OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-1625

Metadata
Title:Hkawhkam wa a nhtu a lam (The sword of the king)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), M. King Nang (speaker), 2017. Hkawhkam wa a nhtu a lam (The sword of the king). X-WAV/MPEG/XML. KK1-1625 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/598c84a2c9583
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):M. King Nang
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-03-07
Date Created (W3CDTF):2017-03-07
Description:Hkawhkam wa a nhtu maumwi moi shawng de e ndai kahtawng langai mi kaw e gaw da ndai la shabrang langai mi nga ai da. Shi gaw grai dingla sai grai dinggai sai gaji yen gawoi hpe e bau ai shabrang re da. Ndai la shabrang wa gaw kaga hpa ji lata hpa ji ni hpa mung n chye ai majaw shi gaw ndai dinggai yen dingla gaji gawoi hpe e hpun hta dut nna sha shi bau ai re da. Ndan re zawn re na bau nga ai ten hta e lani mi gaw shi hpun bai sa hta ai shaloi she grai ba na hpun pawt langai mi kaw dung taw nga ai gan hkring dung taw nga ai aten hta wa she lamu de na nhtu langai mi hkrat wa ai da. Langai mi hkrat wa na shi gaw grai kajawng grai mau na she nhtu dai mung hta lang tawn da na she lamu de atsawm bai mada dat yu yang she galang langai mi pyen taw nga ai hpe sha mu ai da. Aw galang ndai gara kaw na hta wa ai kun, galang ndai jahkrat dat ai re na re ngu na shi myit hta dai hku myit taw nga ai da. Re na she shi gaw dai nhtu ndai hpe atsawm sha bai yu dat ai shaloi she nhtu n hku kaw wa she ja hte hkawp da ai nhtu she re taw nga ai da. Shing re jang she aw ndai gaw ja hte hkawp da ai n htu ndai gaw ( yu yu ) masha ni na sha gaw nmai byin ai, hkawhkam ndai mungdan na hkawhkam wa na nhtu re na re ngu na shi myit ai da, ndai nhtu n hku kaw na ja ni hpe e adup sharun la na ngai dut sha yang e ngai gaw hpun n hta ra sai, ngai lu su sa na re, shing re na nye gaji gawoi yen hpe ngai atsawm sha hpun n hta ai sha lu bau sa na re ngu na shi myit taw nga ai aten hta e, oh shi hte kade ntsan ai kaw wa she gumra lagaw krawk krawk nga na hkawm kagat sa wa ai nsen hpe na ai da. Re yang gaw shi mung e ndai gumra lagaw nsen ndai gaw ndai hkawhkam ndai mung na hkawhkam wa shi nhtu tam shangun ai hpyen la ni na, hpyen la ni jawn ai gumra lagaw nsen she re na kun ngu na shi mung myit hta dai dum na shi gaw ngai la hprawng na ngu na nhtu dai hpai na hprawng sai da. Lagat hprawng mat wa re shaloi gaw kagat kagat re shaloi gaw shi gaw ndum shami she hkahtung langai mi kaw e di hkrat bang mat ai da. Dingsa da hkahtung hka nrawng sai i dingsa langai mi kaw di hkrat bang mat ai shaloi gaw dai kaw jang makoi rawng nga sai da. Jang makoi rawng nga re na shi gaw dai kaw e jan lagyim rawng nga sai da, jang lagyim rawng nga yang wa she dai kaw wa ndi gram langai mi wa she dai hka htung maka kaw wa shi tsip hte wa pat kau ai da. Jahkring mi na lapran e shi tsip hte dai kaw pat kau re ai da, shaloi she dai pat kau ngut re ten hta she dai gumra lagaw nsen dai nhtu tam ai hpyen la ni wa she dai makau de du wa na hku re nga. Dai hkan e wa yu yu da, dai hka htung ding sa dai de mung wa yu yu ai she, um ndai kaw mung hpa hkrat bang ai hkang n hkang ai nji gram tsip she tsip nga ai ngu na ndai kaw gaw n mai byin ai ngu na dai hku na tsun ai da. Gai ya anhte gaw galang e mung n mu sai, nhtu hpe mung n mu la ai gaw gara kaw mung nchye tam sai, shara shagu tam chyam sai re majaw nmu ai, gara hku kaning hku n chye di sai majaw anhte tam sai kaning re byin ai lam ni kade daram tam shakut sai lam hkawhkam wa e wa tsun dan saga wa mat sa ga ngu na she gayin wa maw ai da. Gayin wa maw re yang she dai kaw she ndai nta dingsin ngu ai wa i dai wa re jang gaw grai nsen she grai lak lai na bai ngoi taw sai da. Grai lak lai na ngoi wa shaloi gaw ndai hpyen la ndai ni gaw bai mi pyi gayin hkyen wa sai she e ndai nta dingsin na nsen gaw grai lak lai nga ai. Ndai makau mayang kaw gaw re na re law ndai hkahtung kaw wa re kun law ngu na kalang mi bai gayin wa na bai dai kaw bai yu ai da, yu tim ndi gram tsip wa n hten taw re majaw gaw i ndai kaw gaw nmai byin ai law dai makau mayan hkan bai tam na she dai hkan ne mung n mu na she chye nnga ai law, nchye tam sai, nmu ai, hpa mung nnga ai ngu na she dai hku na hpyen la ni wa mat ai da. Hpyen la ni wa mat tawm re hte she ndi gram gaw dai shi na mi gram tawn ai pat kau ai hkahtung nhka kaw na shi na tsip dai hpe bai shi gaw dai hpe bai jahten kau sai da, run kau sai da, run kau dat re hte she oh ra dai kaw makoi rawng nga ai ndai hpun hta dut ai shabrang wa pru wa na she shi mung grai mau ai da. Re na dai kaw na pru na ndai ndi gram hpe san ai da, ndi gram e nang gaw hpa majaw ngai dai de e rawng nga ai shaloi na tsip hte hpa rai na pat tawn ai rai ngu na san ai da, shaloi jang she ndi gram gaw e hpu hta dut ai shabrang wa nang gaw grai dinggai dingla re hpa nlu galaw sai na gaji gawoi yen hpe e hpun hta dut nna sha bau ai re majaw gaw nang galaw ai bungli gaw grai jaw ai bungli grai kaja ai bungli re majaw gaw ngai nang hpe asak shalawt mayu na hpyen wa ai lata na lawt u ga ngu na ndai zawn re na nye tsip hte nang hpe shinggang kau ai re ngu na tsun ai da. Shaloi jang she ohra nta dingsin hpe bai san ai da, e nta dingsin e nang gaw hpa majaw ngai hpe hpyen ni mu na hku na hpa majaw na nsen hpe dai ram ram shaja nna ngoi dan ai re ta ngu na tsun ai da. Dai shaloi nta dingsin gaw e nang gaw masha ni rai hpe e la mayu ai masha re majaw gaw nang hpe e hpyen ni mu u ga ngu na shanhte hpe ngai nsen jaw ai re ngu na tsun ai da. Dai shaloi she ndai hpun hta dut ai la shabrang wa gaw grai na myit yu sai da, shi galaw ai bungli jaw ai hte n jaw ai hpe e myit yu re na she aw kaja wa nna n jaw ai bungli hpe gaw n mai galaw nga ai, nye na asak gaw lani mi hta gaw sum wa chye ai, nye gaji gawoi yen hpe mung nye asak sum mat jang gaw nye gaji gawoi yen hpe mung ngai lu bau na nre, ndai grau njaw ai lam de she yawng wa na re ngu na she ndai n hkyi n htu hkawhkam wa nhtu hpe mung la re na she shi gaw hkawhkam nga ai shara de wa re na hkawhkam wa hpe dai n htu wa ap ya ai da. Wa ap ya ai shaloi gaw hkawhkam wa gaw mi shi na hpyen ni pyi nlu tam ai nhtu i, dan re nhtu hpe e lu tam ya ai, lu hpai wa ai, wa ap ya ai n dai hpun hta dut ai shabrang wa hpe e grai re na ja gumhpraw ni hpe e shagrau dat ai da. Dai kaw na gaw shi gaw kaja wa nan kaja ai bungli mung galaw sai hte maren ja gumhpraw ni mung bai lu re na shi hpun hta dut ai magam bungli hte nre sha shi na ja gumhpraw, hkawhkam wa shagrau ai ja gumhpraw hte e shi na gaji yen gawoi hpe e bau rai na nga mat lu ai da. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-1625
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1625
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1625/KK1-1625-A.wav
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1625/KK1-1625-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1625/KK1-1625-A.eaf
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-1625
DateStamp:  2017-11-28
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); M. King Nang (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-1625
Up-to-date as of: Thu Apr 8 17:25:23 EDT 2021