OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-63e59d22-774d-3da8-8177-1ec20343b442

Metadata
Title:Vocabulary list for the Tai Yo dialect in Tuong Duong, part 5 of 5
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Vocabulaire tai yo de Tuong Duong, partie 5 sur 5
Vốn từ vựng phương ngữ tiếng Thái Do ở Tương Dương, phần 5/5
Contributor (depositor):Michaud, Alexis
Contributor (researcher):Michaud, Alexis
Contributor (speaker):Vi Khăm Mun
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Created (W3CDTF):2014-01-06
Date Issued (W3CDTF):2015-09-07T11:17:10+02:00
Description:This is a recording of selected items from the EFEO-SOAS-CNRS word list for linguistic fieldwork in Southeast Asia. The purpose of this work was not to study the entire vocabulary of the language, but to make a recording of a representative sample of the sounds of the language. The Tai Yo translation was written by the consultant on a paper copy of the word list, then read. This document concerns items carrying UID 1 to 596.
Đây là tệp tin ghi âm các mục đã được lựa chọn trước trong bảng từ do EFEO-SOAS-CNRS biên soạn phục vụ cho việc điều tra điền dã ngôn ngữ ở Đông Nam Á. Mục đích của công việc ghi âm này không phải là để nghiên cứu toàn bộ vốn từ của một ngôn ngữ, mà chỉ là mẫu đại diện cho âm thanh của ngôn ngữ đó. Bản dịch vốn từ tiếng Tai Yo được cộng tác viên viết trên bản sao của bảng từ điều tra, sau đó mới đọc. Các mục trong tài liệu này thuộc UID từ 1 đến 596.
Extent:PT22M45S
Format (IMT):audio/x-wav
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYJ_VOCABULARY5_SOUND
doi:10.24397/PANGLOSS-0004783
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-63e59d22-774d-3da8-8177-1ec20343b442
https://doi.org/10.34847/cocoon.63e59d22-774d-3da8-8177-1ec20343b442
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-513059
https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/crdo-TYJ_VOCABULARY5.mp3
Is Format Of (URI):https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/masters/crdo-TYJ_VOCABULARY5.wav
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-63e59d22-774d-3da8-8177-1ec20343b442.version1
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
Is Required By (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bc7ef117-5d45-3a67-a2d5-3f6cd112bcfb
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-33e74ad2-ed5b-39df-a3c4-07f636983310
Language:Tai Do; Tai Yo
Language (ISO639):tyj
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Medium:born digital
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Rights:Copyright (c) Michaud, Alexis
Spatial Coverage:Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, xã Yên Hòa, bản Xiềng Líp
Spatial Coverage (ISO3166):VN
Spatial Coverage (Point):east=104.6496727; north=19.2909151;
Subject:Tai Do language
Tai Yo
Subject (ISO639):tyj
Type (DCMI):Sound
Type (Discourse):dialogue
Type (OLAC):lexicon

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-63e59d22-774d-3da8-8177-1ec20343b442
DateStamp:  2020-11-28
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). 2015. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia country_VN dcmi_Sound iso639_tyj olac_dialogue olac_lexicon

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-63e59d22-774d-3da8-8177-1ec20343b442
Up-to-date as of: Fri Feb 16 13:07:43 EST 2024