OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-1844

Metadata
Title:Ningchyun shadaw a lam (The woman chased by a female hobgoblin)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), L. Roi Ji (speaker), 2015. Ningchyun shadaw a lam (The woman chased by a female hobgoblin). MPEG/X-WAV. KK1-1844 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/598c886380e8e
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):L. Roi Ji
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2015-01-11
Date Created (W3CDTF):2015-01-11
Description:Transcription in Gauri (Keita Kurabe) Ya ngai hai ni maumui (abung) gyi ihteng Gauri ni ya nta kata i nga di shadaw, ningchyun shadaw ngu di dai ya lam rai nga. Moi shawng de e num lahawng gyi yi hyen sha di num lahawng nga a da. Dai yen gyi yi htingbu bu rai jang ngi he shana de jan du wa sa i nga jang he shen shada langai hte langai jawm jahtau shaga la la rang nta wa wa di da. Shing rang he lani mi rai jang ngi he shi ya manang jan gyi wora shi ya manang jan hi shaga a da. ``E ning, ning, e ning'' ngu grai gyi shaga yu reng nga. Dai shaga yu de he wora jan gyi yi ya wora haraw maga de i amu galaw nga jang ngi he n nang nahu rai nga. Dai n nang rai jang ngi he shi ya manang jan gyi ning ndai gyi ngai ham n ala de he wa mat ang nga ngu he shi gyi wa mat mat n tawm da. Shing rai jang he wora jan gyi jan du wa-a rai jang ngi he i-i ngai ning hi naw shaga yu na, jan grai du wa nga nta wa ra sa ngu n he ``E ning ning'' ngu shaga yu wa da. Shaga ng n htan rang he ``Wu ningg ning'' shing ngu shaga jang he wo maling kata de nai wa he, sanam ganu wa he, ``Wu'' ngu ng htan na da. Shaloi he shi gyi ``ha-a, E wa n-gaw le, jan du wa nga le, wa n-gaw le'' shing ngu shaga jang he, shi ya manang jan gyi ``E le, e le, naw alai e le, naw alai le,'' ngu tsun nada. Shaloi he, jan gade du tim n wa pru rai jang ngi he shi gyi yi wa i he shanan shit nga di da. Kawa shanan, kawa shanan shit rang, won wut rang, gai gade nna jang he, shanam ganu wa he, le da. Ah shi gyi mau mat sada. Ah ndai gyi mashang i, lafa i. Rai tim ``wa rit, wa rit'' ngu shaga rang he, shen lahawng dai hteng ngi jawm dung nga rang he, ``he ning, he shat sha n-gaw i,'' ngu jang he, sanam ganu mung ``e, e, sha gaw'' ngu wa ada. Shaloi he shen lahawng lafaw i shat bang rang he shat jawm sha sada. Shat jawm sha rai jang ngi he, sanam ganu wa maga de rai jang gyi, shat mung achyang hrai hrai rai mat da e. Shi maga de gyi shat gyi afrawng da. Ndaw ganing rai ti ngu ng he, shat lafaw hi he, bai gayin tawn, bai gayin tawn, sha ti mung, sanam ganu maga de gyi achyang da. Shi fang de gyi afrawng da. Shaloi shi gyi um ndai gaw, ndaw, mashang gaja gaw he n rai sam sa ngu, rai tim shi gyi loi mi zen mat sada. Shing rang he, ``e, ning, yup n-gaw i'' ngu jang he, ``mai ya le, yup gaw le'' ngu he sanam ganu hte shen lahawng sanam ganu gyi yup sada. Sanam ganu yup ng he, sanam ganu gyi manawng maha ng yup da da. ``Ha, ha'' ngu manawng maha ng yup ba da. Shaloi he num dai jan gyi shanam shit tik tik, shit tik tik rai jang he, sanam ganu gyi ``he, ning lafa galaw dalaw'' ngu jang he, ``he, ya hteng ta gyi loi hring mai waw ra han kakrik gadawn ni nan sha gaw'' ngu da le e. Shing ngu tsun jang he ``aw aw'' ngu bai yup mat sada. Shaloi shi gyi wat nyan daw sada. Um, sanam ganu ndai, (shi gaw), shi gyi manawng maha ng yup darang gyi, wat, shi a manawng bi ndai ngai ya, moi shawng de na, num ni gyi shingkyit kyit di dai hteng ngi, dingsi rawng di shingkyit kyit dada. Shaloi he dai shingkyit na dingsi dai he wat ``sarik'' ngu gang di dat nahu rai reng nga, gang di dat kau dat jang he, sanam ganu bai nang kau da. ``He, ning fa ngoi dalaw'' ngu jang he ``Ah ya hteng ta wa gyi hkakrik gadawn ni rai nga le'' ngu jang he ``aw'' ng bai yup mat da. Shaloi he shi gyi wat dai shi ya shingkyit dingsi dai wat sarik ngu gang di la ng won mang de lup, gabai bang dat, rai jang ngi he wat won mang ngi ahyeng na rang grai hyeng sa-i, rai sa, nga jang he, wat, mi shi shit da di shanan dam (from dai mu `also'), wat, shanan shabawn gaba won ni nat, won ni nat rang he, grung sa-i, grung sa nga jang he, wat, sanam ganu wa manawng maha nga goi he, myi na shi a dingsi ju tawn da di dai he, kalang ta, wat, manawng ngi lup, rang gabai bang kau da ya ng he, shi gyi htaw lam dungdung dai hteng ngi, fun, ndai, shadaw, yi han ni, fun dung shadaw ngam da da rai dai han he, wat, won shanan dai gahtam tsat, gahtam tsat, gahtam tsat he, wat, wo, won shanan he ma hra gahtam tsat kau da ng he, mareng de gagat mat wa di da. Rai jang he mareng du sa-i nga jang ngi he, waw nta mashang ni yup nga goi he, wat, ka-ang ngi zut, rang ngi wu matsut yup nga reng nga daw. Shing rang wu matsut yup nga rang he, sanam ganu mung manawng ngi dingsi gabai bang ya ng he, wat, ``ahte law, ahte law, ahte law,'' ngu ng he, rawt rang he, dai shadaw han wawn chyi nga da haw shi gyi mashang rai sam sa ngu ng he gamu tik tik da. Gamu tik tik. ``Nang i, nang i, ngai hi rai di,'' ngu ng he langai fang langai gamu chyu gamu, wawn shadaw dai ni htaw htum hra gamu kau ng. Shing rang gamu kau ng he, wat, wawn shadaw ma sa-i nga jang he, kalang ta, wat, kahtawng de bai han gagat wa da. Kahtawng de han gagat wa rang he, wat, dai myi na num jan yup nga di nta dai de, bai han shang wa, dai hteng shang wa ng he, wat, shi gyi sanam ganu gyi dai yup nga di dai ni a lagawng masawp da hu rai reng nga. Lagawng masawp ng he, ``shawng yup shawng lum, fang yup fang tsi,'' ngu ng he, shing ngu he, dai yup nga di dai ni a lagawng masawp tik tik da. Shaloi he myi fang ngi han shang yup wa di num dai a lagawng gyi, wat, alagyi na nga jang he, ``he, ndai rai sa,'' ngu ng he, wat, garawt shaw dat da hu rai reng nga. Garawt shaw dat ng he, wat, shingmang ngi dun ngu lahtum ya ng he, num dai jan gyi ``aka law'' ngu ``aga, nang i ya m aka law da aw'' ngu ng he, wat, du ng bai lahtum ya da. Shaloi num dai jan gyi ``aka law'' ngu bai marawn da. ``Aga nang i'' ngu ng he, wat, nang magyi nai ning gang ga ng he, nang bawng hren rang ma gang ga ng he, dai nungchyun shadaw ngu goi tsat kau da di da. Shing rai dai i a gaji gawoi ganu gawa ni tsun daw, nta i da, nungchyun shadaw dai hteng ngi, kadai n shamyet fa nga ng shing nga ngi sharin shaga di rai nga. Shing rang he, waw nam nan ni mung jahtau jang ngi ``whi'' ngu ng n htan fa da. ``who'' ngu n shaga fa da. Mam rai ni shani hi shaga reng nga ngu ng htan wa a da. Transcription in Myitkyina Jinghpaw (Keita Kurabe) Ya ngai hkai dan na maumwi kadun langai mi gaw anhte gauri krung, gauri ni na dum nta kaw nga ai ningjut shadaw ngu ai dai na lam rai nga ai. Moi shawng de e num 2 gaw yi hkyen sha rai nna kanbau amu magam galaw ma ai da. Dai yen gaw yi htingbu re nna she shana de jan du wa nta wa shagu shan shada shaga hkat hkat, shaga la rai na nta de wa wa re ma ai da. Shingrai na she lani mi gaw num langai mi jan gaw shi manang jan hpe shaga na hku re nga. Shi shaga yang she e ning, ning, e ning ngu na shaga ai hku re nga. E dai shaga ai shaloi she shi na manang jan gaw yi a oh ra maga hkran de hkaraw maga de bungli galaw nga re yang, she manang jan shaga ai nna na hku re nga. Dai shaloi she dai shaga ai dai jan gaw e nye manang jan gaw she wa mat sam sai ngu na she shi gaw nta de wa mat sai da. Dai hpang she dai oh ra maga de na num jan bai wa rai na she aw jan du wa sai gaw nye ning hpe naw shaga na re ngu na she shi gaw shaga dat ai hku rai re nga ai. E ning ning ngu na shaga yu yang she shi manang jan nnga na gaw n htan mat ai hku re nga. Shaloi she shi gaw e ning woh ning ngu na bai jahtau dat ai da. Dan nga na jahtau dat yang she oh maling kata kaw na wa she sanam kanu langai wa woh, ngu na htan dat na hku re nga. Shaloi she e wa sa ka lo, wa sa ka lo, jan du wa sai lo, nta de wa sa ka lo ngu na tsun dat yang gaw dai htan ai jan gaw sanam kanu re na hku re nga. Dai sanam kanu dai jan she e law, e law ya wa ga lo ngu na tsun ai da. Dai hku tsun re na dai manang jan gaw yi wa kaw la re na jan kade du tim nwa pru re na shi gaw yi wa kata kaw she shi gaw kawa hte she shanam ni shit re na dung taw ala taw ai da. Dan nga na ala re nga yang she jan tsawmra du mat yang she sanam kanu wa she shang wa ai da e. Dai sanam kanu shang wa yang she shi gaw a ya ndai gaw ning nre nga e , kadai wa re kun ngu na kaning re masha wa re kun ngu dan re na shi gaw e e wa rit wa rit ngu na shaga ai da. Shaga re yang gaw sanam kanu mung shang wa na hku rai re nga. Dai kaw shang wa re na she dai kaw shan 2 nga nga re yang she dai num jan gaw e ning shat sha ga i ngu tsun ai da. Sanam kanu mung e e sha ga ngu da. Dai shaloi she shan gaw shat lahpaw kaw shat bang rai na she shat sha na hku rai re nga ai. Shat sha re yang she sanam kanu maga de gaw shat mung chyang mat mat re ai da. Shi maga de gaw shat gaw hpraw, rai na she bai gayin, lahpaw e bai gayin, gayin yang mung sanam kanu sha ai maga de gaw shat gaw a chyang shi maga de gaw shat gaw a hpraw sha re taw ai da. Dan re rai na shat sha, sha ngut rai na she e ning e yup sa ka i ngu tsun ai da. Dai shaloi sanam kanu mung mai ai le, yup ga ngu ai da. Dan re na yup taw sai da. Yup taw re na she sanam kanu gaw yup yang she n gup mahka na yup ai da. N gup mahka na she n gup kaw na mung har har har ngu na a ha na yup ai hku rai re nga ai. Shaloi shi mung kaning n chye di na she ya ndai e gaw gara hku di na kun nga na shi mung wa shanan shit tik tik shit tik tik re ai hku rai re nga ai. Dan re shit taw nga yang she sanam kanu gaw san ai da. E ning dai hpa baw galaw na ta ngu san yang oh ra num jan gaw e anhte yahte ta gaw kahkrit kadawn ni nat sha na matu shit ai re nga ngu da. Dai shaloi sanam kanu gaw aw aw ngu na she bai yup taw ai hku rai re nga ai. Dan rai yang gaw shi gaw har sanam kanu ndai e gaw gara hku di na shi hpe dang lu na kun ngu na hpang jahtum gaw shi gaw sanam kanu gaw n gup mahka yup yang she shi myit lu nna she aw ngai shingkyit kyit da ai ndai dumsi naw di na re ngu na shi gaw dingsi, shingkyit kaw na dingsi gang di dat ai da. Dai shaloi she dingsi gang di dat ai sarit nga nsen bai na re yang she, sanam kanu gaw hay hpa baw ngoi a ta? ngu bai san ai da. Shaloi she dai jan gaw e yahte ta mung kahkrit kadawn ni ngoi na re nga le ngu ai da. Moi na masha ni gaw num ni gaw shingkyit kyit yang e shingkyit kaw dingsi rawng ai shingkyit kyit ma ai da. E dan re na shi gaw dingsi bai sarit ngu gang di la na she wan mang de kabai bang. Wan mang de kabai bang re na she nat jahkyeng da na hku rai re nga ai. Re na she shi mung wat oh ra shi na kawa shanan dai ni mung wut shabawn shabawn na she dai e mung wan ju da nat tawn da re ai da. Shing rai yang gaw dai wan shanan mung galaw re hpang oh ra shi na dingsi dai mung hkyeng re jang she sanam num a n gup kaw she dai wan dingsi ahkyeng hkru taw ai dai e hta la na she n gup kaw lup kabai bang dat ya ai hku rai re nga. Dai hpang gaw shi gaw dai kaw na she kagat hprawng na she wat yi wan shanan dai hpai re na dai oh ra yi lam n dung oh ra maga ndai maga dai hkan ne e hpun du ni grai nga na hku re nga. Dai hpun du hkan she dai wan shanan dai hpe kahtam tsat kahtam tsat re na kagat mat, wan shanan yawng mahkra kahtam tsat kau da na shi gaw mare de kagat mat wa re da. Mare du re yang she masha ni yup taw ai yup ra kaang kaw she dai kaw lup wa gumhtawn bang na she wa shang yup taw ai da. Gai dai hpang gaw sanam kanu bai n gup rawt kahtet la na she wat sanam kanu mung pawt ai hte rai nna she kei dai shi wan shanan a zat shakap da ai hpun du dai ni hpe hpun du langai hpang langai gamu chyu gamu, nang i ngai hpe dan re galaw ai i nang i ngu na she wan chyi taw ai kaw shi hpe gamu tik tik gamu tik tik, masha shadu na gamu tik tik da. Dan re gamu ngut rai hto dan rai ma wan shanan ni ma mat rai yang she shi mung mare de hkan wa na hku re nga. Mare de hkan wa re yang she a num dai shang yup taw ai nta de shang wa ai da. Dai nta de shang wa na she shi gaw yup taw nga ai masha ni na lagaw hkan masawp hkawm na hku re nga sanam kanu gaw. Dai kaw hkan masawp hkawm re yang she sanam kanu gaw shawng yup shawng lum, hpang yup hpang tsi, ngu nna she dai ni na lagaw masawp yu yang she hpang jahtum kagat shang wa ai num na lagaw masawp hkrup yang gaw ala gyi nga wa masawp hkrup ai da. Dai shaloi she aw ndai rai sai ngu na garawt shaw la ai da. Garawt shaw la na she num dai na shingma kaw n gun hte a dup htwi dat ya ai da. Ding ngu a dup dat yang she num dai gaw akalo ngu marawn ai da. Dai shaloi she sanam kanu gaw aka nang i ya mung akalo she naw nga ai i nang gaw ngu na she bai htwi dat lahtum dat ya ai da. Ding ngu lahtum dat yang she num dai jan gaw akalo ngu bai marawn ai da. Shaloi she sanam kanu gaw aga nang i ngu na she kalang ta magyi brak re na she gang ga a yai kau dat ai da. Dan re gang ga na she dai nta kata kaw na ningjut shadaw ngu na dai kaw tsat kau da ai da. E maumwi gaw ndai kaw htum sai re nga. Dai majaw anhte ndai maumwi hte seng nna anhte kaji kawoi ni nu wa ni sharin da ai gaw nta kata kaw na ningjut shadaw kaw kadai n shamyet ai nga nna tsun dan ai. Shingrai na nam hkan hkawm yang mung woh wei nga na jahtau ai ni htan ai ni n mai galaw ai nga, ndan nga galaw ai ni gaw nam rai ni she re nga na sharin da ai ga nga ai hku re sai. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-1844
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1844
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1844/KK1-1844-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1844/KK1-1844-A.wav
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-1844
DateStamp:  2020-11-15
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); L. Roi Ji (speaker). 2015. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-1844
Up-to-date as of: Mon Nov 16 7:14:27 EST 2020