OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-33e74ad2-ed5b-39df-a3c4-07f636983310

Metadata
Title:Vocabulary list for the Tai Yo dialect in Tuong Duong, part 5 of 5
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Vocabulaire tai yo de Tuong Duong, partie 5 sur 5
Vốn từ vựng phương ngữ tiếng Thái Do ở Tương Dương, phần 5/5
Contributor (depositor):Michaud, Alexis
Contributor (researcher):Michaud, Alexis
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Issued (W3CDTF):2016-01-06T14:36:22+01:00
Description:This is a recording of selected items from the EFEO-SOAS-CNRS word list for linguistic fieldwork in Southeast Asia. The purpose of this work was not to study the entire vocabulary of the language, but to make a recording of a representative sample of the sounds of the language. The Tai Yo translation was written by the consultant on a paper copy of the word list, then read. This document concerns items carrying UID 1 to 596.
Đây là tệp tin ghi âm các mục đã được lựa chọn trước trong bảng từ do EFEO-SOAS-CNRS biên soạn phục vụ cho việc điều tra điền dã ngôn ngữ ở Đông Nam Á. Mục đích của công việc ghi âm này không phải là để nghiên cứu toàn bộ vốn từ của một ngôn ngữ, mà chỉ là mẫu đại diện cho âm thanh của ngôn ngữ đó. Bản dịch vốn từ tiếng Tai Yo được cộng tác viên viết trên bản sao của bảng từ điều tra, sau đó mới đọc. Các mục trong tài liệu này thuộc UID từ 1 đến 596.
Format (IMT):application/pdf
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYJ_VOCABULARY5_IMG
doi:10.24397/PANGLOSS-0004785
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-33e74ad2-ed5b-39df-a3c4-07f636983310
https://doi.org/10.34847/cocoon.33e74ad2-ed5b-39df-a3c4-07f636983310
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-558668
https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/masters/crdo-TYJ_VOCABULARY5.pdf
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-33e74ad2-ed5b-39df-a3c4-07f636983310.version1
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
Language:Tai Do; Tai Yo
Language (ISO639):tyj
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Requires (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-63e59d22-774d-3da8-8177-1ec20343b442
Rights:Copyright (c) Michaud, Alexis
Subject:Tai Do language
Tai Yo
Subject (ISO639):tyj
Type (DCMI):Text
Type (Discourse):dialogue
Type (OLAC):lexicon

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-33e74ad2-ed5b-39df-a3c4-07f636983310
DateStamp:  2020-11-29
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). 2016. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia country_VN dcmi_Text iso639_tyj olac_dialogue olac_lexicon

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-33e74ad2-ed5b-39df-a3c4-07f636983310
Up-to-date as of: Tue Jun 18 13:05:34 EDT 2024