OLAC Record
oai:scholarspace.manoa.hawaii.edu:10125/4622

Metadata
Title:yaʕ̓tmín cqwəlqwilt nixw, uł nixw, ul nixw, I need to speak more, and more, and more: Okanagan-Colville (Interior Salish) Indigenous second-language learners share our filmed narratives
Bibliographic Citation:Johnson, Michele K.; 2014-06; Kaipuleohone University of Hawai'i Digital Language Archive;http://hdl.handle.net/10125/4622.
Creator:Johnson, Michele K.
Date (W3CDTF):2014-06
Description:way’, iskwíst, my name is, Sʔímlaʔxw, and I am from Penticton BC, Canada. kn sqilxw. I am a Syilx (Okanagan, Interior Salish) adult language learner. My cohort and I are midway in our language transformation to become proficient speakers. Our names are Prasát, Sʔímlaʔxw, C’ər̓tups, X̌wnámx̌wnam, Staʔqwálqs, and our Elder, Sʕamtíc’aʔ. We created an adult immersion house, deep in Syilx territory, and lived and studied together for five months. We combined intensive curricular study, cutting-edge second-language acquisition techniques, filmed assessments, and immersion with our Elder. We emerged transformed—we are n’łəqwcin, clear speakers, speaking at an intermediate level. There has been very little written about assessment of Indigenous language teaching methods or Indigenous language speaking ability, and much less written about filmed learning and assessment. Three films were created in our language, nqilxwcn, and placed on YouTube. The films give primacy to our personal narratives, document and share our transformation, speaking abilities, grassroots language activism and learning methods. This paper describes the films, my cohort’s transformation, assesses our speaking ability, describes Paul Creek Language Association curriculum, and represents a contribution to Indigenous language teaching methods, assessment and nqilxwcn revitalization. iskwíst Sʔímlaʔxw, kn t̓l snpintktn. kn sqilxw uł kn səcmipnwíłn nqilxʷcn. axáʔ inq̓əy̓mín iscm̓aʔm̓áy. kwu kcilcəl̓kst kwu capsíw̓s, iʔ sqəlxwskwskwístət Prasát, Sʔímlaʔxw, C̓ər̓tups, X̌wnámx̌wnam, Staʔqwálqs, naʔł iʔ ƛ̓x̌aptət, Sʕamtíc̓aʔ. kwu kwliwt l̓ nqilxwcn iʔ citxwtət cilkst iʔ x̌yałnəx̌w uł isck̓wúl̓ kaʔłís iʔ tə syaʔyáʔx̌aʔ. iʔ l̓ syaʔyáʔx̌aʔtət, caʔkʷ mi wikntp iʔ scm̓am̓áy̓aʔtət iʔ kłyankxó nqilxʷcn iʔ sc̓ʕaʕ̓ác̓s, kwu cnqilxʷcnm, kwu səck̓waʔk̓wúl̓m nqilxʷcn, uł kwu x̌əstwilx iʔ scqwaʔqwʔáltət. xəc̓xac̓t iʔ sck̓wul̓tət, naxəmł ksxan iʔ tl̓ silíʔtət iʔ l̓ kiʔláwnaʔ iʔ sn̓ilíʔtns kwu ctixwlm. ʕapnáʔ kwu capsíw̓s uł kwu n̓łəqwcin. wtntím iʔ syaʔyáʔx̌aʔtət l̓ YouTube uł iʔ scx̌minktət caʔkw ksʕaysnwím iʔ scsm̓am̓áy̓tət, kłyankxó iʔ sck̓wul̓səlx, uł caʔkw cʔkin iʔ ł sk̓ʷaʔk̓ʷúlm iʔ nqəlqílxʷcn iʔ kscm̓am̓áy̓aʔx, uł caʔkw mi łxʷl̓al aʔ nqəlqilxwcntət.
National Foreign Language Resource Center
Format:32
Identifier:Johnson, Michele K. 2014. yaʕ̓tmín cqwəlqwilt nixw, uł nixw, ul nixw, I need to speak more, and more, and more: Okanagan-Colville (Interior Salish) Indigenous second-language learners share our filmed narratives. Language Documentation & Conservation. 8: 136-167.
1934-5275
Identifier (URI):http://hdl.handle.net/10125/4622
Language:English
Language (ISO639):eng
Publisher:University of Hawaii Press
Rights:Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported
Attribution-NonCommercial 3.0 United States
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/
Subject:Okanagan-Colville
Interior Salish
second-language learners
endangered languages
film
narratives
language revitalization
Table Of Contents:johnson.pdf
Type:Article
Type (DCMI):Text

OLAC Info

Archive:  Language Documentation and Conservation
Description:  http://www.language-archives.org/archive/ldc.scholarspace.manoa.hawaii.edu
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:scholarspace.manoa.hawaii.edu:10125/4622
DateStamp:  2019-04-23
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Johnson, Michele K. 2014. University of Hawaii Press.
Terms: area_Europe country_GB dcmi_Text iso639_eng


http://www.language-archives.org/item.php/oai:scholarspace.manoa.hawaii.edu:10125/4622
Up-to-date as of: Sun Mar 1 15:49:05 EST 2020