Jørgensen, Fredrik; Kaşıkara, Hüner; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kayadelen, Tolga; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Kotsyba, Natalia; Krek, Simon; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lambertino, Lorenzo; Lando, Tatiana; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; Mendonça, Gustavo; Missilä, Anna; Mititelu, Verginica; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Mori, Shunsuke; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Mustafina, Nina; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Nedoluzhko, Anna; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Osenova, Petya; Øvrelid, Lilja; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Perez, Cenel-Augusto; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Piitulainen, Jussi; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prokopidis, Prokopis; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Rademaker, Alexandre; Real, Livy; Reddy, Siva; Rehm, Georg; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rosa, Rudolf; Rovati, Davide; Saleh, Shadi; Sanguinetti, Manuela; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Schuster, Sebastian; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shakurova, Lena; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shohibussirri, Muh; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Smith, Aaron; Stella, Antonio; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Tanaka, Takaaki; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Vincze, Veronika; Washington, Jonathan North; Yu, Zhuoran; Žabokrtský, Zdeněk; Zeman, Daniel; Zhu, Hanzhi. 2017. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2184
 110. ONLINEC4Corpus (CC-BY part). Gurevych, Iryna; Habernal, Ivan; Zayed, Omnia. 2017. Technische Universität Darmstadt. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-2203
 111. ONLINEC4Corpus (CC BY-NC part). Gurevych, Iryna; Habernal, Ivan; Zayed, Omnia. 2017. Technische Universität Darmstadt. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-2204
 112. ONLINEC4Corpus (CC BY-NC-ND part). Gurevych, Iryna; Habernal, Ivan; Zayed, Omnia. 2017. Technische Universität Darmstadt. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-2205
 113. ONLINEC4Corpus (CC BY-NC-SA part). Gurevych, Iryna; Habernal, Ivan; Zayed, Omnia. 2017. Technische Universität Darmstadt. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-2206
 114. ONLINEC4Corpus (CC BY-ND part). Gurevych, Iryna; Habernal, Ivan; Zayed, Omnia. 2017. Technische Universität Darmstadt. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-2207
 115. ONLINEC4Corpus (CC BY-SA part). Gurevych, Iryna; Habernal, Ivan; Zayed, Omnia. 2017. Technische Universität Darmstadt. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-2208
 116. ONLINECoNLL 2017 Shared Task System Outputs. Zeman, Daniel; Potthast, Martin; Straka, Milan; Popel, Martin; Dozat, Timothy; Qi, Peng; Manning, Christopher; Shi, Tianze; Wu, Felix G.; Chen, Xilun; Cheng, Yao; Björkelund, Anders; Falenska, Agnieszka; Yu, Xiang; Kuhn, Jonas; Che, Wanxiang; Guo, Jiang; Wang, Yuxuan; Zheng, Bo; Zhao, Huaipeng; Liu, Yang; Teng, Dechuan; Liu, Ting; Lim, Kyungtae; Poibeau, Thierry; Sato, Motoki; Manabe, Hitoshi; Noji, Hiroshi; Matsumoto, Yuji; Kırnap, Ömer; Önder, Berkay Furkan; Yuret, Deniz; Straková, Jana; Vania, Clara; Zhang, Xingxing; Lopez, Adam; Heinecke, Johannes; Asadullah, Munshi; Kanerva, Jenna; Luotolahti, Juhani; Ginter, Filip; Kuan, Yu; Sofroniev, Pavel; Schill, Erik; Hinrichs, Erhard; Nguyen, Dat Quoc; Dras, Mark; Johnson, Mark; Qian, Xian; Vilares, David; Gómez-Rodríguez, Carlos; Aufrant, Lauriane; Wisniewski, Guillaume; Yvon, François; Dumitrescu, Stefan Daniel; Boroş, Tiberiu; Tufiş, Dan; Das, Ayan; Zaffar, Affan; Sarkar, Sudeshna; Wang, Hao; Zhao, Hai; Zhang, Zhisong; Hornby, Ryan; Taylor, Clark; Park, Jungyeul; de Lhoneux, Miryam; Shao, Yan; Basirat, Ali; Kiperwasser, Eliyahu; Stymne, Sara; Goldberg, Yoav; Nivre, Joakim; Akkuş, Burak Kerim; Azizoglu, Heval; Cakici, Ruket; Moor, Christophe; Merlo, Paola; Henderson, James; Wang, Haozhou; Ji, Tao; Wu, Yuanbin; Lan, Man; de la Clergerie, Eric; Sagot, Benoît; Seddah, Djamé; More, Amir; Tsarfaty, Reut; Kanayama, Hiroshi; Muraoka, Masayasu; Yoshikawa, Katsumasa; Garcia, Marcos; Gamallo, Pablo. 2017. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2424
 117. ONLINEUniversal Dependencies 2.1. Nivre, Joakim; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Antonsen, Lene; Aranzabe, Maria Jesus; Asahara, Masayuki; Ateyah, Luma; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Bauer, John; Bengoetxea, Kepa; Bhat, Riyaz Ahmad; Bick, Eckhard; Bobicev, Victoria; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Gauthier; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Celano, Giuseppe G. A.; Cetin, Savas; Chalub, Fabricio; Choi, Jinho; Cinková, Silvie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Erjavec, Tomaž; Farkas, Richárd; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; Gonzáles Saavedra, Berta; Grioni, Matias; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Habash, Nizar; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hà Mỹ, Linh; Harris, Kim; Haug, Dag; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Ion, Radu; Irimia, Elena; Jelínek, Tomáš; Johannsen, Anders; Jørgensen, Fredrik; Kaşıkara, Hüner; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kayadelen, Tolga; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Kotsyba, Natalia; Krek, Simon; Laippala, Veronika; Lambertino, Lorenzo; Lando, Tatiana; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; Mendonça, Gustavo; Miekka, Niko; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Mori, Shinsuke; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikolaev, Vitaly; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Perez, Cenel-Augusto; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Piitulainen, Jussi; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prokopidis, Prokopis; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Rademaker, Alexandre; Ramasamy, Loganathan; Rama, Taraka; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Reddy, Siva; Rehm, Georg; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Rovati, Davide; Sagot, Benoît; Saleh, Shadi; Samardžić, Tanja; Sanguinetti, Manuela; Saulīte, Baiba; Schuster, Sebastian; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Sichinava, Dmitry; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Smith, Aaron; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Tanaka, Takaaki; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Vajjala, Sowmya; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Wallin, Lars; Washington, Jonathan North; Wirén, Mats; Wong, Tak-sum; Yu, Zhuoran; Žabokrtský, Zdeněk; Zeldes, Amir; Zeman, Daniel; Zhu, Hanzhi. 2017. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2515
 118. ONLINECorpusExplorer. Rüdiger, Jan Oliver. 2018. Jan Oliver Rüdiger. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2634
 119. ONLINEPlaintext Wikipedia dump 2018. Rosa, Rudolf. 2018. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2735
 120. ONLINEUniversal Dependencies 2.2. Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Antonsen, Lene; Aranzabe, Maria Jesus; Arutie, Gashaw; Asahara, Masayuki; Ateyah, Luma; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Bauer, John; Bellato, Sandra; Bengoetxea, Kepa; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Celano, Giuseppe G. A.; Cetin, Savas; Chalub, Fabricio; Choi, Jinho; Cho, Yongseok; Chun, Jayeol; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Courtin, Marine; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Farkas, Richárd; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; Gonzáles Saavedra, Berta; Grioni, Matias; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Habash, Nizar; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Harris, Kim; Haug, Dag; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Hwang, Jena; Ion, Radu; Irimia, Elena; Jelínek, Tomáš; Johannsen, Anders; Jørgensen, Fredrik; Kaşıkara, Hüner; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kayadelen, Tolga; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Kotsyba, Natalia; Krek, Simon; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lambertino, Lorenzo; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Lim, KyungTae; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; Mendonça, Gustavo; Miekka, Niko; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Mori, Shinsuke; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Piitulainen, Jussi; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Ramasamy, Loganathan; Rama, Taraka; Ramisch, Carlos; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Reddy, Siva; Rehm, Georg; Rießler, Michael; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rocha, Luisa; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Rovati, Davide; Roșca, Valentin; Rudina, Olga; Sadde, Shoval; Saleh, Shadi; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shohibussirri, Muh; Sichinava, Dmitry; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tanaka, Takaaki; Tellier, Isabelle; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Vajjala, Sowmya; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Vincze, Veronika; Wallin, Lars; Washington, Jonathan North; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Yan, Chunxiao; Yavrumyan, Marat M.; Yu, Zhuoran; Žabokrtský, Zdeněk; Zeldes, Amir; Zeman, Daniel; Zhang, Manying; Zhu, Hanzhi. 2018. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2837
 121. ONLINECoNLL 2018 Shared Task System Outputs. Zeman, Daniel; Potthast, Martin; Duthoo, Elie; Mesnard, Olivier; Rybak, Piotr; Wróblewska, Alina; Che, Wanxiang; Liu, Yijia; Wang, Yuxuan; Zheng, Bo; Liu, Ting; Li, Zuchao; He, Shexia; Zhang, Zhuosheng; Zhao, Hai; Wu, Yingting; Tong, Jia-Jun; Nguyen, Dat Quoc; Verspoor, Karin; Wan, Hui; Naseem, Tahira; Lee, Young-Suk; Castelli, Vittorio; Ballesteros, Miguel; Hershcovich, Daniel; Abend, Omri; Rappoport, Ari; Smith, Aaron; Bohnet, Bernd; de Lhoneux, Miryam; Nivre, Joakim; Shao, Yan; Stymne, Sara; Kırnap, Ömer; Dayanık, Erenay; Yuret, Deniz; Kanerva, Jenna; Ginter, Filip; Miekka, Niko; Leino, Akseli; Salakoski, Tapio; Lim, KyungTae; Park, Cheoneum; Lee, Changki; Poibeau, Thierry; Bhat, Riyaz Ahmad; Bhat, Irshad; Bangalore, Srinivas; Qi, Peng; Dozat, Timothy; Zhang, Yuhao; Manning, Christopher; Boroș, Tiberiu; Dumitrescu, Stefan Daniel; Burtica, Ruxandra; Arakelyan, Gor; Hambardzumyan, Karen; Khachatrian, Hrant; Rosa, Rudolf; Mareček, David; Straka, Milan; Seker, Amit; More, Amir; Tsarfaty, Reut; Önder, Berkay Furkan; Gümeli, Can; Jawahar, Ganesh; Muller, Benjamin; Fethi, Amal; Martin, Louis; Villemonte de la Clergerie, Eric; Sagot, Benoît; Seddah, Djamé; Özateş, Şaziye Betül; Özgür, Arzucan; Gungor, Tunga; Öztürk, Balkız; Ji, Tao; Liu, Yufang; Wang, Yijun; Wu, Yuanbin; Lan, Man; Chen, Danlu; Lin, Mengxiao; Hu, Zhifeng; Qiu, Xipeng. 2018. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2885
 122. ONLINEUniversal Dependencies 2.3. Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Antonsen, Lene; Aplonova, Katya; Aranzabe, Maria Jesus; Arutie, Gashaw; Asahara, Masayuki; Ateyah, Luma; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Basmov, Victoria; Bauer, John; Bellato, Sandra; Bengoetxea, Kepa; Berzak, Yevgeni; Bhat, Irshad Ahmad; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cetin, Savas; Chalub, Fabricio; Choi, Jinho; Cho, Yongseok; Chun, Jayeol; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Courtin, Marine; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Farkas, Richárd; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; Gonzáles Saavedra, Berta; Grioni, Matias; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Habash, Nizar; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Harris, Kim; Haug, Dag; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Hwang, Jena; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Jelínek, Tomáš; Johannsen, Anders; Jørgensen, Fredrik; Kaşıkara, Hüner; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Katz, Boris; Kayadelen, Tolga; Kenney, Jessica; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Kopacewicz, Kamil; Kotsyba, Natalia; Krek, Simon; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lambertino, Lorenzo; Lam, Lucia; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Lim, KyungTae; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; Mendonça, Gustavo; Miekka, Niko; Misirpashayeva, Margarita; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Mori, Keiko Sophie; Mori, Shinsuke; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Piitulainen, Jussi; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Ramasamy, Loganathan; Rama, Taraka; Ramisch, Carlos; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Reddy, Siva; Rehm, Georg; Rießler, Michael; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rocha, Luisa; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Rovati, Davide; Roșca, Valentin; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Sadde, Shoval; Sagot, Benoît; Saleh, Shadi; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shohibussirri, Muh; Sichinava, Dmitry; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Spadine, Carolyn; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tanaka, Takaaki; Tellier, Isabelle; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Vajjala, Sowmya; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Wallin, Lars; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Yan, Chunxiao; Yavrumyan, Marat M.; Yu, Zhuoran; Žabokrtský, Zdeněk; Zeldes, Amir; Zeman, Daniel; Zhang, Manying; Zhu, Hanzhi. 2018. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2895
 123. ONLINECoNLL 2017 and 2018 Shared Task Blind and Preprocessed Test Data. Zeman, Daniel; Straka, Milan. 2018. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2899
 124. ONLINEUniversal Dependencies 2.4. Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Antonsen, Lene; Aplonova, Katya; Aranzabe, Maria Jesus; Arutie, Gashaw; Asahara, Masayuki; Ateyah, Luma; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Basmov, Victoria; Bauer, John; Bellato, Sandra; Bengoetxea, Kepa; Berzak, Yevgeni; Bhat, Irshad Ahmad; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Bielinskienė, Agnė; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Boizou, Loïc; Borges Völker, Emanuel; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Brokaitė, Kristina; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cetin, Savas; Chalub, Fabricio; Choi, Jinho; Cho, Yongseok; Chun, Jayeol; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Courtin, Marine; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dione, Bamba; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eckhoff, Hanne; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Farkas, Richárd; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Fujita, Kazunori; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; González Saavedra, Berta; Grioni, Matias; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Habash, Nizar; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Harris, Kim; Haug, Dag; Heinecke, Johannes; Hennig, Felix; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Hwang, Jena; Ikeda, Takumi; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Jelínek, Tomáš; Johannsen, Anders; Jørgensen, Fredrik; Kaşıkara, Hüner; Kaasen, Andre; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Katz, Boris; Kayadelen, Tolga; Kenney, Jessica; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Köhn, Arne; Kopacewicz, Kamil; Kotsyba, Natalia; Kovalevskaitė, Jolanta; Krek, Simon; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lambertino, Lorenzo; Lam, Lucia; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Lim, KyungTae; Li, Yuan; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; McGuinness, Sarah; Mendonça, Gustavo; Miekka, Niko; Misirpashayeva, Margarita; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Mori, Keiko Sophie; Morioka, Tomohiko; Mori, Shinsuke; Moro, Shigeki; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikaido, Yoshihiro; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Peljak-Łapińska, Angelika; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perrier, Guy; Petrova, Daria; Petrov, Slav; Piitulainen, Jussi; Pirinen, Tommi A; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Ramasamy, Loganathan; Rama, Taraka; Ramisch, Carlos; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Reddy, Siva; Rehm, Georg; Rießler, Michael; Rimkutė, Erika; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rocha, Luisa; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Rovati, Davide; Roșca, Valentin; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Sadde, Shoval; Sagot, Benoît; Saleh, Shadi; Salomoni, Alessio; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Särg, Dage; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shirasu, Hiroyuki; Shohibussirri, Muh; Sichinava, Dmitry; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Spadine, Carolyn; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Suzuki, Shingo; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tamburini, Fabio; Tanaka, Takaaki; Tellier, Isabelle; Thomas, Guillaume; Torga, Liisi; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Vajjala, Sowmya; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Wallin, Lars; Walsh, Abigail; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Wendt, Maximilan; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Wittern, Christian; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Wróblewska, Alina; Yako, Mary; Yamazaki, Naoki; Yan, Chunxiao; Yasuoka, Koichi; Yavrumyan, Marat M.; Yu, Zhuoran; Žabokrtský, Zdeněk; Zeldes, Amir; Zeman, Daniel; Zhang, Manying; Zhu, Hanzhi. 2019. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2988
 125. ONLINEUniversal Dependencies 2.4 Models for UDPipe (2019-05-31). Straka, Milan; Straková, Jana. 2019. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-2998
 126. ONLINEUDify Pretrained Model. Kondratyuk, Dan; Straka, Milan. 2019. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-3042
 127. ONLINEUniversal Dependencies 2.5. Zeman, Daniel; Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Aepli, Noëmi; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Antonsen, Lene; Aplonova, Katya; Aranzabe, Maria Jesus; Arutie, Gashaw; Asahara, Masayuki; Ateyah, Luma; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Basmov, Victoria; Batchelor, Colin; Bauer, John; Bellato, Sandra; Bengoetxea, Kepa; Berzak, Yevgeni; Bhat, Irshad Ahmad; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Bielinskienė, Agnė; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Boizou, Loïc; Borges Völker, Emanuel; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Brokaitė, Kristina; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cavalcanti, Tatiana; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cetin, Savas; Chalub, Fabricio; Choi, Jinho; Cho, Yongseok; Chun, Jayeol; Cignarella, Alessandra T.; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Courtin, Marine; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; de Souza, Elvis; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dione, Bamba; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eckhoff, Hanne; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erina, Olga; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Evelyn, Wograine; Farkas, Richárd; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Fujita, Kazunori; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; González Saavedra, Berta; Griciūtė, Bernadeta; Grioni, Matias; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Habash, Nizar; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hämäläinen, Mika; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Harris, Kim; Haug, Dag; Heinecke, Johannes; Hennig, Felix; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Hwang, Jena; Ikeda, Takumi; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Jelínek, Tomáš; Johannsen, Anders; Jørgensen, Fredrik; Juutinen, Markus; Kaşıkara, Hüner; Kaasen, Andre; Kabaeva, Nadezhda; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Katz, Boris; Kayadelen, Tolga; Kenney, Jessica; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Klementieva, Elena; Köhn, Arne; Kopacewicz, Kamil; Kotsyba, Natalia; Kovalevskaitė, Jolanta; Krek, Simon; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lambertino, Lorenzo; Lam, Lucia; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Lim, KyungTae; Liovina, Maria; Li, Yuan; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; McGuinness, Sarah; Mendonça, Gustavo; Miekka, Niko; Misirpashayeva, Margarita; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Mitrofan, Maria; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Mori, Keiko Sophie; Morioka, Tomohiko; Mori, Shinsuke; Moro, Shigeki; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Munro, Robert; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikaido, Yoshihiro; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Ojha, Atul Kr.; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Peljak-Łapińska, Angelika; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perrier, Guy; Petrova, Daria; Petrov, Slav; Phelan, Jason; Piitulainen, Jussi; Pirinen, Tommi A; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Ponomareva, Larisa; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Qi, Peng; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Ramasamy, Loganathan; Rama, Taraka; Ramisch, Carlos; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Reddy, Siva; Rehm, Georg; Riabov, Ivan; Rießler, Michael; Rimkutė, Erika; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rocha, Luisa; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Rovati, Davide; Roșca, Valentin; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Sadde, Shoval; Sagot, Benoît; Saleh, Shadi; Salomoni, Alessio; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Särg, Dage; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shirasu, Hiroyuki; Shohibussirri, Muh; Sichinava, Dmitry; Silveira, Aline; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Spadine, Carolyn; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Suzuki, Shingo; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tamburini, Fabio; Tanaka, Takaaki; Tellier, Isabelle; Thomas, Guillaume; Torga, Liisi; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Utka, Andrius; Vajjala, Sowmya; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Wallin, Lars; Walsh, Abigail; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Wendt, Maximilan; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Wittern, Christian; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Wróblewska, Alina; Yako, Mary; Yamazaki, Naoki; Yan, Chunxiao; Yasuoka, Koichi; Yavrumyan, Marat M.; Yu, Zhuoran; Žabokrtský, Zdeněk; Zeldes, Amir; Zhang, Manying; Zhu, Hanzhi. 2019. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-3105
 128. ONLINEUniversal Dependencies 2.5 Models for UDPipe (2019-12-06). Straka, Milan; Straková, Jana. 2020. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-3131
 129. ONLINEUniversal Dependencies 2.6. Zeman, Daniel; Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Ackermann, Elia; Aepli, Noëmi; Agić, Željko; Ahrenberg, Lars; Ajede, Chika Kennedy; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Antonsen, Lene; Aplonova, Katya; Aquino, Angelina; Aranzabe, Maria Jesus; Arutie, Gashaw; Asahara, Masayuki; Ateyah, Luma; Atmaca, Furkan; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Basmov, Victoria; Batchelor, Colin; Bauer, John; Bengoetxea, Kepa; Berzak, Yevgeni; Bhat, Irshad Ahmad; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Bielinskienė, Agnė; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Boizou, Loïc; Borges Völker, Emanuel; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Brokaitė, Kristina; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cavalcanti, Tatiana; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cetin, Savas; Chalub, Fabricio; Chi, Ethan; Choi, Jinho; Cho, Yongseok; Chun, Jayeol; Cignarella, Alessandra T.; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Courtin, Marine; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; de Souza, Elvis; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dione, Bamba; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eckhoff, Hanne; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erina, Olga; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Evelyn, Wograine; Farkas, Richárd; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Fujita, Kazunori; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; González Saavedra, Berta; Griciūtė, Bernadeta; Grioni, Matias; Grobol, Loïc; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Güngör, Tunga; Habash, Nizar; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hämäläinen, Mika; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Harris, Kim; Haug, Dag; Heinecke, Johannes; Hellwig, Oliver; Hennig, Felix; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Hwang, Jena; Ikeda, Takumi; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Jelínek, Tomáš; Johannsen, Anders; Jónsdóttir, Hildur; Jørgensen, Fredrik; Juutinen, Markus; Kaşıkara, Hüner; Kaasen, Andre; Kabaeva, Nadezhda; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Katz, Boris; Kayadelen, Tolga; Kenney, Jessica; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Klementieva, Elena; Köhn, Arne; Köksal, Abdullatif; Kopacewicz, Kamil; Korkiakangas, Timo; Kotsyba, Natalia; Kovalevskaitė, Jolanta; Krek, Simon; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lambertino, Lorenzo; Lam, Lucia; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Levina, Maria; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Lim, KyungTae; Li, Yuan; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsuda, Hiroshi; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; McGuinness, Sarah; Mendonça, Gustavo; Miekka, Niko; Misirpashayeva, Margarita; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Mitrofan, Maria; Miyao, Yusuke; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Mori, Keiko Sophie; Morioka, Tomohiko; Mori, Shinsuke; Moro, Shigeki; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Munro, Robert; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikaido, Yoshihiro; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Ojha, Atul Kr.; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Onwuegbuzia, Emeka; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Özateş, Şaziye Betül; Özgür, Arzucan; Öztürk Başaran, Balkız; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Peljak-Łapińska, Angelika; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perrier, Guy; Petrova, Daria; Petrov, Slav; Phelan, Jason; Piitulainen, Jussi; Pirinen, Tommi A; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Ponomareva, Larisa; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Qi, Peng; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Ramasamy, Loganathan; Rama, Taraka; Ramisch, Carlos; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Rebeja, Petru; Reddy, Siva; Rehm, Georg; Riabov, Ivan; Rießler, Michael; Rimkutė, Erika; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rocha, Luisa; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Roșca, Valentin; Rovati, Davide; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Sadde, Shoval; Sagot, Benoît; Saleh, Shadi; Salomoni, Alessio; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Särg, Dage; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Scarlata, Salvatore; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shirasu, Hiroyuki; Shohibussirri, Muh; Sichinava, Dmitry; Silveira, Aline; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Skachedubova, Maria; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Spadine, Carolyn; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulubacak, Umut; Suzuki, Shingo; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tamburini, Fabio; Tanaka, Takaaki; Tella, Samson; Tellier, Isabelle; Thomas, Guillaume; Torga, Liisi; Toska, Marsida; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Türk, Utku; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Untilov, Roman; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Utka, Andrius; Vajjala, Sowmya; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Wakasa, Aya; Wallin, Lars; Walsh, Abigail; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Wendt, Maximilan; Widmer, Paul; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Wittern, Christian; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Wróblewska, Alina; Yako, Mary; Yamashita, Kayo; Yamazaki, Naoki; Yan, Chunxiao; Yasuoka, Koichi; Yavrumyan, Marat M.; Yu, Zhuoran; Žabokrtský, Zdeněk; Zeldes, Amir; Zhu, Hanzhi; Zhuravleva, Anna. 2020. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-3226
 130. ONLINEAnnotated corpora and tools of the PARSEME Shared Task on Semi-Supervised Identification of Verbal Multiword Expressions (edition 1.2). Ramisch, Carlos; Guillaume, Bruno; Savary, Agata; Waszczuk, Jakub; Candito, Marie; Vaidya, Ashwini; Barbu Mititelu, Verginica; Bhatia, Archna; Iñurrieta, Uxoa; Giouli, Voula; Güngör, Tunga; Jiang, Menghan; Lichte, Timm; Liebeskind, Chaya; Monti, Johanna; Ramisch, Renata; Stymme, Sara; Walsh, Abigail; Xu, Hongzhi; Palka-Binkiewicz, Emilia; Ehren, Rafael; Stymne, Sara; Constant, Matthieu; Pasquer, Caroline; Parmentier, Yannick; Antoine, Jean-Yves; Carlino, Carola; Caruso, Valeria; Di Buono, Maria Pia; Pascucci, Antonio; Raffone, Annalisa; Riccio, Anna; Sangati, Federico; Speranza, Giulia; Cordeiro, Silvio Ricardo; de Medeiros Caseli, Helena; Miranda, Isaac; Rademaker, Alexandre; Vale, Oto; Villavicencio, Aline; Wick Pedro, Gabriela; Wilkens, Rodrigo; Zilio, Leonardo; Rizea, Monica-Mihaela; Ionescu, Mihaela; Onofrei, Mihaela; Chen, Jia; Ge, Xiaomin; Hu, Fangyuan; Hu, Sha; Li, Minli; Liu, Siyuan; Qin, Zhenzhen; Sun, Ruilong; Wang, Chenweng; Xiao, Huangyang; Yan, Peiyi; Yih, Tsy; Yu, Ke; Yu, Songping; Zeng, Si; Zhang, Yongchen; Zhao, Yun; Foufi, Vassiliki; Fotopoulou, Aggeliki; Markantonatou, Stella; Papadelli, Stella; Louizou, Sevasti; Aduriz, Itziar; Estarrona, Ainara; Gonzalez, Itziar; Gurrutxaga, Antton; Uria, Larraitz; Urizar, Ruben; Foster, Jennifer; Lynn, Teresa; Elyovitch, Hevi; Ha-Cohen Kerner, Yaakov; Malka, Ruth; Jain, Kanishka; Puri, Vandana; Ratori, Shraddha; Shukla, Vishakha; Srivastava, Shubham; Berk, Gozde; Erden, Berna; Yirmibeşoğlu, Zeynep. 2020. PARSEME. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-3367
 131. ONLINEMorpho-syntactically annotated corpora provided for the PARSEME Shared Task on Semi-Supervised Identification of Verbal Multiword Expressions (edition 1.2). Guillaume, Bruno; Ramisch, Carlos; Waszczuk, Jakub; Monti, Johanna; Di Buono, Maria Pia; Sangati, Federico; Speranza, Giulia; Carlino, Carola; Güngör, Tunga; Yirmibeşoğlu, Zeynep; Sak, Haşim; Saraçlar, Murat; Giouli, Voula; Foufi, Vassiliki; Ramisch, Renata; Rademaker, Alexandre; Vale, Oto; Wilkens, Rodrigo; Candito, Marie; Crabbé, Benoît; Segonne, Vincent; Liebeskind, Chaya; Stymne, Sara; Hajič, Jan; Ginter, Filip; Luotolahti, Juhani; Straka, Milan; Zeman, Daniel; Barbu Mititelu, Verginica; Cristescu, Mihaela; Vaidya, Ashwini; Bhatia, Archna; Lichte, Timm; Ehren, Rafael; Jiang, Menghan; Xu, Hongzhi; Walsh, Abigail; Irimia, Elena; Dowling, Meghan. 2020. PARSEME. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-3416
 132. ONLINEUniversal Dependencies 2.7. Zeman, Daniel; Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Ackermann, Elia; Aepli, Noëmi; Aghaei, Hamid; Agić, Željko; Ahmadi, Amir; Ahrenberg, Lars; Ajede, Chika Kennedy; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Alfina, Ika; Antonsen, Lene; Aplonova, Katya; Aquino, Angelina; Aragon, Carolina; Aranzabe, Maria Jesus; Arnardóttir, Þórunn; Arutie, Gashaw; Arwidarasti, Jessica Naraiswari; Asahara, Masayuki; Ateyah, Luma; Atmaca, Furkan; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Balasubramani, Keerthana; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Basmov, Victoria; Batchelor, Colin; Bauer, John; Bedir, Seyyit Talha; Bengoetxea, Kepa; Berk, Gözde; Berzak, Yevgeni; Bhat, Irshad Ahmad; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Bielinskienė, Agnė; Bjarnadóttir, Kristín; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Boizou, Loïc; Borges Völker, Emanuel; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Brokaitė, Kristina; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cavalcanti, Tatiana; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cetin, Savas; Çetinoğlu, Özlem; Chalub, Fabricio; Chi, Ethan; Cho, Yongseok; Choi, Jinho; Chun, Jayeol; Cignarella, Alessandra T.; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Courtin, Marine; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Derin, Mehmet Oguz; de Souza, Elvis; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dinakaramani, Arawinda; Dione, Bamba; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eckhoff, Hanne; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erina, Olga; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Evelyn, Wograine; Facundes, Sidney; Farkas, Richárd; Fernanda, Marília; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Fujita, Kazunori; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Gerardi, Fabrício Ferraz; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; González Saavedra, Berta; Griciūtė, Bernadeta; Grioni, Matias; Grobol, Loïc; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Güngör, Tunga; Habash, Nizar; Hafsteinsson, Hinrik; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hämäläinen, Mika; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Hanifmuti, Muhammad Yudistira; Hardwick, Sam; Harris, Kim; Haug, Dag; Heinecke, Johannes; Hellwig, Oliver; Hennig, Felix; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Huber, Eva; Hwang, Jena; Ikeda, Takumi; Ingason, Anton Karl; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Jelínek, Tomáš; Johannsen, Anders; Jónsdóttir, Hildur; Jørgensen, Fredrik; Juutinen, Markus; K, Sarveswaran; Kaşıkara, Hüner; Kaasen, Andre; Kabaeva, Nadezhda; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Katz, Boris; Kayadelen, Tolga; Kenney, Jessica; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Klementieva, Elena; Köhn, Arne; Köksal, Abdullatif; Kopacewicz, Kamil; Korkiakangas, Timo; Kotsyba, Natalia; Kovalevskaitė, Jolanta; Krek, Simon; Krishnamurthy, Parameswari; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lam, Lucia; Lambertino, Lorenzo; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Levina, Maria; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Li, Yuan; Lim, KyungTae; Lindén, Krister; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Luthfi, Andry; Luukko, Mikko; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsuda, Hiroshi; Matsumoto, Yuji; McDonald, Ryan; McGuinness, Sarah; Mendonça, Gustavo; Miekka, Niko; Mischenkova, Karina; Misirpashayeva, Margarita; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Mitrofan, Maria; Miyao, Yusuke; Mojiri Foroushani, AmirHossein; Moloodi, Amirsaeid; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Mori, Keiko Sophie; Mori, Shinsuke; Morioka, Tomohiko; Moro, Shigeki; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Munro, Robert; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Nakhlé, Mariam; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikaido, Yoshihiro; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nourian, Alireza; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Ojha, Atul Kr.; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Onwuegbuzia, Emeka; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Özateş, Şaziye Betül; Özgür, Arzucan; Öztürk Başaran, Balkız; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Peljak-Łapińska, Angelika; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perkova, Natalia; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Petrova, Daria; Phelan, Jason; Piitulainen, Jussi; Pirinen, Tommi A; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Ponomareva, Larisa; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Qi, Peng; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Rama, Taraka; Ramasamy, Loganathan; Ramisch, Carlos; Rashel, Fam; Rasooli, Mohammad Sadegh; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Rebeja, Petru; Reddy, Siva; Rehm, Georg; Riabov, Ivan; Rießler, Michael; Rimkutė, Erika; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rocha, Luisa; Rögnvaldsson, Eiríkur; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Roșca, Valentin; Rovati, Davide; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Rúnarsson, Kristján; Sadde, Shoval; Safari, Pegah; Sagot, Benoît; Sahala, Aleksi; Saleh, Shadi; Salomoni, Alessio; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Särg, Dage; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Scannell, Kevin; Scarlata, Salvatore; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shirasu, Hiroyuki; Shohibussirri, Muh; Sichinava, Dmitry; Sigurðsson, Einar Freyr; Silveira, Aline; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Skachedubova, Maria; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Spadine, Carolyn; Steingrímsson, Steinþór; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strickland, Emmett; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulestio, Yogi Lesmana; Sulubacak, Umut; Suzuki, Shingo; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tamburini, Fabio; Tan, Mary Ann C.; Tanaka, Takaaki; Tella, Samson; Tellier, Isabelle; Thomas, Guillaume; Torga, Liisi; Toska, Marsida; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Türk, Utku; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Untilov, Roman; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Utka, Andrius; Vajjala, Sowmya; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Wakasa, Aya; Wallenberg, Joel C.; Wallin, Lars; Walsh, Abigail; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Wendt, Maximilan; Widmer, Paul; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Wittern, Christian; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Wróblewska, Alina; Yako, Mary; Yamashita, Kayo; Yamazaki, Naoki; Yan, Chunxiao; Yasuoka, Koichi; Yavrumyan, Marat M.; Yu, Zhuoran; Žabokrtský, Zdeněk; Zahra, Shorouq; Zeldes, Amir; Zhu, Hanzhi; Zhuravleva, Anna. 2020. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-3424
 133. ONLINEUniversal Dependencies 2.8. Zeman, Daniel; Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Ackermann, Elia; Aepli, Noëmi; Aghaei, Hamid; Agić, Željko; Ahmadi, Amir; Ahrenberg, Lars; Ajede, Chika Kennedy; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Alfina, Ika; Antonsen, Lene; Aplonova, Katya; Aquino, Angelina; Aragon, Carolina; Aranzabe, Maria Jesus; Arıcan, Bilge Nas; Arnardóttir, Þórunn; Arutie, Gashaw; Arwidarasti, Jessica Naraiswari; Asahara, Masayuki; Aslan, Deniz Baran; Ateyah, Luma; Atmaca, Furkan; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Balasubramani, Keerthana; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Barkarson, Starkaður; Basmov, Victoria; Batchelor, Colin; Bauer, John; Bedir, Seyyit Talha; Bengoetxea, Kepa; Berk, Gözde; Berzak, Yevgeni; Bhat, Irshad Ahmad; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Bielinskienė, Agnė; Bjarnadóttir, Kristín; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Boizou, Loïc; Borges Völker, Emanuel; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Braggaar, Anouck; Brokaitė, Kristina; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cassidy, Lauren; Cavalcanti, Tatiana; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cesur, Neslihan; Cetin, Savas; Çetinoğlu, Özlem; Chalub, Fabricio; Chauhan, Shweta; Chi, Ethan; Chika, Taishi; Cho, Yongseok; Choi, Jinho; Chun, Jayeol; Cignarella, Alessandra T.; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Courtin, Marine; Cristescu, Mihaela; Daniel, Philemon.; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Derin, Mehmet Oguz; de Souza, Elvis; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dinakaramani, Arawinda; Di Nuovo, Elisa; Dione, Bamba; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eckhoff, Hanne; Eiche, Sandra; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erina, Olga; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Evelyn, Wograine; Facundes, Sidney; Farkas, Richárd; Fernanda, Marília; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Fujita, Kazunori; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Gerardi, Fabrício Ferraz; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Godoy, Gustavo; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; González Saavedra, Berta; Griciūtė, Bernadeta; Grioni, Matias; Grobol, Loïc; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Güngör, Tunga; Habash, Nizar; Hafsteinsson, Hinrik; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hämäläinen, Mika; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Hanifmuti, Muhammad Yudistira; Hardwick, Sam; Harris, Kim; Haug, Dag; Heinecke, Johannes; Hellwig, Oliver; Hennig, Felix; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Huber, Eva; Hwang, Jena; Ikeda, Takumi; Ingason, Anton Karl; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Ito, Kaoru; Jelínek, Tomáš; Jha, Apoorva; Johannsen, Anders; Jónsdóttir, Hildur; Jørgensen, Fredrik; Juutinen, Markus; K, Sarveswaran; Kaşıkara, Hüner; Kaasen, Andre; Kabaeva, Nadezhda; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kara, Neslihan; Katz, Boris; Kayadelen, Tolga; Kenney, Jessica; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Klementieva, Elena; Köhn, Arne; Köksal, Abdullatif; Kopacewicz, Kamil; Korkiakangas, Timo; Kotsyba, Natalia; Kovalevskaitė, Jolanta; Krek, Simon; Krishnamurthy, Parameswari; Kuyrukçu, Oğuzhan; Kuzgun, Aslı; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lam, Lucia; Lambertino, Lorenzo; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Levina, Maria; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Li, Yuan; Lim, KyungTae; Lima Padovani, Bruna; Lindén, Krister; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Luthfi, Andry; Luukko, Mikko; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Marşan, Büşra; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsuda, Hiroshi; Matsumoto, Yuji; Mazzei, Alessandro; McDonald, Ryan; McGuinness, Sarah; Mendonça, Gustavo; Miekka, Niko; Mischenkova, Karina; Misirpashayeva, Margarita; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Mitrofan, Maria; Miyao, Yusuke; Mojiri Foroushani, AmirHossein; Molnár, Judit; Moloodi, Amirsaeid; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Moretti, Giovanni; Mori, Keiko Sophie; Mori, Shinsuke; Morioka, Tomohiko; Moro, Shigeki; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Munro, Robert; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Nakhlé, Mariam; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nevaci, Manuela; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikaido, Yoshihiro; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nourian, Alireza; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Ojha, Atul Kr.; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Onwuegbuzia, Emeka; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Özateş, Şaziye Betül; Özçelik, Merve; Özgür, Arzucan; Öztürk Başaran, Balkız; Park, Hyunji Hayley; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Peljak-Łapińska, Angelika; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perkova, Natalia; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Petrova, Daria; Phelan, Jason; Piitulainen, Jussi; Pirinen, Tommi A; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Ponomareva, Larisa; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Qi, Peng; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Rama, Taraka; Ramasamy, Loganathan; Ramisch, Carlos; Rashel, Fam; Rasooli, Mohammad Sadegh; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Rebeja, Petru; Reddy, Siva; Rehm, Georg; Riabov, Ivan; Rießler, Michael; Rimkutė, Erika; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rocha, Luisa; Rögnvaldsson, Eiríkur; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Roșca, Valentin; Rovati, Davide; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Rúnarsson, Kristján; Sadde, Shoval; Safari, Pegah; Sagot, Benoît; Sahala, Aleksi; Saleh, Shadi; Salomoni, Alessio; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Sanıyar, Ezgi; Särg, Dage; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Saxena, Shefali; Scannell, Kevin; Scarlata, Salvatore; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Schwartz, Lane; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shirasu, Hiroyuki; Shishkina, Yana; Shohibussirri, Muh; Sichinava, Dmitry; Siewert, Janine; Sigurðsson, Einar Freyr; Silveira, Aline; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Skachedubova, Maria; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Spadine, Carolyn; Sprugnoli, Rachele; Steingrímsson, Steinþór; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strickland, Emmett; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulestio, Yogi Lesmana; Sulubacak, Umut; Suzuki, Shingo; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tamburini, Fabio; Tan, Mary Ann C.; Tanaka, Takaaki; Tella, Samson; Tellier, Isabelle; Testori, Marinella; Thomas, Guillaume; Torga, Liisi; Toska, Marsida; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Türk, Utku; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Untilov, Roman; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Utka, Andrius; Vajjala, Sowmya; van der Goot, Rob; Vanhove, Martine; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Vlasova, Natalia; Wakasa, Aya; Wallenberg, Joel C.; Wallin, Lars; Walsh, Abigail; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Wendt, Maximilan; Widmer, Paul; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Wittern, Christian; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Wróblewska, Alina; Yako, Mary; Yamashita, Kayo; Yamazaki, Naoki; Yan, Chunxiao; Yasuoka, Koichi; Yavrumyan, Marat M.; Yenice, Arife Betül; Yıldız, Olcay Taner; Yu, Zhuoran; Žabokrtský, Zdeněk; Zahra, Shorouq; Zeldes, Amir; Zhu, Hanzhi; Zhuravleva, Anna; Ziane, Rayan. 2021. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-3683
 134. ONLINEUniversal Dependencies 2.8.1. Zeman, Daniel; Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Ackermann, Elia; Aepli, Noëmi; Aghaei, Hamid; Agić, Željko; Ahmadi, Amir; Ahrenberg, Lars; Ajede, Chika Kennedy; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Alfina, Ika; Antonsen, Lene; Aplonova, Katya; Aquino, Angelina; Aragon, Carolina; Aranzabe, Maria Jesus; Arıcan, Bilge Nas; Arnardóttir, Þórunn; Arutie, Gashaw; Arwidarasti, Jessica Naraiswari; Asahara, Masayuki; Aslan, Deniz Baran; Ateyah, Luma; Atmaca, Furkan; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Balasubramani, Keerthana; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Barkarson, Starkaður; Basmov, Victoria; Batchelor, Colin; Bauer, John; Bedir, Seyyit Talha; Bengoetxea, Kepa; Berk, Gözde; Berzak, Yevgeni; Bhat, Irshad Ahmad; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Bielinskienė, Agnė; Bjarnadóttir, Kristín; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Boizou, Loïc; Borges Völker, Emanuel; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Braggaar, Anouck; Brokaitė, Kristina; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cassidy, Lauren; Cavalcanti, Tatiana; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cesur, Neslihan; Cetin, Savas; Çetinoğlu, Özlem; Chalub, Fabricio; Chauhan, Shweta; Chi, Ethan; Chika, Taishi; Cho, Yongseok; Choi, Jinho; Chun, Jayeol; Cignarella, Alessandra T.; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Courtin, Marine; Cristescu, Mihaela; Daniel, Philemon.; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Derin, Mehmet Oguz; de Souza, Elvis; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dinakaramani, Arawinda; Di Nuovo, Elisa; Dione, Bamba; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eckhoff, Hanne; Eiche, Sandra; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erina, Olga; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Evelyn, Wograine; Facundes, Sidney; Farkas, Richárd; Fernanda, Marília; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Fujita, Kazunori; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Gerardi, Fabrício Ferraz; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Godoy, Gustavo; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; González Saavedra, Berta; Griciūtė, Bernadeta; Grioni, Matias; Grobol, Loïc; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Güngör, Tunga; Habash, Nizar; Hafsteinsson, Hinrik; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hämäläinen, Mika; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Hanifmuti, Muhammad Yudistira; Hardwick, Sam; Harris, Kim; Haug, Dag; Heinecke, Johannes; Hellwig, Oliver; Hennig, Felix; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Huber, Eva; Hwang, Jena; Ikeda, Takumi; Ingason, Anton Karl; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Ito, Kaoru; Jelínek, Tomáš; Jha, Apoorva; Johannsen, Anders; Jónsdóttir, Hildur; Jørgensen, Fredrik; Juutinen, Markus; K, Sarveswaran; Kaşıkara, Hüner; Kaasen, Andre; Kabaeva, Nadezhda; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kara, Neslihan; Katz, Boris; Kayadelen, Tolga; Kenney, Jessica; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Klementieva, Elena; Köhn, Arne; Köksal, Abdullatif; Kopacewicz, Kamil; Korkiakangas, Timo; Kotsyba, Natalia; Kovalevskaitė, Jolanta; Krek, Simon; Krishnamurthy, Parameswari; Kuyrukçu, Oğuzhan; Kuzgun, Aslı; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lam, Lucia; Lambertino, Lorenzo; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Levina, Maria; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Li, Yuan; Lim, KyungTae; Lima Padovani, Bruna; Lindén, Krister; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Luthfi, Andry; Luukko, Mikko; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Marşan, Büşra; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martins, André; Mašek, Jan; Matsuda, Hiroshi; Matsumoto, Yuji; Mazzei, Alessandro; McDonald, Ryan; McGuinness, Sarah; Mendonça, Gustavo; Miekka, Niko; Mischenkova, Karina; Misirpashayeva, Margarita; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Mitrofan, Maria; Miyao, Yusuke; Mojiri Foroushani, AmirHossein; Molnár, Judit; Moloodi, Amirsaeid; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Moretti, Giovanni; Mori, Keiko Sophie; Mori, Shinsuke; Morioka, Tomohiko; Moro, Shigeki; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Munro, Robert; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Nakhlé, Mariam; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nevaci, Manuela; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikaido, Yoshihiro; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nourian, Alireza; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Ojha, Atul Kr.; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Onwuegbuzia, Emeka; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Özateş, Şaziye Betül; Özçelik, Merve; Özgür, Arzucan; Öztürk Başaran, Balkız; Park, Hyunji Hayley; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Peljak-Łapińska, Angelika; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perkova, Natalia; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Petrova, Daria; Phelan, Jason; Piitulainen, Jussi; Pirinen, Tommi A; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Ponomareva, Larisa; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Qi, Peng; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Rama, Taraka; Ramasamy, Loganathan; Ramisch, Carlos; Rashel, Fam; Rasooli, Mohammad Sadegh; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Rebeja, Petru; Reddy, Siva; Rehm, Georg; Riabov, Ivan; Rießler, Michael; Rimkutė, Erika; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rocha, Luisa; Rögnvaldsson, Eiríkur; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Roșca, Valentin; Rovati, Davide; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Rúnarsson, Kristján; Sadde, Shoval; Safari, Pegah; Sagot, Benoît; Sahala, Aleksi; Saleh, Shadi; Salomoni, Alessio; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Sanıyar, Ezgi; Särg, Dage; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Saxena, Shefali; Scannell, Kevin; Scarlata, Salvatore; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Schwartz, Lane; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shirasu, Hiroyuki; Shishkina, Yana; Shohibussirri, Muh; Sichinava, Dmitry; Siewert, Janine; Sigurðsson, Einar Freyr; Silveira, Aline; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Skachedubova, Maria; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Spadine, Carolyn; Sprugnoli, Rachele; Steingrímsson, Steinþór; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strickland, Emmett; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulestio, Yogi Lesmana; Sulubacak, Umut; Suzuki, Shingo; Szántó, Zsolt; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tamburini, Fabio; Tan, Mary Ann C.; Tanaka, Takaaki; Tella, Samson; Tellier, Isabelle; Testori, Marinella; Thomas, Guillaume; Torga, Liisi; Toska, Marsida; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Türk, Utku; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Untilov, Roman; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Utka, Andrius; Vajjala, Sowmya; van der Goot, Rob; Vanhove, Martine; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Vlasova, Natalia; Wakasa, Aya; Wallenberg, Joel C.; Wallin, Lars; Walsh, Abigail; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Wendt, Maximilan; Widmer, Paul; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Wittern, Christian; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Wróblewska, Alina; Yako, Mary; Yamashita, Kayo; Yamazaki, Naoki; Yan, Chunxiao; Yasuoka, Koichi; Yavrumyan, Marat M.; Yenice, Arife Betül; Yıldız, Olcay Taner; Yu, Zhuoran; Žabokrtský, Zdeněk; Zahra, Shorouq; Zeldes, Amir; Zhu, Hanzhi; Zhuravleva, Anna; Ziane, Rayan. 2021. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-3687
 135. ONLINEUniversal Dependencies 2.9. Zeman, Daniel; Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Ackermann, Elia; Aepli, Noëmi; Aghaei, Hamid; Agić, Željko; Ahmadi, Amir; Ahrenberg, Lars; Ajede, Chika Kennedy; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Alfina, Ika; Antonsen, Lene; Aplonova, Katya; Aquino, Angelina; Aragon, Carolina; Aranzabe, Maria Jesus; Arıcan, Bilge Nas; Arnardóttir, Þórunn; Arutie, Gashaw; Arwidarasti, Jessica Naraiswari; Asahara, Masayuki; Aslan, Deniz Baran; Ateyah, Luma; Atmaca, Furkan; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Balasubramani, Keerthana; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Barkarson, Starkaður; Basile, Rodolfo; Basmov, Victoria; Batchelor, Colin; Bauer, John; Bedir, Seyyit Talha; Bengoetxea, Kepa; Berk, Gözde; Berzak, Yevgeni; Bhat, Irshad Ahmad; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Bielinskienė, Agnė; Bjarnadóttir, Kristín; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Boizou, Loïc; Borges Völker, Emanuel; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Braggaar, Anouck; Brokaitė, Kristina; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cassidy, Lauren; Cavalcanti, Tatiana; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cesur, Neslihan; Cetin, Savas; Çetinoğlu, Özlem; Chalub, Fabricio; Chauhan, Shweta; Chi, Ethan; Chika, Taishi; Cho, Yongseok; Choi, Jinho; Chun, Jayeol; Chung, Juyeon; Cignarella, Alessandra T.; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Courtin, Marine; Cristescu, Mihaela; Daniel, Philemon; Davidson, Elizabeth; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Derin, Mehmet Oguz; de Souza, Elvis; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dinakaramani, Arawinda; Di Nuovo, Elisa; Dione, Bamba; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eckhoff, Hanne; Eiche, Sandra; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erina, Olga; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Evelyn, Wograine; Facundes, Sidney; Farkas, Richárd; Ferdaousi, Jannatul; Fernanda, Marília; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Fujita, Kazunori; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Gerardi, Fabrício Ferraz; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Godoy, Gustavo; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; González Saavedra, Berta; Griciūtė, Bernadeta; Grioni, Matias; Grobol, Loïc; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Güngör, Tunga; Habash, Nizar; Hafsteinsson, Hinrik; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hämäläinen, Mika; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Hanifmuti, Muhammad Yudistira; Hardwick, Sam; Harris, Kim; Haug, Dag; Heinecke, Johannes; Hellwig, Oliver; Hennig, Felix; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Huber, Eva; Hwang, Jena; Ikeda, Takumi; Ingason, Anton Karl; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Ito, Kaoru; Jannat, Siratun; Jelínek, Tomáš; Jha, Apoorva; Johannsen, Anders; Jónsdóttir, Hildur; Jørgensen, Fredrik; Juutinen, Markus; K, Sarveswaran; Kaşıkara, Hüner; Kaasen, Andre; Kabaeva, Nadezhda; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kara, Neslihan; Katz, Boris; Kayadelen, Tolga; Kenney, Jessica; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Klementieva, Elena; Klyachko, Elena; Köhn, Arne; Köksal, Abdullatif; Kopacewicz, Kamil; Korkiakangas, Timo; Köse, Mehmet; Kotsyba, Natalia; Kovalevskaitė, Jolanta; Krek, Simon; Krishnamurthy, Parameswari; Kübler, Sandra; Kuyrukçu, Oğuzhan; Kuzgun, Aslı; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lam, Lucia; Lambertino, Lorenzo; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Levina, Maria; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Li, Yuan; Lim, KyungTae; Lima Padovani, Bruna; Lindén, Krister; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lusito, Stefano; Luthfi, Andry; Luukko, Mikko; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Mahamdi, Menel; Maillard, Jean; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Marşan, Büşra; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Martínez Alonso, Héctor; Martín-Rodríguez, Lorena; Martins, André; Mašek, Jan; Matsuda, Hiroshi; Matsumoto, Yuji; Mazzei, Alessandro; McDonald, Ryan; McGuinness, Sarah; Mendonça, Gustavo; Merzhevich, Tatiana; Miekka, Niko; Mischenkova, Karina; Misirpashayeva, Margarita; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Mitrofan, Maria; Miyao, Yusuke; Mojiri Foroushani, AmirHossein; Molnár, Judit; Moloodi, Amirsaeid; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Moretti, Giovanni; Mori, Keiko Sophie; Mori, Shinsuke; Morioka, Tomohiko; Moro, Shigeki; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Munro, Robert; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Nakhlé, Mariam; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nevaci, Manuela; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikaido, Yoshihiro; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nourian, Alireza; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Ojha, Atul Kr.; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Onwuegbuzia, Emeka; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Özateş, Şaziye Betül; Özçelik, Merve; Özgür, Arzucan; Öztürk Başaran, Balkız; Park, Hyunji Hayley; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Peljak-Łapińska, Angelika; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perkova, Natalia; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Petrova, Daria; Phelan, Jason; Piitulainen, Jussi; Pirinen, Tommi A; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Ponomareva, Larisa; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Qi, Peng; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Rahoman, Mizanur; Rama, Taraka; Ramasamy, Loganathan; Ramisch, Carlos; Rashel, Fam; Rasooli, Mohammad Sadegh; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Rebeja, Petru; Reddy, Siva; Regnault, Mathilde; Rehm, Georg; Riabov, Ivan; Rießler, Michael; Rimkutė, Erika; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rizqiyah, Putri; Rocha, Luisa; Rögnvaldsson, Eiríkur; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Roșca, Valentin; Rovati, Davide; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Rúnarsson, Kristján; Sadde, Shoval; Safari, Pegah; Sagot, Benoît; Sahala, Aleksi; Saleh, Shadi; Salomoni, Alessio; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Sanıyar, Ezgi; Särg, Dage; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Saxena, Shefali; Scannell, Kevin; Scarlata, Salvatore; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Schwartz, Lane; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shahzadi, Syeda; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shirasu, Hiroyuki; Shishkina, Yana; Shohibussirri, Muh; Sichinava, Dmitry; Siewert, Janine; Sigurðsson, Einar Freyr; Silveira, Aline; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Skachedubova, Maria; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Sourov, Shafi; Spadine, Carolyn; Sprugnoli, Rachele; Steingrímsson, Steinþór; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strickland, Emmett; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulestio, Yogi Lesmana; Sulubacak, Umut; Suzuki, Shingo; Szántó, Zsolt; Taguchi, Chihiro; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tamburini, Fabio; Tan, Mary Ann C.; Tanaka, Takaaki; Tanaya, Dipta; Tella, Samson; Tellier, Isabelle; Testori, Marinella; Thomas, Guillaume; Torga, Liisi; Toska, Marsida; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Türk, Utku; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Untilov, Roman; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Utka, Andrius; Vajjala, Sowmya; van der Goot, Rob; Vanhove, Martine; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Vlasova, Natalia; Wakasa, Aya; Wallenberg, Joel C.; Wallin, Lars; Walsh, Abigail; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Wendt, Maximilan; Widmer, Paul; Wijono, Sri Hartati; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Wittern, Christian; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Wróblewska, Alina; Yako, Mary; Yamashita, Kayo; Yamazaki, Naoki; Yan, Chunxiao; Yasuoka, Koichi; Yavrumyan, Marat M.; Yenice, Arife Betül; Yıldız, Olcay Taner; Yu, Zhuoran; Yuliawati, Arlisa; Žabokrtský, Zdeněk; Zahra, Shorouq; Zeldes, Amir; Zhou, He; Zhu, Hanzhi; Zhuravleva, Anna; Ziane, Rayan. 2021. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-4611
 136. ONLINEUniversal Dependencies 2.10. Zeman, Daniel; Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Ackermann, Elia; Aepli, Noëmi; Aghaei, Hamid; Agić, Željko; Ahmadi, Amir; Ahrenberg, Lars; Ajede, Chika Kennedy; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Alfina, Ika; Algom, Avner; Andersen, Erik; Antonsen, Lene; Aplonova, Katya; Aquino, Angelina; Aragon, Carolina; Aranes, Glyd; Aranzabe, Maria Jesus; Arıcan, Bilge Nas; Arnardóttir, Þórunn; Arutie, Gashaw; Arwidarasti, Jessica Naraiswari; Asahara, Masayuki; Aslan, Deniz Baran; Asmazoğlu, Cengiz; Ateyah, Luma; Atmaca, Furkan; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Balasubramani, Keerthana; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Barkarson, Starkaður; Basile, Rodolfo; Basmov, Victoria; Batchelor, Colin; Bauer, John; Bedir, Seyyit Talha; Bengoetxea, Kepa; Ben Moshe, Yifat; Berk, Gözde; Berzak, Yevgeni; Bhat, Irshad Ahmad; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Bielinskienė, Agnė; Bjarnadóttir, Kristín; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Boizou, Loïc; Borges Völker, Emanuel; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Braggaar, Anouck; Brokaitė, Kristina; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cassidy, Lauren; Cavalcanti, Tatiana; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cesur, Neslihan; Cetin, Savas; Çetinoğlu, Özlem; Chalub, Fabricio; Chauhan, Shweta; Chi, Ethan; Chika, Taishi; Cho, Yongseok; Choi, Jinho; Chun, Jayeol; Chung, Juyeon; Cignarella, Alessandra T.; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Corbetta, Daniela; Courtin, Marine; Cristescu, Mihaela; Daniel, Philemon; Davidson, Elizabeth; Dehouck, Mathieu; de Laurentiis, Martina; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Derin, Mehmet Oguz; de Souza, Elvis; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dinakaramani, Arawinda; Di Nuovo, Elisa; Dione, Bamba; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Eckhoff, Hanne; Eiche, Sandra; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erina, Olga; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Evelyn, Wograine; Facundes, Sidney; Farkas, Richárd; Favero, Federica; Ferdaousi, Jannatul; Fernanda, Marília; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Fujita, Kazunori; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Gamba, Federica; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Gerardi, Fabrício Ferraz; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Godoy, Gustavo; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; González Saavedra, Berta; Griciūtė, Bernadeta; Grioni, Matias; Grobol, Loïc; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Güngör, Tunga; Habash, Nizar; Hafsteinsson, Hinrik; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hämäläinen, Mika; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Hanifmuti, Muhammad Yudistira; Harada, Takahiro; Hardwick, Sam; Harris, Kim; Haug, Dag; Heinecke, Johannes; Hellwig, Oliver; Hennig, Felix; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Hwang, Jena; Ikeda, Takumi; Ingason, Anton Karl; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Ito, Kaoru; Jannat, Siratun; Jelínek, Tomáš; Jha, Apoorva; Johannsen, Anders; Jónsdóttir, Hildur; Jørgensen, Fredrik; Juutinen, Markus; K, Sarveswaran; Kaşıkara, Hüner; Kaasen, Andre; Kabaeva, Nadezhda; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kara, Neslihan; Karahóǧa, Ritván; Katz, Boris; Kayadelen, Tolga; Kenney, Jessica; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Klementieva, Elena; Klyachko, Elena; Köhn, Arne; Köksal, Abdullatif; Kopacewicz, Kamil; Korkiakangas, Timo; Köse, Mehmet; Kotsyba, Natalia; Kovalevskaitė, Jolanta; Krek, Simon; Krishnamurthy, Parameswari; Kübler, Sandra; Kuyrukçu, Oğuzhan; Kuzgun, Aslı; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lam, Lucia; Lambertino, Lorenzo; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Levina, Maria; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Li, Yuan; Lim, KyungTae; Lima Padovani, Bruna; Lindén, Krister; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lusito, Stefano; Luthfi, Andry; Luukko, Mikko; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Mahamdi, Menel; Maillard, Jean; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Marşan, Büşra; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Markantonatou, Stella; Martínez Alonso, Héctor; Martín Rodríguez, Lorena; Martins, André; Mašek, Jan; Matsuda, Hiroshi; Matsumoto, Yuji; Mazzei, Alessandro; McDonald, Ryan; McGuinness, Sarah; Mendonça, Gustavo; Merzhevich, Tatiana; Miekka, Niko; Mischenkova, Karina; Misirpashayeva, Margarita; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Mitrofan, Maria; Miyao, Yusuke; Mojiri Foroushani, AmirHossein; Molnár, Judit; Moloodi, Amirsaeid; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Moretti, Giovanni; Mori, Keiko Sophie; Mori, Shinsuke; Morioka, Tomohiko; Moro, Shigeki; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Munro, Robert; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Nakhlé, Mariam; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nevaci, Manuela; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikaido, Yoshihiro; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nourian, Alireza; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Ojha, Atul Kr.; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Onwuegbuzia, Emeka; Ordan, Noam; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Özateş, Şaziye Betül; Özçelik, Merve; Özgür, Arzucan; Öztürk Başaran, Balkız; Paccosi, Teresa; Palmero Aprosio, Alessio; Park, Hyunji Hayley; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Pedonese, Giulia; Peljak-Łapińska, Angelika; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perkova, Natalia; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Petrova, Daria; Peverelli, Andrea; Phelan, Jason; Piitulainen, Jussi; Pirinen, Tommi A; Pitler, Emily; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Ponomareva, Larisa; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Qi, Peng; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Rahoman, Mizanur; Rama, Taraka; Ramasamy, Loganathan; Ramisch, Carlos; Rashel, Fam; Rasooli, Mohammad Sadegh; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Rebeja, Petru; Reddy, Siva; Regnault, Mathilde; Rehm, Georg; Riabov, Ivan; Rießler, Michael; Rimkutė, Erika; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rizqiyah, Putri; Rocha, Luisa; Rögnvaldsson, Eiríkur; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Roșca, Valentin; Rovati, Davide; Rozonoyer, Ben; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Rúnarsson, Kristján; Sadde, Shoval; Safari, Pegah; Sagot, Benoît; Sahala, Aleksi; Saleh, Shadi; Salomoni, Alessio; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Sanıyar, Ezgi; Särg, Dage; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Saxena, Shefali; Scannell, Kevin; Scarlata, Salvatore; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Schwartz, Lane; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shahzadi, Syeda; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shirasu, Hiroyuki; Shishkina, Yana; Shohibussirri, Muh; Sichinava, Dmitry; Siewert, Janine; Sigurðsson, Einar Freyr; Silveira, Aline; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Simov, Kiril; Skachedubova, Maria; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Sourov, Shafi; Spadine, Carolyn; Sprugnoli, Rachele; Stamou, Vivian; Steingrímsson, Steinþór; Stella, Antonio; Straka, Milan; Strickland, Emmett; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulestio, Yogi Lesmana; Sulubacak, Umut; Suzuki, Shingo; Swanson, Daniel; Szántó, Zsolt; Taguchi, Chihiro; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tamburini, Fabio; Tan, Mary Ann C.; Tanaka, Takaaki; Tanaya, Dipta; Tavoni, Mirko; Tella, Samson; Tellier, Isabelle; Testori, Marinella; Thomas, Guillaume; Tonelli, Sara; Torga, Liisi; Toska, Marsida; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Türk, Utku; Tyers, Francis; Uematsu, Sumire; Untilov, Roman; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Utka, Andrius; Vagnoni, Elena; Vajjala, Sowmya; van der Goot, Rob; Vanhove, Martine; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Vedenina, Uliana; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Vlasova, Natalia; Wakasa, Aya; Wallenberg, Joel C.; Wallin, Lars; Walsh, Abigail; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Wendt, Maximilan; Widmer, Paul; Wigderson, Shira; Wijono, Sri Hartati; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Wittern, Christian; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Wróblewska, Alina; Yako, Mary; Yamashita, Kayo; Yamazaki, Naoki; Yan, Chunxiao; Yasuoka, Koichi; Yavrumyan, Marat M.; Yenice, Arife Betül; Yıldız, Olcay Taner; Yu, Zhuoran; Yuliawati, Arlisa; Žabokrtský, Zdeněk; Zahra, Shorouq; Zeldes, Amir; Zhou, He; Zhu, Hanzhi; Zhuravleva, Anna; Ziane, Rayan. 2022. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-4758
 137. ONLINEUniversal Dependencies 2.6 models for UDPipe 2 (2020-08-31). Straka, Milan. 2022. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-4798
 138. ONLINEUniversal Dependencies 2.10 models for UDPipe 2 (2022-07-11). Straka, Milan. 2022. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-4804
 139. ONLINEUniversal Dependencies 2.11. Zeman, Daniel; Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Ackermann, Elia; Aepli, Noëmi; Aghaei, Hamid; Agić, Željko; Ahmadi, Amir; Ahrenberg, Lars; Ajede, Chika Kennedy; Akkurt, Salih Furkan; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Alfina, Ika; Algom, Avner; Alzetta, Chiara; Andersen, Erik; Antonsen, Lene; Aplonova, Katya; Aquino, Angelina; Aragon, Carolina; Aranes, Glyd; Aranzabe, Maria Jesus; Arıcan, Bilge Nas; Arnardóttir, Þórunn; Arutie, Gashaw; Arwidarasti, Jessica Naraiswari; Asahara, Masayuki; Ásgeirsdóttir, Katla; Aslan, Deniz Baran; Asmazoğlu, Cengiz; Ateyah, Luma; Atmaca, Furkan; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Badmaeva, Elena; Balasubramani, Keerthana; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Barkarson, Starkaður; Basile, Rodolfo; Basmov, Victoria; Batchelor, Colin; Bauer, John; Bedir, Seyyit Talha; Belieni, Juan; Bengoetxea, Kepa; Ben Moshe, Yifat; Berk, Gözde; Berzak, Yevgeni; Bhat, Irshad Ahmad; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Bielinskienė, Agnė; Bjarnadóttir, Kristín; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Boizou, Loïc; Borges Völker, Emanuel; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Braggaar, Anouck; Brokaitė, Kristina; Burchardt, Aljoscha; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Cassidy, Lauren; Castro, Maria Clara; Cavalcanti, Tatiana; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cesur, Neslihan; Cetin, Savas; Çetinoğlu, Özlem; Chalub, Fabricio; Chamila, Liyanage; Chauhan, Shweta; Chi, Ethan; Chika, Taishi; Cho, Yongseok; Choi, Jinho; Chun, Jayeol; Chung, Juyeon; Cignarella, Alessandra T.; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Corbetta, Daniela; Courtin, Marine; Cristescu, Mihaela; Daniel, Philemon; Davidson, Elizabeth; de Alencar, Leonel Figueiredo; Dehouck, Mathieu; de Laurentiis, Martina; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Derin, Mehmet Oguz; de Souza, Elvis; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dinakaramani, Arawinda; Di Nuovo, Elisa; Dione, Bamba; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Ebert, Christian; Eckhoff, Hanne; Eiche, Sandra; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erina, Olga; Erjavec, Tomaž; Etienne, Aline; Evelyn, Wograine; Facundes, Sidney; Farkas, Richárd; Favero, Federica; Ferdaousi, Jannatul; Fernanda, Marília; Fernandez Alcalde, Hector; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Fujita, Kazunori; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Gamba, Federica; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Garza, Sebastian; Gerardi, Fabrício Ferraz; Gerdes, Kim; Ginter, Filip; Godoy, Gustavo; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; González Saavedra, Berta; Griciūtė, Bernadeta; Grioni, Matias; Grobol, Loïc; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Güngör, Tunga; Habash, Nizar; Hafsteinsson, Hinrik; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hämäläinen, Mika; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Hanifmuti, Muhammad Yudistira; Harada, Takahiro; Hardwick, Sam; Harris, Kim; Haug, Dag; Heinecke, Johannes; Hellwig, Oliver; Hennig, Felix; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Huerta Mendez, Marivel; Hwang, Jena; Ikeda, Takumi; Ingason, Anton Karl; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Islamaj, Artan; Ito, Kaoru; Jannat, Siratun; Jelínek, Tomáš; Jha, Apoorva; Jiang, Katharine; Johannsen, Anders; Jónsdóttir, Hildur; Jørgensen, Fredrik; Juutinen, Markus; Kaşıkara, Hüner; Kaasen, Andre; Kabaeva, Nadezhda; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kara, Neslihan; Karahóǧa, Ritván; Katz, Boris; Kayadelen, Tolga; Kengatharaiyer, Sarveswaran; Kenney, Jessica; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Klementieva, Elena; Klyachko, Elena; Köhn, Arne; Köksal, Abdullatif; Kopacewicz, Kamil; Korkiakangas, Timo; Köse, Mehmet; Koshevoy, Alexey; Kotsyba, Natalia; Kovalevskaitė, Jolanta; Krek, Simon; Krishnamurthy, Parameswari; Kübler, Sandra; Kuqi, Adrian; Kuyrukçu, Oğuzhan; Kuzgun, Aslı; Kwak, Sookyoung; Laippala, Veronika; Lam, Lucia; Lambertino, Lorenzo; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Levina, Maria; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Li, Yixuan; Li, Yuan; Lim, KyungTae; Lima Padovani, Bruna; Lindén, Krister; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lusito, Stefano; Luthfi, Andry; Luukko, Mikko; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Mahamdi, Menel; Maillard, Jean; Makarchuk, Ilya; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Marşan, Büşra; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Markantonatou, Stella; Martínez Alonso, Héctor; Martín Rodríguez, Lorena; Martins, André; Mašek, Jan; Matsuda, Hiroshi; Matsumoto, Yuji; Mazzei, Alessandro; McDonald, Ryan; McGuinness, Sarah; Mendonça, Gustavo; Merzhevich, Tatiana; Miekka, Niko; Mischenkova, Karina; Misirpashayeva, Margarita; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Mitrofan, Maria; Miyao, Yusuke; Mojiri Foroushani, AmirHossein; Molnár, Judit; Moloodi, Amirsaeid; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Moretti, Giovanni; Mori, Keiko Sophie; Mori, Shinsuke; Morioka, Tomohiko; Moro, Shigeki; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Munro, Robert; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Nakhlé, Mariam; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nevaci, Manuela; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikaido, Yoshihiro; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nourian, Alireza; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Ojha, Atul Kr.; Óladóttir, Hulda; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Onwuegbuzia, Emeka; Ordan, Noam; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Özateş, Şaziye Betül; Özçelik, Merve; Özgür, Arzucan; Öztürk Başaran, Balkız; Paccosi, Teresa; Palmero Aprosio, Alessio; Panova, Anastasia; Park, Hyunji Hayley; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Pedonese, Giulia; Peljak-Łapińska, Angelika; Peng, Siyao; Perez, Cenel-Augusto; Perkova, Natalia; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Petrova, Daria; Peverelli, Andrea; Phelan, Jason; Piitulainen, Jussi; Pintucci, Rodrigo; Pirinen, Tommi A; Pitler, Emily; Plamada, Magdalena; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Ponomareva, Larisa; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Pugh, Robert; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Qi, Peng; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Rahoman, Mizanur; Rama, Taraka; Ramasamy, Loganathan; Ramisch, Carlos; Rashel, Fam; Rasooli, Mohammad Sadegh; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Rebeja, Petru; Reddy, Siva; Regnault, Mathilde; Rehm, Georg; Riabov, Ivan; Rießler, Michael; Rimkutė, Erika; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rizqiyah, Putri; Rocha, Luisa; Rögnvaldsson, Eiríkur; Roksandic, Ivan; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Roșca, Valentin; Rovati, Davide; Rozonoyer, Ben; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Rúnarsson, Kristján; Sadde, Shoval; Safari, Pegah; Sagot, Benoît; Sahala, Aleksi; Saleh, Shadi; Salomoni, Alessio; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Sanıyar, Ezgi; Särg, Dage; Sartor, Marta; Sasaki, Mitsuya; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Saxena, Shefali; Scannell, Kevin; Scarlata, Salvatore; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Schwartz, Lane; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shahzadi, Syeda; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shirasu, Hiroyuki; Shishkina, Yana; Shohibussirri, Muh; Shvedova, Maria; Siewert, Janine; Sigurðsson, Einar Freyr; Silva, João Ricardo; Silveira, Aline; Silveira, Natalia; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Símonarson, Haukur Barri; Simov, Kiril; Sitchinava, Dmitri; Skachedubova, Maria; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Sonnenhauser, Barbara; Sourov, Shafi; Spadine, Carolyn; Sprugnoli, Rachele; Stamou, Vivian; Steingrímsson, Steinþór; Stella, Antonio; Stephen, Abishek; Straka, Milan; Strickland, Emmett; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulestio, Yogi Lesmana; Sulubacak, Umut; Suzuki, Shingo; Swanson, Daniel; Szántó, Zsolt; Taguchi, Chihiro; Taji, Dima; Takahashi, Yuta; Tamburini, Fabio; Tan, Mary Ann C.; Tanaka, Takaaki; Tanaya, Dipta; Tavoni, Mirko; Tella, Samson; Tellier, Isabelle; Testori, Marinella; Thomas, Guillaume; Tonelli, Sara; Torga, Liisi; Toska, Marsida; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Türk, Utku; Tyers, Francis; Þórðarson, Sveinbjörn; Þorsteinsson, Vilhjálmur; Uematsu, Sumire; Untilov, Roman; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Utka, Andrius; Vagnoni, Elena; Vajjala, Sowmya; van der Goot, Rob; Vanhove, Martine; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Vedenina, Uliana; Venturi, Giulia; Villemonte de la Clergerie, Eric; Vincze, Veronika; Vlasova, Natalia; Wakasa, Aya; Wallenberg, Joel C.; Wallin, Lars; Walsh, Abigail; Wang, Jing Xian; Washington, Jonathan North; Wendt, Maximilan; Widmer, Paul; Wigderson, Shira; Wijono, Sri Hartati; Wille, Vanessa Berwanger; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Wittern, Christian; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Wróblewska, Alina; Yako, Mary; Yamashita, Kayo; Yamazaki, Naoki; Yan, Chunxiao; Yasuoka, Koichi; Yavrumyan, Marat M.; Yenice, Arife Betül; Yıldız, Olcay Taner; Yu, Zhuoran; Yuliawati, Arlisa; Žabokrtský, Zdeněk; Zahra, Shorouq; Zeldes, Amir; Zhou, He; Zhu, Hanzhi; Zhuravleva, Anna; Ziane, Rayan. 2022. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-4923
 140. ONLINEDaMuEL 1.0: A Large Multilingual Dataset for Entity Linking. Kubeša, David; Straka, Milan. 2023. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-5047
 141. ONLINEPARSEME corpora annotated for verbal multiword expressions (version 1.3). Savary, Agata; Ramisch, Carlos; Guillaume, Bruno; Hawwari, Abdelati; Walsh, Abigail; Fotopoulou, Aggeliki; Bielinskienė, Agnė; Estarrona, Ainara; Gatt, Albert; Butler, Alexandra; Rademaker, Alexandre; Maldonado, Alfredo; Villavicencio, Aline; Farrugia, Alison; Muscat, Amanda; Gatt, Anabelle; Antić, Anđela; De Santis, Anna; Raffone, Annalisa; Riccio, Anna; Pascucci, Antonio; Gurrutxaga, Antton; Bhatia, Archna; Vaidya, Ashwini; Miral, Ayşenur; QasemiZadeh, Behrang; Priego Sanchez, Belem; Griciūtė, Bernadeta; Erden, Berna; Parra Escartín, Carla; Herrero, Carlos; Carlino, Carola; Pasquer, Caroline; Liebeskind, Chaya; Wang, Chenweng; Ben Khelil, Chérifa; Bonial, Claire; Somers, Clarissa; Aceta, Cristina; Krstev, Cvetana; Bejček, Eduard; Lindqvist, Ellinor; Erenmalm, Elsa; Palka-Binkiewicz, Emilia; Rimkute, Erika; Petterson, Eva; Cap, Fabienne; Hu, Fangyuan; Sangati, Federico; Wick Pedro, Gabriela; Speranza, Giulia; Jagfeld, Glorianna; Blagus, Goranka; Berk, Gözde; Attard, Greta; Eryiğit, Gülşen; Finnveden, Gustav; Martínez Alonso, Héctor; de Medeiros Caseli, Helena; Elyovich, Hevi; Xu, Hongzhi; Xiao, Huangyang; Miranda, Isaac; Jaknić, Isidora; El Maarouf, Ismail; Aduriz, Itziar; Gonzalez, Itziar; Matas, Ivana; Stoyanova, Ivelina; Jazbec, Ivo-Pavao; Busuttil, Jael; Waszczuk, Jakub; Findlay, Jamie; Bonnici, Janice; Šnajder, Jan; Antoine, Jean-Yves; Foster, Jennifer; Chen, Jia; Nivre, Joakim; Monti, Johanna; McCrae, John; Kovalevskaitė, Jolanta; Jain, Kanishka; Simkó, Katalin; Yu, Ke; Azzopardi, Kirsty; Adalı, Kübra; Uria, Larraitz; Zilio, Leonardo; Boizou, Loïc; van der Plas, Lonneke; Galea, Luke; Sarlak, Mahtab; Buljan, Maja; Cherchi, Manuela; Tanti, Marc; Di Buono, Maria Pia; Todorova, Maria; Candito, Marie; Constant, Matthieu; Shamsfard, Mehrnoush; Jiang, Menghan; Boz, Mert; Spagnol, Michael; Onofrei, Mihaela; Li, Minli; Elbadrashiny, Mohamed; Diab, Mona; Rizea, Monica-Mihaela; Hadj Mohamed, Najet; Theoxari, Natasa; Schneider, Nathan; Tabone, Nicole; Ljubešić, Nikola; Vale, Oto; Cook, Paul; Yan, Peiyi; Gantar, Polona; Ehren, Rafael; Fabri, Ray; Ibrahim, Rehab; Ramisch, Renata; Walles, Rinat; Wilkens, Rodrigo; Urizar, Ruben; Sun, Ruilong; Malka, Ruth; Galea, Sara Anne; Stymne, Sara; Louizou, Sevasti; Hu, Sha; Taslimipoor, Shiva; Ratori, Shraddha; Srivastava, Shubham; Cordeiro, Silvio Ricardo; Krek, Simon; Liu, Siyuan; Zeng, Si; Yu, Songping; Arhar Holdt, Špela; Markantonatou, Stella; Papadelli, Stella; Leseva, Svetlozara; Kuzman, Taja; Kavčič, Teja; Lynn, Teresa; Lichte, Timm; Pickard, Thomas; Dimitrova, Tsvetana; Yih, Tsy; Güngör, Tunga; Dinç, Tutkum; Iñurrieta, Uxoa; Tajalli, Vahide; Stefanova, Valentina; Caruso, Valeria; Puri, Vandana; Foufi, Vassiliki; Barbu Mititelu, Verginica; Vincze, Veronika; Kovács, Viktória; Shukla, Vishakha; Giouli, Voula; Ge, Xiaomin; Ha-Cohen Kerner, Yaakov; Öztürk, Yağmur; Yarandi, Yalda; Parmentier, Yannick; Zhang, Yongchen; Zhao, Yun; Urešová, Zdeňka; Yirmibeşoğlu, Zeynep; Qin, Zhenzhen; Stank; Cristescu, Mihaela; Zgreabăn, Bianca-Mădălina; Bărbulescu, Elena-Andreea; Stanković, Ranka. 2023. PARSEME. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-5124
 142. ONLINEUniversal Dependencies 2.12. Zeman, Daniel; Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; Ackermann, Elia; Aepli, Noëmi; Aghaei, Hamid; Agić, Željko; Ahmadi, Amir; Ahrenberg, Lars; Ajede, Chika Kennedy; Akkurt, Salih Furkan; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Alfina, Ika; Algom, Avner; Alnajjar, Khalid; Alzetta, Chiara; Andersen, Erik; Antonsen, Lene; Aoyama, Tatsuya; Aplonova, Katya; Aquino, Angelina; Aragon, Carolina; Aranes, Glyd; Aranzabe, Maria Jesus; Arıcan, Bilge Nas; Arnardóttir, Þórunn; Arutie, Gashaw; Arwidarasti, Jessica Naraiswari; Asahara, Masayuki; Ásgeirsdóttir, Katla; Aslan, Deniz Baran; Asmazoğlu, Cengiz; Ateyah, Luma; Atmaca, Furkan; Attia, Mohammed; Atutxa, Aitziber; Augustinus, Liesbeth; Avelãs, Mariana; Badmaeva, Elena; Balasubramani, Keerthana; Ballesteros, Miguel; Banerjee, Esha; Bank, Sebastian; Barbu Mititelu, Verginica; Barkarson, Starkaður; Basile, Rodolfo; Basmov, Victoria; Batchelor, Colin; Bauer, John; Bedir, Seyyit Talha; Behzad, Shabnam; Bengoetxea, Kepa; Benli, İbrahim; Ben Moshe, Yifat; Berk, Gözde; Bhat, Riyaz Ahmad; Biagetti, Erica; Bick, Eckhard; Bielinskienė, Agnė; Bjarnadóttir, Kristín; Blokland, Rogier; Bobicev, Victoria; Boizou, Loïc; Borges Völker, Emanuel; Börstell, Carl; Bosco, Cristina; Bouma, Gosse; Bowman, Sam; Boyd, Adriane; Braggaar, Anouck; Branco, António; Brokaitė, Kristina; Burchardt, Aljoscha; Campos, Marisa; Candito, Marie; Caron, Bernard; Caron, Gauthier; Carvalheiro, Catarina; Carvalho, Rita; Cassidy, Lauren; Castro, Maria Clara; Castro, Sérgio; Cavalcanti, Tatiana; Cebiroğlu Eryiğit, Gülşen; Cecchini, Flavio Massimiliano; Celano, Giuseppe G. A.; Čéplö, Slavomír; Cesur, Neslihan; Cetin, Savas; Çetinoğlu, Özlem; Chalub, Fabricio; Chamila, Liyanage; Chauhan, Shweta; Chi, Ethan; Chika, Taishi; Cho, Yongseok; Choi, Jinho; Chun, Jayeol; Chung, Juyeon; Cignarella, Alessandra T.; Cinková, Silvie; Collomb, Aurélie; Çöltekin, Çağrı; Connor, Miriam; Corbetta, Daniela; Costa, Francisco; Courtin, Marine; Cristescu, Mihaela; Dale, Ingerid Løyning; Daniel, Philemon; Davidson, Elizabeth; de Alencar, Leonel Figueiredo; Dehouck, Mathieu; de Laurentiis, Martina; de Marneffe, Marie-Catherine; de Paiva, Valeria; Derin, Mehmet Oguz; de Souza, Elvis; Diaz de Ilarraza, Arantza; Dickerson, Carly; Dinakaramani, Arawinda; Di Nuovo, Elisa; Dione, Bamba; Dirix, Peter; Dobrovoljc, Kaja; Doyle, Adrian; Dozat, Timothy; Droganova, Kira; Dwivedi, Puneet; Ebert, Christian; Eckhoff, Hanne; Eguchi, Masaki; Eiche, Sandra; Eli, Marhaba; Elkahky, Ali; Ephrem, Binyam; Erina, Olga; Erjavec, Tomaž; Essaidi, Farah; Etienne, Aline; Evelyn, Wograine; Facundes, Sidney; Farkas, Richárd; Favero, Federica; Ferdaousi, Jannatul; Fernanda, Marília; Fernandez Alcalde, Hector; Fethi, Amal; Foster, Jennifer; Freitas, Cláudia; Fujita, Kazunori; Gajdošová, Katarína; Galbraith, Daniel; Gamba, Federica; Garcia, Marcos; Gärdenfors, Moa; Gerardi, Fabrício Ferraz; Gerdes, Kim; Gessler, Luke; Ginter, Filip; Godoy, Gustavo; Goenaga, Iakes; Gojenola, Koldo; Gökırmak, Memduh; Goldberg, Yoav; Gómez Guinovart, Xavier; González Saavedra, Berta; Griciūtė, Bernadeta; Grioni, Matias; Grobol, Loïc; Grūzītis, Normunds; Guillaume, Bruno; Guillot-Barbance, Céline; Güngör, Tunga; Habash, Nizar; Hafsteinsson, Hinrik; Hajič, Jan; Hajič jr., Jan; Hämäläinen, Mika; Hà Mỹ, Linh; Han, Na-Rae; Hanifmuti, Muhammad Yudistira; Harada, Takahiro; Hardwick, Sam; Harris, Kim; Haug, Dag; Heinecke, Johannes; Hellwig, Oliver; Hennig, Felix; Hladká, Barbora; Hlaváčová, Jaroslava; Hociung, Florinel; Hohle, Petter; Huerta Mendez, Marivel; Hwang, Jena; Ikeda, Takumi; Ingason, Anton Karl; Ion, Radu; Irimia, Elena; Ishola, Ọlájídé; Islamaj, Artan; Ito, Kaoru; Jannat, Siratun; Jelínek, Tomáš; Jha, Apoorva; Jiang, Katharine; Johannsen, Anders; Jónsdóttir, Hildur; Jørgensen, Fredrik; Juutinen, Markus; Kaşıkara, Hüner; Kabaeva, Nadezhda; Kahane, Sylvain; Kanayama, Hiroshi; Kanerva, Jenna; Kara, Neslihan; Karahóǧa, Ritván; Kåsen, Andre; Kayadelen, Tolga; Kengatharaiyer, Sarveswaran; Kettnerová, Václava; Kirchner, Jesse; Klementieva, Elena; Klyachko, Elena; Köhn, Arne; Köksal, Abdullatif; Kopacewicz, Kamil; Korkiakangas, Timo; Köse, Mehmet; Koshevoy, Alexey; Kotsyba, Natalia; Kovalevskaitė, Jolanta; Krek, Simon; Krishnamurthy, Parameswari; Kübler, Sandra; Kuqi, Adrian; Kuyrukçu, Oğuzhan; Kuzgun, Aslı; Kwak, Sookyoung; Kyle, Kris; Laippala, Veronika; Lambertino, Lorenzo; Lando, Tatiana; Larasati, Septina Dian; Lavrentiev, Alexei; Lee, John; Lê Hồng, Phương; Lenci, Alessandro; Lertpradit, Saran; Leung, Herman; Levina, Maria; Levine, Lauren; Li, Cheuk Ying; Li, Josie; Li, Keying; Li, Yixuan; Li, Yuan; Lim, KyungTae; Lima Padovani, Bruna; Lin, Yi-Ju Jessica; Lindén, Krister; Liu, Yang Janet; Ljubešić, Nikola; Loginova, Olga; Lusito, Stefano; Luthfi, Andry; Luukko, Mikko; Lyashevskaya, Olga; Lynn, Teresa; Macketanz, Vivien; Mahamdi, Menel; Maillard, Jean; Makarchuk, Ilya; Makazhanov, Aibek; Mandl, Michael; Manning, Christopher; Manurung, Ruli; Marşan, Büşra; Mărănduc, Cătălina; Mareček, David; Marheinecke, Katrin; Markantonatou, Stella; Martínez Alonso, Héctor; Martín Rodríguez, Lorena; Martins, André; Martins, Cláudia; Mašek, Jan; Matsuda, Hiroshi; Matsumoto, Yuji; Mazzei, Alessandro; McDonald, Ryan; McGuinness, Sarah; Mendonça, Gustavo; Merzhevich, Tatiana; Miekka, Niko; Miller, Aaron; Mischenkova, Karina; Missilä, Anna; Mititelu, Cătălin; Mitrofan, Maria; Miyao, Yusuke; Mojiri Foroushani, AmirHossein; Molnár, Judit; Moloodi, Amirsaeid; Montemagni, Simonetta; More, Amir; Moreno Romero, Laura; Moretti, Giovanni; Mori, Shinsuke; Morioka, Tomohiko; Moro, Shigeki; Mortensen, Bjartur; Moskalevskyi, Bohdan; Muischnek, Kadri; Munro, Robert; Murawaki, Yugo; Müürisep, Kaili; Nainwani, Pinkey; Nakhlé, Mariam; Navarro Horñiacek, Juan Ignacio; Nedoluzhko, Anna; Nešpore-Bērzkalne, Gunta; Nevaci, Manuela; Nguyễn Thị, Lương; Nguyễn Thị Minh, Huyền; Nikaido, Yoshihiro; Nikolaev, Vitaly; Nitisaroj, Rattima; Nourian, Alireza; Nurmi, Hanna; Ojala, Stina; Ojha, Atul Kr.; Óladóttir, Hulda; Olúòkun, Adédayọ̀; Omura, Mai; Onwuegbuzia, Emeka; Ordan, Noam; Osenova, Petya; Östling, Robert; Øvrelid, Lilja; Özateş, Şaziye Betül; Özçelik, Merve; Özgür, Arzucan; Öztürk Başaran, Balkız; Paccosi, Teresa; Palmero Aprosio, Alessio; Panova, Anastasia; Park, Hyunji Hayley; Partanen, Niko; Pascual, Elena; Passarotti, Marco; Patejuk, Agnieszka; Paulino-Passos, Guilherme; Pedonese, Giulia; Peljak-Łapińska, Angelika; Peng, Siyao; Peng, Siyao Logan; Pereira, Rita; Pereira, Sílvia; Perez, Cenel-Augusto; Perkova, Natalia; Perrier, Guy; Petrov, Slav; Petrova, Daria; Peverelli, Andrea; Phelan, Jason; Piitulainen, Jussi; Pinter, Yuval; Pinto, Clara; Pirinen, Tommi A; Pitler, Emily; Plamada, Magdalena; Plank, Barbara; Poibeau, Thierry; Ponomareva, Larisa; Popel, Martin; Pretkalniņa, Lauma; Prévost, Sophie; Prokopidis, Prokopis; Przepiórkowski, Adam; Pugh, Robert; Puolakainen, Tiina; Pyysalo, Sampo; Qi, Peng; Querido, Andreia; Rääbis, Andriela; Rademaker, Alexandre; Rahoman, Mizanur; Rama, Taraka; Ramasamy, Loganathan; Ramos, Joana; Rashel, Fam; Rasooli, Mohammad Sadegh; Ravishankar, Vinit; Real, Livy; Rebeja, Petru; Reddy, Siva; Regnault, Mathilde; Rehm, Georg; Riabi, Arij; Riabov, Ivan; Rießler, Michael; Rimkutė, Erika; Rinaldi, Larissa; Rituma, Laura; Rizqiyah, Putri; Rocha, Luisa; Rögnvaldsson, Eiríkur; Roksandic, Ivan; Romanenko, Mykhailo; Rosa, Rudolf; Roșca, Valentin; Rovati, Davide; Rozonoyer, Ben; Rudina, Olga; Rueter, Jack; Rúnarsson, Kristján; Sadde, Shoval; Safari, Pegah; Sahala, Aleksi; Saleh, Shadi; Salomoni, Alessio; Samardžić, Tanja; Samson, Stephanie; Sanguinetti, Manuela; Sanıyar, Ezgi; Särg, Dage; Sartor, Marta; Sasaki, Mitsuya; Saulīte, Baiba; Sawanakunanon, Yanin; Saxena, Shefali; Scannell, Kevin; Scarlata, Salvatore; Schneider, Nathan; Schuster, Sebastian; Schwartz, Lane; Seddah, Djamé; Seeker, Wolfgang; Seraji, Mojgan; Shahzadi, Syeda; Shen, Mo; Shimada, Atsuko; Shirasu, Hiroyuki; Shishkina, Yana; Shohibussirri, Muh; Shvedova, Maria; Siewert, Janine; Sigurðsson, Einar Freyr; Silva, João; Silveira, Aline; Silveira, Natalia; Silveira, Sara; Simi, Maria; Simionescu, Radu; Simkó, Katalin; Šimková, Mária; Símonarson, Haukur Barri; Simov, Kiril; Sitchinava, Dmitri; Sither, Ted; Skachedubova, Maria; Smith, Aaron; Soares-Bastos, Isabela; Solberg, Per Erik; Sonnenhauser, Barbara; Sourov, Shafi; Sprugnoli, Rachele; Stamou, Vivian; Steingrímsson, Steinþór; Stella, Antonio; Stephen, Abishek; Straka, Milan; Strickland, Emmett; Strnadová, Jana; Suhr, Alane; Sulestio, Yogi Lesmana; Sulubacak, Umut; Suzuki, Shingo; Swanson, Daniel; Szántó, Zsolt; Taguchi, Chihiro; Taji, Dima; Tamburini, Fabio; Tan, Mary Ann C.; Tanaka, Takaaki; Tanaya, Dipta; Tavoni, Mirko; Tella, Samson; Tellier, Isabelle; Testori, Marinella; Thomas, Guillaume; Tonelli, Sara; Torga, Liisi; Toska, Marsida; Trosterud, Trond; Trukhina, Anna; Tsarfaty, Reut; Türk, Utku; Tyers, Francis; Þórðarson, Sveinbjörn; Þorsteinsson, Vilhjálmur; Uematsu, Sumire; Untilov, Roman; Urešová, Zdeňka; Uria, Larraitz; Uszkoreit, Hans; Utka, Andrius; Vagnoni, Elena; Vajjala, Sowmya; Vak, Socrates; van der Goot, Rob; Vanhove, Martine; van Niekerk, Daniel; van Noord, Gertjan; Varga, Viktor; Vedenina, Uliana; Venturi, Giulia; Vincze, Veronika; Vlasova, Natalia; Wakasa, Aya; Wallenberg, Joel C.; Wallin, Lars; Walsh, Abigail; Washington, Jonathan North; Wendt, Maximilan; Widmer, Paul; Wigderson, Shira; Wijono, Sri Hartati; Williams, Seyi; Wirén, Mats; Wittern, Christian; Woldemariam, Tsegay; Wong, Tak-sum; Wróblewska, Alina; Yako, Mary; Yamashita, Kayo; Yamazaki, Naoki; Yan, Chunxiao; Yasuoka, Koichi; Yavrumyan, Marat M.; Yenice, Arife Betül; Yıldız, Olcay Taner; Yu, Zhuoran; Yuliawati, Arlisa; Žabokrtský, Zdeněk; Zahra, Shorouq; Zeldes, Amir; Zhou, He; Zhu, Hanzhi; Zhu, Yilun; Zhuravleva, Anna; Ziane, Rayan. 2023. Universal Dependencies Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-5150
 143. ONLINEUniform Meaning Representation. Bonn, Julia; Ching-wen, Chen; Cowell, James Andrew; Croft, William; Denk, Lukas; Hajič, Jan; Lai, Kenneth; Palmer, Martha; Palmer, Alexis; Pustejovsky, James; Sun, Haibo; Vallejos Yopán, Rosa; Van Gysel, Jens; Vigus, Meagan; Xue, Nianwen; Zhao, Jin. 2023. UMR Consortium. oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-5198
 144. ONLINEUniversal Dependencies 2.12 models for UDPipe 2 (2023-07-17). Straka, Milan. 2023. Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL). oai:lindat.mff.cuni.cz:11234/1-5200
 145. ONLINECollins Multilingual database (MLD) – WordBank with audio files. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0382
 146. ONLINECollins Multilingual database (MLD) - WordBank. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-T0376
 147. ONLINECollins Multilingual database (MLD) - PhraseBank. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-T0377
 148. ONLINECollins Multilingual database (MLD) – PhraseBank with audio files. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0383
 149. ONLINETRAD Chinese-French Web domain (blogs) Parallel corpus. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0109
 150. ONLINETRAD Chinese-English Email Parallel corpus – Development Set. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0113
 151. ONLINETRAD Chinese-English Web domain (blogs) Parallel corpus. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0110
 152. ONLINETRAD Chinese-English News Articles Parallel corpus. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0112
 153. ONLINETRAD Chinese-French News Articles Parallel corpus. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0111
 154. ONLINETRAD Chinese-French Email Parallel corpus – Development Set. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0114
 155. ONLINETRAD Chinese-English Email Parallel corpus – Test Set. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0115
 156. ONLINETRAD Chinese-French Email Parallel corpus – Test Set. n.a. 2016. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0116
 157. ONLINEMultilingual Corpus. n.a. 2002. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0035
 158. ONLINEMandarin Chinese Speecon database. n.a. 2005. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0175
 159. ONLINEGlobalPhone Chinese-Mandarin. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0193
 160. ONLINEECI/MCI (European Corpus Initiative/Multilingual Corpus I). n.a. 1996. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0004
 161. ONLINEGlobalPhone Chinese-Shanghai. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0194
 162. ONLINETC-STAR 2005 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0004
 163. ONLINETaiwan Mandarin Speecon database. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0212
 164. ONLINETC-STAR 2006 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0013
 165. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String - 8,109 utterances. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-07
 166. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus – SMS (Mobile telephone 64). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-10
 167. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - SMS (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-12
 168. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-16
 169. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - SMS (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-15
 170. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person Name, Place Name (70 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-17
 171. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Stock - 7,239 utterances. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-09
 172. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock (70 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-18
 173. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (50 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-19
 174. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-22
 175. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-24
 176. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Simple Chinese sentences (850 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-21
 177. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - digit string (119 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-36
 178. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person name (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-23
 179. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-25
 180. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-27
 181. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Person Name (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-28
 182. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (648 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-30
 183. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (98 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-32
 184. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - person name (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-39
 185. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - Chinese single sentence (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-38
 186. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - place name (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-40
 187. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - single Chinese sentence (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-42
 188. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - place name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-44
 189. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - digit string (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-45
 190. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - single Chinese sentence (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-46
 191. ONLINEARCADE II Evaluation Package. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0018
 192. ONLINETC-STAR 2007 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0030
 193. ONLINELC-STAR Mandarin Chinese Phonetic lexicon. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0256
 194. ONLINECantonese Speecon database. n.a. 2008. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0287
 195. ONLINEGlobalPhone Chinese-Mandarin Pronunciation Dictionary. n.a. 2013. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0363
 196. ONLINENE3L named entities Chinese corpus. n.a. 2014. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0079
 197. ONLINETRAD Chinese-French Parallel Text - Blog. n.a. 2018. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0125
 198. ONLINEGlobalPhone 2000 Speaker Package. n.a. 2018. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0400
 199. ONLINEChinese Mandarin (North) database. n.a. 2018. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0398
 200. ONLINEChinese Mandarin (South) database. n.a. 2018. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0397
 201. ONLINEGlobalPhone Multilingual Model Package. n.a. 2018. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0399
 202. ONLINEKorean-Chinese Database of Proper Nouns. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0070
 203. ONLINEChinese-Japanese Database of Proper Nouns. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0059
 204. ONLINEHanzi Pinyin Database for Simplified Chinese. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0104
 205. ONLINEChinese-English Database of Proverbs and Idioms (Chengyu). n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0056
 206. ONLINEChinese-Japanese Technical Terms Dictionary. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0057
 207. ONLINEComprehensive Word Lists for Chinese, Japanese, Korean and Arabic. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0071
 208. ONLINEChinese Morphological Database. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0108
 209. ONLINESimplified Chinese-to-English Dictionary. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0054
 210. ONLINEEnglish-to-Simplified Chinese Dictionary. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0055
 211. ONLINEMultilingual Database of Japanese Points-of-Interest 1. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0063
 212. ONLINEComprehensive Word List of Traditional Chinese. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0110
 213. ONLINEDatabase of Chinese Names. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0129
 214. ONLINEChinese-English Database of Proper Nouns. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0058
 215. ONLINEComprehensive Wordlist of Simplified Chinese. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0109
 216. ONLINECantonese Readings Database. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0101
 217. ONLINEChinese Phonological Database. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0102
 218. ONLINEDatabase of Chinese Full Names. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0106
 219. ONLINEChinese Lexical Database. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0107
 220. ONLINESimplified Chinese↔English Technical Terms . n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0053
 221. ONLINEThe Lancaster Corpus of Mandarin Chinese (LCMC). n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0039
 222. ONLINEHong Kong Cantonese Speech Recognition Corpus (Desktop). n.a. 2020. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-75
 223. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - short message (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-34
 224. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - person name (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-35
 225. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - place name (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-33
 226. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - digit string (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-41
 227. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Person Name, Place Name (Mobile telephone 265). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-04
 228. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus -Person Name, Place Name. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-05
 229. ONLINETaiwanese Speech Recognition Corpus (Desktop). n.a. 2020. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-71
 230. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus – SMS (Fixed phone 86). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-11
 231. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-13
 232. ONLINEChinese Mandarin Speech Recognition Corpus (Mobile) - 67.4 hours. n.a. 2020. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-61
 233. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Monosyllabic (94 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-31
 234. ONLINEMDT Mandarin Chinese Conversational Recognition Corpus – 2 channels. n.a. 2020. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0409-03
 235. ONLINEMDT Mandarin Chinese Conversational Recognition Corpus – 1 channel. n.a. 2020. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0409-02
 236. ONLINEMDT Mandarin Chinese Conversational Recognition Corpus – 3 channels. n.a. 2020. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0409-04
 237. ONLINEMDT Mandarin Chinese Conversational Recognition Corpus – Complete set. n.a. 2020. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0409-01
 238. ONLINETC-STAR 2005 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0007
 239. ONLINETC-STAR 2006 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0016
 240. ONLINETC-STAR 2007 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0027
 241. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person name, Place Name (10 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-14
 242. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Simple Chinese sentences (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-26
 243. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus – Stock (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-29
 244. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (in the car) - person name, place name in Beijing, stocks, digit string (20 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-37
 245. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop)- person name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-43
 246. ONLINEDatabase of Chinese Name Variants. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0105
 247. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock, Person Name, Digit String, Simple Chinese sentences, Spontaneous Speech (50 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-20
 248. ONLINEChinese-Vietnamese Dictionary. n.a. 2021. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0080
 249. ONLINEVietnamese-Chinese Dictionary. n.a. 2021. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0081
 250. ONLINEChinese-Vietnamese Parallel Corpus. n.a. 2021. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0312
 251. ONLINEEnglish-Chinese-Vietnamese Trilingual Parallel Corpus. n.a. 2021. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0314
 252. ONLINESimplified to Traditional Chinese Conversion. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0103
 253. ONLINEMultilingual Proper Noun Database. n.a. 2019. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0072
 254. ONLINECantonese Conversational Speech Data by Mobile Phone and Voice Recorder - 607 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0427
 255. ONLINEWuhan Dialect Speech Data by Mobile Phone - 997 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0455
 256. ONLINEKunming Dialect Speech Data by Mobile Phone - 1,002 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0454
 257. ONLINEChangsha Dialect Speech Data by Mobile Phone - 997 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0453
 258. ONLINEMandarin Strong Accent Speech Data by Mobile Phone - 1,025 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0433
 259. ONLINEChinese Children Speech data by Mobile phone - 3,255 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0458
 260. ONLINEMandarin Speech Data by Mobile Phone - 2,028 Hours. n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0417
 261. ONLINECantonese Dialect Speech Data by Mobile Phone - 1,652 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0478
 262. ONLINEWake-up Words Speech Data by Microphone - 1,027 People . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0418
 263. ONLINEChinese Digital Speech Data by Mobile Phone - 11,010 People . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0419
 264. ONLINESichuan Dialect Conversational Speech Data by Mobile Phone - 800 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0420
 265. ONLINEMandarin Mobile Telephony Conversational Speech Collection Data - 2,657 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0421
 266. ONLINEShanghai Dialect Speech Data by Mobile Phone - 1,030 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0477
 267. ONLINEMandarin Conversational Speech Data by Mobile Phone and Voice Recorder - 1,351 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0436
 268. ONLINEMixed Speech with Chinese and English Data by Mobile Phone - 1,535 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0457
 269. ONLINESichuan Dialect Speech Data by Mobile Phone - 794 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0479
 270. ONLINEMandarin Heavy Accent Speech Data by Mobile Phone - 131 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0481
 271. ONLINEMandarin Heavy Accent Speech Data by Mobile Phone - 662 Hours . n.a. 2022. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0482
 272. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String - 7,606 utterances. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-06
 273. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Stock - 6,972 utterances. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-08
 274. ONLINEChinese-Vietnamese - PhraseBank with audio files. n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0485
 275. ONLINEChinese Mandarin Speech Recognition Corpus (Mobile) - 85 hours. n.a. 2020. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-60
 276. ONLINEChinese Mandarin Speech Recognition Corpus (Mobile) - 204.2 hours. n.a. 2020. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-67
 277. ONLINEBitext Lexical Dataset - Language Variants - Chinese . n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0152
 278. ONLINEBitext Lexical Dataset - Chinese (Traditional) . n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0138
 279. ONLINEBitext Lexical Dataset - Chinese (Simplified) . n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0137
 280. ONLINEMULTIGLOSS Multilingual Glossaries - L1-English pair. n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0112-01
 281. ONLINEGLOBAL Multilingual Lexical Data - Bilingual - Level 1 . n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0111-04
 282. ONLINEParallel Corpora & Domains (bilingual and multilingual). n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0336
 283. ONLINEMULTIGLOSS Multilingual Glossaries - L1-English pair + 1 language. n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0112-02
 284. ONLINEGEOLINGUAL Multilingual Geographical Entity Tables. n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-L0205
 285. ONLINEAUDIO Human Voice Pronunciations - Chinese (Simplified). n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0490-03
 286. ONLINEGLOBAL Multilingual Lexical Data - Monolingual - Level 1 . n.a. 2023. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-M0111-01
 287. ONLINEKulu's day ... Papua New Guinea. Schurch, Pam. 1981. Sydney : Lady Gowrie Child Centre. oai:pacific.library.manoa.hawaii.edu:545586
 288. ONLINEHakka tahitiensis notebook : English-Hakka vocabulary, first draft. White, Ralph Gardner. 1960. Pacific Collection at the University of Hawai'i at Mānoa Hamilton Library. oai:pacific.library.manoa.hawaii.edu:567356
 289. ONLINETe fare vâna?a, field report as of April 1960. White, Ralph Gardner. 1960. [Place of publication not identified, The Author. oai:pacific.library.manoa.hawaii.edu:874872
 290. ONLINEAsian Americans, Pacific Islanders : 2003 calendar : a science-based resource on drug information. National Institute on Drug Abuse. 2002. Bethesda, Md : National Institute on Drug Abuse. oai:pacific.library.manoa.hawaii.edu:2354330
 291. ONLINEDong nan Ya dao Taiping yang : cong kao gu xue zheng ju kan Nan dao yu zu kuo san yu Lapita wen hua zhi jian de guan xi = From Southeast Asia to the Pacific : archaeological perspectives on the Austronesian expansion and the Lapita cultural complex. Chiu, Scarlett; Sand, Christophe; Zhong yang yan jiu yuan. Ren wen she hui ke xue yan jiu zhong xin. Kao gu xue yan jiu zhuan ti zhong xin. 2007. Kao gu xue zhuan ti yan jiu cong shu = Serial of archaeological studies. oai:pacific.library.manoa.hawaii.edu:3096845
 292. ONLINEHong Kong News Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2000. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T46
 293. ONLINEHong Kong Laws Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2000. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T47
 294. ONLINEHong Kong Hansards Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2000. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T50
 295. ONLINE2006 NIST Speaker Recognition Evaluation Test Set Part 2. NIST Multimodal Information Group. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012S01
 296. ONLINEHong Kong Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2004. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2004T08
 297. ONLINEChinese Treebank 8.0. Xue, Nianwen; Zhang, Xiuhong; Jiang, Zixin; Palmer, Martha; Xia, Fei; Chiou, Fu-Dong; Chang, Meiyu. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T21
 298. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging -- Broadcast Training Part 1. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T23
 299. ONLINENIST 2008-2012 Open Machine Translation (OpenMT) Progress Test Sets. NIST Multimodal Information Group. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T07
 300. ONLINETagged Chinese Gigaword Version 2.0. Huang, Chu-Ren. 2009. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2009T14
 301. ONLINEGALE Phase 1 Chinese Newsgroup Parallel Text - Part 1. Ma, Xiaoyi; Strassel, Stephanie. 2009. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2009T15
 302. ONLINEOntoNotes Release 3.0. Weischedel, Ralph; Pradhan, Sameer; Ramshaw, Lance; Kaufman; Franchini, Michelle; El-Bachouti, Mohammed; Xue, Nianwen; Palmer, Martha; Marcus, Mitchell; Taylor, Ann; Greenberg, Craig; Hovy, Eduard; Belvin, Robert; Houston, Ann. 2009. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2009T24
 303. ONLINENIST Open MT 2008 Evaluation (MT08) Selected References and System Translations. NIST Multimodal Information Group. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T01
 304. ONLINEGALE Phase 1 Chinese Newsgroup Parallel Text - Part 2. Ma, Xiaoyi; Strassel, Stephanie. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T03
 305. ONLINETRECVID 2006 Keyframes. Over, Paul; Quenot, Georges; Walker, Kevin. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010V02
 306. ONLINENIST 2006 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation. NIST Multimodal Information Group. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T17
 307. ONLINENIST 2008 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation. NIST Multimodal Information Group. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T21
 308. ONLINEOntoNotes Release 4.0. Weischedel, Ralph; Palmer, Martha; Marcus, Mitchell; Hovy, Eduard; Pradhan, Sameer; Ramshaw, Lance; Xue, Nianwen; Taylor, Ann; Kaufman, Jeff; Franchini, Michelle; El-Bachouti, Mohammed; Belvin, Robert; Houston, Ann. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011T03
 309. ONLINE2008/2010 NIST Metrics for Machine Translation (MetricsMaTr) GALE Evaluation Set. NIST Multimodal Information Group; Linguistic Data Consortium. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011T05
 310. ONLINE2006 NIST Speaker Recognition Evaluation Training Set. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S09
 311. ONLINE2006 NIST Speaker Recognition Evaluation Test Set Part 1. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S10
 312. ONLINE2009 CoNLL Shared Task Part 2. Hajič, Jan; Ciaramita, Massimiliano; Johansson, Richard; Meyers, Adam; Štěpánek, Jan; Nivre, Joakim; Straňák, Pavel; Surdeanu, Mihai; Nianwen (Bert) Xue; Zhang, Yi. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T04
 313. ONLINEChinese Dependency Treebank 1.0. Che, Wanxiang; Li, Zhenghua; Liu, Ting. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T05
 314. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 1 -- Newswire and Web. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T16
 315. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 2 -- Newswire. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T20
 316. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 4 -- Web. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T05
 317. ONLINENIST 2012 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation. NIST Multimodal Information Group. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T03
 318. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 3 -- Web. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T24
 319. ONLINEChinese-English Semiconductor Parallel Text. Doran, Christine; Burger, John D.; Henderson, John C.; Zarrella, Guido. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T22
 320. ONLINEChinese-English Biology and Chemistry Abstract Parallel Text. Doran, Christine; Burger, John D.; Henderson, John C.; Zarrella, Guido. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T02
 321. ONLINE1993-2007 United Nations Parallel Text. Franz, Alex; Kumar, Shankar; Brants, Thorsten. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T06
 322. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Transcripts. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T08
 323. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Speech. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013S04
 324. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Parallel Text Part 1. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T11
 325. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Parallel Text Part 2. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T16
 326. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Transcripts. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T20
 327. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Speech. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013S08
 328. ONLINEOntoNotes Release 5.0. Weischedel, Ralph; Palmer, Martha; Marcus, Mitchell; Hovy, Eduard; Pradhan, Sameer; Ramshaw, Lance; Xue, Nianwen; Taylor, Ann; Kaufman, Jeff; Franchini, Michelle; El-Bachouti, Mohammed; Belvin, Robert; Houston, Ann. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T19
 329. ONLINENIST 2012 Open Machine Translation (OpenMT) Progress Test Five Language Source. NIST Multimodal Information Group. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T02
 330. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Parallel Text Part 1. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T04
 331. ONLINEHyTER Networks of Selected OpenMT08/09 Sentences. Dreyer, Markus; Marcu, Daniel. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T09
 332. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Parallel Text Part 2. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T11
 333. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Newswire Parallel Text Part 1. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T15
 334. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Newswire Parallel Text Part 2. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T20
 335. ONLINEChinese Discourse Treebank 0.5. Zhou, Yuping; Lu, Jill; Zhang, Jennifer; Xue, Nianwen. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T21
 336. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging -- Broadcast Training Part 2. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T25
 337. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Web Parallel Text. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T26
 338. ONLINEGALE Phase 3 Chinese Broadcast Conversation Speech Part 1. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014S09
 339. ONLINEGALE Phase 3 Chinese Broadcast Conversation Transcripts Part 1. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T28
 340. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging -- Broadcast Training Part 3. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015T04
 341. ONLINEGALE Chinese-English Parallel Aligned Treebank -- Training. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie; Ma, Xiaoyi; Xue, Nianwen; Marcus, Mitch; Taylor, Ann. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015T06
 342. ONLINEGALE Phase 3 Chinese Broadcast Conversation Transcripts Part 2. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015T09
 343. ONLINEGALE Phase 3 Chinese Broadcast Conversation Speech Part 2. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015S06
 344. ONLINEGALE Phase 4 Chinese Broadcast Conversation Parallel Sentences. Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015T14
 345. ONLINEGALE Phase 4 Chinese Broadcast News Parallel Sentences. Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015T21
 346. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging -- Broadcast Training Part 4. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015T18
 347. ONLINEGALE Phase 4 Chinese Newswire Parallel Sentences. Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015T24
 348. ONLINEGALE Phase 3 Chinese Broadcast News Transcripts. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015T25
 349. ONLINEGALE Phase 3 Chinese Broadcast News Speech. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015S13
 350. ONLINEGALE Phase 4 Chinese Weblog Parallel Sentences. Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016T04
 351. ONLINEBOLT Chinese Discussion Forums. Tracey, Jennifer; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Chen, Song. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016T05
 352. ONLINEGALE Phase 3 and 4 Chinese Broadcast Conversation Parallel Text. Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016T09
 353. ONLINESDP 2014 & 2015: Broad Coverage Semantic Dependency Parsing. Flickinger, Dan; Hajič, Jan; Ivanova, Angelina; Kuhlmann, Marco; Miyao, Yusuke; Oepen, Stephan; Zeman, Daniel. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016T10
 354. ONLINEGALE Phase 4 Chinese Broadcast Conversation Transcripts. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016T12
 355. ONLINEGALE Phase 4 Chinese Broadcast Conversation Speech. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016S03
 356. ONLINEChinese Treebank 9.0. Xue, Nianwen; Zhang, Xiuhong; Jiang, Zixin; Palmer, Martha; Xia, Fei; Chiou, Fu-Dong; Chang, Meiyu. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016T13
 357. ONLINEGALE Phase 3 and 4 Chinese Broadcast News Parallel Text. Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016T15
 358. ONLINEBOLT Chinese-English Word Alignment and Tagging -- Discussion Forum Training. Li, Xuansong; Peterson, Katherine; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016T19
 359. ONLINEGALE Phase 3 and 4 Chinese Newswire Parallel Text. Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016T25
 360. ONLINEGALE Phase 3 and 4 Chinese Web Parallel Text. Chen, Song; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2017. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2017T02
 361. ONLINEChinese-English Parallel Sentences Extracted from Patents. Tsou, Benjamin; Lu, Bin; Chow, Kapo. 2016. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2016T22
 362. ONLINEGALE English-Chinese Parallel Aligned Treebank -- Training. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie; Ma, Xiaoyi; Xue, Nianwen; Marcus, Mitch; Taylor, Ann. 2017. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2017T06
 363. ONLINEUCLA High-Speed Laryngeal Video and Audio. Chen, Gang; Neubauer, Juergen; Garellek, Marc; Samlan, Robin; Gerratt, Bruce R.; Kreiman, Jody; Alwan, Abeer. 2017. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2017V01
 364. ONLINE2015-2016 CoNLL Shared Task. Xue, Nianwen; Ng, Hwee Tou; Pradhan, Sameer; Rutherford, Attapol T.; Webber, Bonnie; Wang, Chuan; Wang, Hong Min; Prasad, Rashmi. 2017. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2017T13
 365. ONLINETAC KBP Chinese Cross-lingual Entity Linking - Comprehensive Training and Evaluation Data 2011-2014. Ellis, Joe; Getman, Jeremy; Strassel, Stephanie. 2017. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2017T17
 366. ONLINEGALE Phase 4 Chinese Broadcast News Transcripts. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2017. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2017T18
 367. ONLINEGALE Phase 4 Chinese Broadcast News Speech. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2017. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2017S25
 368. ONLINEATIS - Seven Languages. Mansour, Saab; Haider, Batool. 2021. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2021T04
 369. ONLINEThe Louse and the Flea. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Skal-bzang [kízu] (speaker); Daudey, Henriëtte (recorder). 2018. La Trobe University. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-fa4ea6cd-214d-3925-8e53-031141499127
 370. ONLINEThe Louse and the Flea. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Daudey, Henriëtte (recorder); Gerong Pincuo (transcriber); Gerong Pincuo (annotator); Daudey, Henriëtte (annotator). 2018. La Trobe University. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-1f015e83-ed28-3100-b901-43b61bddd553
 371. ONLINEHare and a Trader. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Skal-bzang [kízu] (speaker); Daudey, Henriëtte (recorder). 2018. La Trobe University. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-69ea6607-7b83-3c5a-a2c7-e55fb8313469
 372. ONLINEHare and a Trader. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Daudey, Henriëtte (recorder); Gerong Pincuo (transcriber); Gerong Pincuo (annotator); Daudey, Henriëtte (annotator). 2018. La Trobe University. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-542d09f1-66fa-3d44-9f1f-214ef7b11662
 373. ONLINEThe Sheep and the Shaman. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Bkra-shis Tshe-ring [ʈɐ́ɕə tsʰəri] (speaker); Daudey, Henriëtte (recorder). 2018. La Trobe University. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-77abe2db-b478-3009-8e1b-56947cafc96c
 374. ONLINEThe Sheep and the Shaman. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Daudey, Henriëtte (recorder); Gerong Pincuo (transcriber); Gerong Pincuo (annotator); Daudey, Henriëtte (annotator). 2018. La Trobe University. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-ed57cb0d-bddb-3888-82cf-afbe90ba97fd
 375. ONLINEHare and Bear. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Bkra-shis Tshe-ring [ʈɐ́ɕə tsʰəri] (speaker); Daudey, Henriëtte (recorder). 2018. La Trobe University. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b0db1e0d-f0cf-38e1-9af4-1da7f5258a9d
 376. ONLINEHare and Bear. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Daudey, Henriëtte (recorder); Gerong Pincuo (transcriber); Gerong Pincuo (annotator); Daudey, Henriëtte (annotator). 2018. La Trobe University. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-82ce6ef1-8521-3df6-ac62-9828ab0b6ba8
 377. ONLINEThe Hermit Monk. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Bkra-shis Tshe-ring [ʈɐ́ɕə tsʰəri] (speaker); Daudey, Henriëtte (recorder). 2018. La Trobe University. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b30b0c2a-5765-3594-930a-2e7193dc3d38
 378. ONLINEThe Hermit Monk. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Gerong Pincuo (transcriber); Gerong Pincuo (annotator); Daudey, Henriëtte (annotator). 2018. La Trobe University. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-c1f8cec0-c602-37d5-b293-f05bd1dc8927
 379. ONLINERiddles 1. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Daudey, Henriëtte (recorder); Gerong Pincuo (transcriber); Gerong Pincuo (annotator); Daudey, Henriëtte (annotator). 2022. Lijiang Pumi Research Association. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b5da7d85-b764-40a3-9a7d-85b76470a3b9
 380. ONLINERiddles 2. Daudey, Henriëtte (depositor); Daudey, Henriëtte (researcher); Gerong Pincuo (researcher); Daudey, Henriëtte (recorder); Gerong Pincuo (transcriber); Gerong Pincuo (annotator); Daudey, Henriëtte (annotator). 2022. Lijiang Pumi Research Association. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-83afa84b-1952-44a6-afa8-4b1952b4a63a
 381. ONLINELa souris, le moineau et le chat. Tshendzin (speaker); Jacques, Guillaume (researcher); Jacques, Guillaume (depositor). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-8fd7c9f5-2b78-3828-9282-467727c0c6b3
 382. ONLINEle démon et le lapin. Jacques, Guillaume (depositor); Jacques, Guillaume (researcher); Kun bzang 'tsho (speaker); Tshendzin (responder). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-5e235068-83dc-3ea0-a496-6c7f5c9d147d
 383. ONLINELobzang. Jacques, Guillaume (depositor); Jacques, Guillaume (researcher); Kun bzang vtsho (A yang) (speaker); Tshendzin (responder). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-21456d3e-1048-3ff1-94c2-266236fa265c
 384. ONLINECiending read vocabulary: reading of the first pages of a vocabulary list of Ciending Naxi by Xu Jirong, who is the author of the list and a native speaker. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); 米可 (researcher); Xu, Jirong (speaker); 徐继荣 (speaker). 2014. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bb48e7d7-971a-3ac4-aa18-61fb5a7861fd
 385. ONLINECiending read vocabulary: reading of the first pages of a vocabulary list of Ciending Naxi by Xu Jirong, who is the author of the list and a native speaker. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); 米可 (researcher); Xu, Jirong (speaker); 徐继荣 (speaker). 2015. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-8bd29d83-ead9-3ba9-bc09-a4675d56b1b5
 386. ONLINENostalgia. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-d237228c-ff57-478a-b722-8cff57678a5f
 387. ONLINENostalgia. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-6d279688-bc2a-4bb8-a796-88bc2a5bb8c5
 388. ONLINEQiang Shan Sentiments. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-6290805e-3625-42ed-9080-5e362562ed17
 389. ONLINEQiang Shan Sentiments. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-9377a10c-7599-41cf-b7a1-0c7599c1cf19
 390. ONLINEReverence for Nature. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-c5e7d102-5c6c-484e-a7d1-025c6c884e71
 391. ONLINEReverence for Nature. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-45609b3d-3ae0-40de-a09b-3d3ae0b0dec4
 392. ONLINEFirewood Cutting Song. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-ba68f6bb-827a-4697-a8f6-bb827a76974b
 393. ONLINETraditional Song 1. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-f7c323cf-7b62-497a-8323-cf7b62297a3d
 394. ONLINETraditional Song 2. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bc5631f0-2375-4b74-9631-f02375eb74e0
 395. ONLINEThe White Sparrow Spirit. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-fe73ab75-4411-4930-b3ab-754411693049
 396. ONLINETraditional Song 3. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-a96490fd-c960-46b8-a490-fdc960a6b88e
 397. ONLINETraditional Song 4. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-eb35e78f-7e28-4941-b5e7-8f7e28094102
 398. ONLINETraditional Song 5. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bd5e9209-ab3f-4886-9e92-09ab3f3886f5
 399. ONLINEAdmiring the Sky, Blowing in the Eyes, Warding Off Evil Spirits, Words for Candle Lighting, Migration, Moving to a New House, Principles for Shamanistic Scripture Chanting, Slaughtering a Chicken. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-ab9983db-9b11-4d50-9983-db9b115d504c
 400. ONLINEPraying to the Mountain Gods、Praying to the Fire God,Making Vinegar Jars, Greeting the Bride. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-852e6c39-9f64-40e9-ae6c-399f6410e978
 401. ONLINETraditional Song 6. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b04dbcac-954c-4dfb-8dbc-ac954c7dfbab
 402. ONLINETraditional Song 7. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bf882439-b12a-4bb5-8824-39b12aabb504
 403. ONLINETraditional Song 8. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-3339dc9c-e72b-421a-b9dc-9ce72b921a5e
 404. ONLINETraditional Song 9. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-775215ec-576f-4d22-9215-ec576f6d2201
 405. ONLINETraditional Song 10. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-242e2817-7daf-445a-ae28-177daf845a2b
 406. ONLINETraditional Song 11. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-50067c84-ffb6-4dc6-867c-84ffb61dc6ff
 407. ONLINEThe General of Heihu. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-c22205a3-cdd7-435a-a205-a3cdd7c35a46
 408. ONLINEThe History of Lao Xiong Village. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bad5b4eb-010f-49ea-95b4-eb010ff9eac5
 409. ONLINEThe History of Monkey Village. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-15f5339e-6d1e-4bac-b533-9e6d1e2bacc0
 410. ONLINEThe History of Monkey Village. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-4e9935bf-85d8-4cf2-9935-bf85d85cf2d7
 411. ONLINEEulogy for the Heihu General. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e290d57d-102c-4599-90d5-7d102cc599f6
 412. ONLINEEulogy for the Heihu General. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-4c6be955-a7ba-407e-abe9-55a7ba207e22
 413. ONLINEThe Vine Spirit. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-66b05e6e-b600-4bd5-b05e-6eb6002bd566
 414. ONLINEThe Vine Spirit. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-96f2dc61-8dc7-42e6-b2dc-618dc732e6a3
 415. ONLINECultural InheritanceChang Gujin. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-4dad1408-0c55-4bcb-ad14-080c55bbcba0
 416. ONLINECultural InheritanceChang Gujin. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-6629aa32-c826-4d5c-a9aa-32c8261d5c8d
 417. ONLINEThe Forest Kings' Meeting. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-462bb170-6a23-4bf5-abb1-706a236bf523
 418. ONLINEThe Forest Kings' Meeting. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); WXG (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bba9cfe2-0444-4dcb-a9cf-e204449dcb77
 419. ONLINEDaily Conversation. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); HWQ (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); LRC (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-906846ae-b996-469a-a846-aeb996e69a0d
 420. ONLINEDaily Conversation. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); BXY (recorder); BJQ (recorder); SRH (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-036fa4c0-8f6e-4911-afa4-c08f6e0911be
 421. ONLINEHistory of the name of Turnip Village. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); 张安妹 (ZHANG Anmei) (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); Yu Xiuhong (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-9d92f72d-3770-4680-92f7-2d3770b680db
 422. ONLINEHistory of the name of Turnip Village. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); 张安妹 (ZHANG Anmei) (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); Yu Xiuhong (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-2b471029-650e-4f9f-8710-29650e0f9fba
 423. ONLINEThe song of a life of a person. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); 王金龙 (WANG Jinlong) (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); Yu Xiuhong (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-15d11b53-118b-4736-911b-53118b673618
 424. ONLINEThe song of a life of a person. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); 王金龙 (WANG Jinlong) (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); Yu Xiuhong (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b0737f0c-d700-464c-b37f-0cd700d64cd4
 425. ONLINESong by Grandfather WANG Jinlong. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); 王明杰 (WANG Mingjie) (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); Yu Xiuhong (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-5d71cc17-157d-48b2-b1cc-17157d88b261
 426. ONLINESong by Grandfather WANG Jinlong. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); 王明杰 (WANG Mingjie) (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); Yu Xiuhong (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-f156aab9-6bd9-4d03-96aa-b96bd97d030a
 427. ONLINEThe story of the rich man and the poor man. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); 马前发 (MA Qianfa) (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); Yu Xiuhong (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-7ae10dd4-3285-472c-a10d-d43285572c01
 428. ONLINEThe story of the rich man and the poor man. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); 马前发 (MA Qianfa) (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); Yu Xiuhong (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-80fe5a29-180e-4955-be5a-29180e89551b
 429. ONLINESongs by Grandmother ZHANG Anmei. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); 马前发 (MA Qianfa) (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); Yu Xiuhong (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-69dbaf50-fa01-49f2-9baf-50fa0109f2c1
 430. ONLINESongs by Grandmother ZHANG Anmei. Sims, Nathaniel (depositor); Sims, Nathaniel (researcher); Bai, Jianqiong (researcher); 马前发 (MA Qianfa) (speaker); Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage (sponsor); Yu Xiuhong (recorder). 2022. Smithsonian institute, center for folklife and cultural heritage. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-3b1a2f2b-4b71-4995-9a2f-2b4b71b99524

Other search terms: dialect, vernacular, discourse, stories, conversation, dialogue, documentation, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/zho
Up-to-date as of: Sat Jul 20 6:35:36 EDT 2024