OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-1620

Metadata
Title:Moi na shinggyim masha ni a lam (The ancient men)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), L. Tu (speaker), 2017. Moi na shinggyim masha ni a lam (The ancient men). X-WAV/MPEG/XML. KK1-1620 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/598c848ba35af
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):L. Tu
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-03-07
Date Created (W3CDTF):2017-03-07
Description:Moi shawg de maji bum, hkang bum hkan nga ai shinggyin masha ni wa da, Hpaji hparat mung garai n chye re ten n lung prat moi prat na hku na hkai dan ma ai. Hkai dan ai maumwi hpe e ya dai ni ngai hkai dan na hku re. Dai hkan na shinggyin masha ni yi sun hkauna mung galaw sha ai da, yi sun hkauna mung galaw sha re yang she shana re jang gaw sharaw tai na shan gyam sha re na sak hkrung ma ai da. Shani re jang gaw tinang a pu kan magam bungli bai galaw re na nga lai wa ma ai da. Dai hpang e she kade nna yang dai yu dai sharaw wa gaw nta madu jan hpe tsun da ai da. Hpawt de ngai wa jang e ndai ngai jaw da ai hka nye myi man kaw e 7 lang a gat bun ya yaw ngu htet da ai da. Htet da na she madu wa gaw shana jan du mat wa hkawm mat wa ai da. Lam hkawm mat wa, lam hkawm mat wa re yang jahpawt jan pru wa ai ten e shan nga kasha langai mi gawa hpai na pru wa ai da. Pru wa re yang she nta kaw du, wang chyinghka kaw du kalang mi wa marawn ai da, wa shabam ai hku re nga. Marawn ai gaw shabam ai re nga sharaw nga yang. Shabam re yang she madu jan gaw grai hkrit mat. Hkrit mat timmung madu wa re majaw gaw nta masha re majaw madu jan kaw wa. Wa na she shan ma hpai, nta barandar kaw rung nga hkra re na wa kabai da ai da. Wa kabai da na she chinghka lam kaw wa tsap let she, Hkap nyin dat na hku nga. Sharaw re majaw nyin dat. Wa shaga ai ga gaw re nga, anhte shinggyin masha hku wa shaga, wa nyin dat yang madu jan gaw grai hkrit let sha, Pru wa yu yang madu wa gaw madu wa re mung n chye, sharaw kaba wa shan hpai na barandar kaw tawn na chyinghka lam kaw tsap taw nga. Shi gaw gawk de n hku de wa hprawng makoi mat. Grai na hkra wa hprawng makoi sumru yu yang she aw mana de nye madu wa htet da ai wa ngu na myit dum let, myit dum ai hte shi gaw dai madu wa jaw da ai hka hkrit malu e kalang sha ru bun kau dat. Ru bun dat yang she bai sharaw wa gaw bat mi tup barandar kaw myi pri si hte hkrap re nna bat mi tup nga ai. Nga na shi gaw nam de bai sa mat wa ai da. Sa mat wa hpang she madu jan gaw aw madu wa htet da ai ga 7 lang nga, ngai 1 sha ru bun kau ai majaw nye madu wa shinggin masha ntai mat a hka ngu na myit la ai. Myit la re na nga nga re yang she dai madu wa gaw nam de sa mat wa. Sa mat wa ai hpang n wa sai. Nwa ai da, shaning 10 ning ram nga yang she dai kahtawng na jaugawng la langai mi sharaw bai lu gap. Sharaw lu gap yang she mare de hpai wa, mare 10 ram jawm hpai wa. Sharaw dai wa (naryi) hkawn taw nga ai da. (naryi) hkawn ai mu jang aw ndai sharaw ndai gaw dai nta na nta madu wa, dai nta na num jan madu wa tsun da ai ga sadi n dung ai majaw sharaw tai nawng mat wa ai dai ni ning re na bai si hkrum a hka, dai mare kahtawng masha ni dai sharaw hpe e dai nta madu wa re hpe asan sha chye na mat wa, yu chye hkap la ma ai da. Hpa majaw matsing la lu i nga yang ( naryi) kaw matsing la lu, dai sharaw gaw (naryi) hkawn taw ai gaw , dai nta madu wa re ngu hpe jawm hkam la na dai shani kaw nna kadai mung kadai dinghku masha ni dai sharaw tai chye ai madu jan ni gaw madu wa ni htet da ai ga sadi wa galoi mung kade hkrit tim ga sadi dai gaw a dum nga ma ai da. Dai shani kaw nna gaw yawng gaw sharaw ma ntai ga. Ndai tai yang anhte yawng gaw madu wa ni gaw yawng gaw sharaw tai na nam de sa yawng hkrat sum na re ngu. Ndai magam bungli sharaw tai ai magam bungli sha a galaw nga yang gaw anhte a amyu gaw htum na re ngu na shanhte myit la ma ai da. Dai sharaw n lung ngu ai gaw sharaw n lung tai na maji bum hkan na ni gaw yawng lagaw lata lamyin yawng hkum ai da. Ningmai yawng hkum ai da, nam du jang dai dagraw la na 7 lang nga kun 7 lang galeng gumtsan jang sharaw tai ai da. Sharaw tai ai hpang she hpun bai shingtawt ai da, hpun shingtawt na hpun grai tsaw ai tawng jang she sharaw byin ai. Sharaw byin ai kaw na gaw hkawm mat wa. Dai majaw dai ten na anhte shinggyin masha ni gaw ndai hpundang naw dang ai da, shinggyin masha e yu yang ndai hpundang n dang jang gaw shan tai ai da. Ndai hkindang dang jang gaw ndai sharaw wa shinggyin masha hpe yu yang ndai lawu daw de hkindang dang ndai lagaw hte shinggyin masha re hpe mu ai majaw shinggyin masha hpe nau hkra nau n rim sha ai hpe shanhte sak hkrung ma ai da. Dai shani kaw na anhte wunpawng sha ni mung hpundang ngu ai dang ai ndai labawp kaw hpundang dang ai gaw ndai sharaw prat kaw na hpundang dang ai re nga na hkai dan ma ai, maumwi gaw ndai kaw htum ai hku re sai. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-1620
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1620
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1620/KK1-1620-A.wav
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1620/KK1-1620-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1620/KK1-1620-A.eaf
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-1620
DateStamp:  2018-12-22
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); L. Tu (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-1620
Up-to-date as of: Sat Nov 14 14:26:42 EST 2020