OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-1593

Metadata
Title:Hkai pyek rem ai hkaw hkam kasha (The king child who raised a duck)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), M. Ja Tawng (speaker), 2017. Hkai pyek rem ai hkaw hkam kasha (The king child who raised a duck). X-WAV/MPEG. KK1-1593 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/598c8415e10e8
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):M. Ja Tawng
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-25
Date Created (W3CDTF):2017-02-25
Description:Moi shawng de da hkawhkam hkawhkam shang nu wa ni nga ai da. E rai she hkawhkam wa n si shi ai shaloi gaw e kaga mungdan na shi na hkawhkam hkawhkam wa hte ga sadi la hkat ai da na kasha hte nye kasha asak aprat ram wa ai shaloi jaw sha hkat ga i ngu tsun da ai da. Dai shaloi she lani mi na aten hta kawa si mat ai da. Kawa si mat re kasha yan asak ram wa dai hkawhkam kasha wa asak aprat ram wa ai shaloi gaw kanu ma loi dinggai sai da. Dinggai na machyi ai da. Machyi re ai shaloi she dai laga mungdan de na ni gaw dai hku hkawhkam shayi sha hpe i dat ya na matu tsun wa ai da. Dai shaloi she e kanu gaw tsun dat ai da. Ma e ah nu gaw nan kaw n lu hkan nan ai yaw dai majaw ndai nang hpe rem ai ndai nang na nang hpe rem ai i ndai asak sin hku na ndai asak sin num ndai hte sa mat wa mu yaw ngu dai hku ngu tsun ai da. Dai shaloi ah nu nang kaw n lu hkan nan ai majaw ah nu nang hpe e kanu gaw hpajat kaw she shi na myiprwi si masum lang kahte bang na e dai hkawhkam shayi sha hpe jaw dat ai da. Jaw dat re ai shaloi she e dai hkawhkam shayi sha jawng ai gumra gaw ga ma chye shaga ai da. E dai hku i masha zawn nga na chye shaga ai da. Dai hku jawng sa mat wa sai da. Dai hku jawng sa mat wa she lam hpung gaw langai kaw du ai shaloi hka grai lu mayu wa ai da. Hka grai lu mayu wa na she dai hkawhkam shayi sha lu ai gaw ja kawt re ai da. Dai gaw hka gawt lu lu re ai ja kawt re she dai shi na shangu ma ngu na dai wa hpe tsun ai da. Mayam dai hpe hka grai lu mayu wa ai ngai hpe hka du ya u ngu dai hku ngu tsun ai shaloi she nang hkrai sa tu lu u ngu tsun ai da. Dai dai num wa mung gawn gawn ngu tsun ai hku nga dai wa she dai hkawhkam shayi sha wa shi hkrai sha sa yu na she sa lu ai da. Sa lu na bai hkawm sai da. Hkrun lam bai matut hkawm re ai shaloi she grai tsan ai shara hpun gawn langai kaw bai du ai shaloi kalang mi bai hka grai lu mayu wa ai ngai hpe hka sa tu ya u ngu dai hku ngu tsun ai da. Sa tu lu u le ngu dai hku ngu tsun ai shaloi she dai hkawhkam shayi sha hka bai sa lu ai ngu sa mat wa shaloi she ndai shi gun ai hpajet wa she hka kaw hkrat yawn mat wa ai dai hpe gaw dai ma hteng i shi hpe shi na ra na ngu na dai num mu ai da. Mu ai shaloi she e rai sai ndai hpa jat gaw shi hpe makawp maga ai re dai majaw ya dai hpa jat dai yawn mat sai re ai majaw shi hpe n makawp maga sai dai majaw ya gaw ngai ra ai hku galaw sa na re ngu she shi gaw dai hkawhkam shayi sha jawng ai gumra kaw dai e shi hpe woi sa ai shi na mayam num ngu na wa jawng kau ai da. Jawng kau na she grai e dai hkawhkam shayi sha bai wa ai shaloi nang ya gaw nang hte ngai sha re dai majaw nang ngai tsun ai ga madat ra ai e ngai nang na gumra ma jawng taw sai dai majaw nang na buhpun palawng ma yawng raw u nang na buhpun palawng ngai hpun na ngu dai hku ngu tsun ai da. Dai hku ngu jang she dai hkawhkam shayi sha gaw e shi na buhpun palawng ni raw na she dai num wa hpe hpun kau shangu ai da. Dai num wa hpun re she rai mat wa sai da. Hkawm mat wa re she hkawhkam wang du sai da. Hkawhkam wang du ai shaloi she e hkawhkam hkawhkam wa hpe tsun ai da. E e nang oh ra nang kaw hkan nan ai kadai rai ngu tsun she shi mung oh lam kaw hpyi sha taw nga ai dai majaw ngai shi hpe matsan dum na ngai hpa lama mi sha pi lu yang lu ngu na ngai shaga wa re ngu dai hku ngu tsun ai da. Dai she hkawhkam wa gaw e dang nga yang shi hpe hkai pyek rem shangu ga dai hku ngu tsun ai da. Hkai pyet rem na bungli nga ai dai majaw hkai pyek rem shangu ga i ngu dai hku ngu tsun ai loi mai ai ngu tsun ai da. E rai tim grai n hkungran shi ai da dai num wa hpe e dai hku ngu tsun na she nga dai she dai shaloi gaw dai num wa gaw myit ai da e ndai gumra ga chye shaga ai re majaw ndai gumra hpe ma sat kau ya ai ngu myit na she hkawhkam wa hpe tsun ai da. E hkawhkam wa e ndai gumra gaw lam kaw ngai kaw grai jam jau jaw ai a dai hku lama mi lama mi re na jam jau jaw ai majaw ndai gumra hpe ngai n kam yu sai dai majaw sat kau mung ngu dai hku tsun ai da. Dai shaloi she dai shi shi hpe shangu i ra na ni hpe shaga dat ai da. Hkawhkam wa shaga dat ndai gumra hpe baw tawk di na sat kau mung ngu dai hku ngu tsun she baw tawk di na sat kau ai da. Sat kau na abaw sa kabai kau hkyen dai hku sa kabai kau hkyen abaw sa kabai kau hkyen ai kaw dai hkawhkam shayi sha le i dai wa mu ai da. Dai shaloi she hpyi ai da e ngai hpe ndai abaw ndai gumra baw ndai hpe htaw anhte hkai pyek rem sa wa yang pru wa wa re ai lam dai kaw chyihka lam kaw sa noi da ya mit yaw ngai ja nanhte hpe joi lahkawng jaw na ngu tsun ai da. Dai shaloi she mai ai ngu tsun na gumra dai hpe oh chyinhka lam kaw sa noi da ya ai da baw hpe sa noi da ya re ai shaloi she ja joi lahkawng jaw kau sai da. Ja joi lahkawng jaw kau re ai shaloi she lani mi na aten hta hkai pyek rem na matu dai hkawhkam shayi sha ma re na hkai pyek rem ai la kasha langai ma da shang lahkawng hkai pyek rem sa re shaloi she hkai pyek rem ai shaloi baw chyawp grai kaba re ai chyawp ai da shang lahkawng la wa ma baw chyawp grai kaba re chyawp dai hkawhkam shayi sha ma baw chyawp grai kaba chyawp re she sa mat wa sai da sa mat wa re ai shaloi she e chyihka lam kaw du ai shaloi um e gumra e nang sha i ngai hpe hkye la na re wa nang gaw si mat sai ngu dai hku ngu tsun ai da. Dai gumra wa tsun ai da. E na nu chye yang gaw i hkawhkam jan chye yang gaw grai myit n pyaw na re grai yawn na re dai hku ngu tsun ai da. Dai she dai num wa tsun da ai da dai shi hpe rem ai num wa she nang ndai lam tsun dan yang gaw nang e dai hku i si u ga ngu na nang dai hku tsun tsun nu i dai hku ngu tsun ai dai hkawhkam shayi sha gaw dai hku tsun da ai da. Dai hku jang kadai hpe ma n mai tsun dan ai da shi dai hku ngu na dai hku tsun re she dai gumra wa baw ga shaga wa ai da. E nang galoi mung makawp maga ai le i shi hpe dai hku re tsun ai she dai hku bai rem sa mat wa sai da. Rem sa mat wa re ai shaloi she e dai hkawhkam shayi sha wa baw masit na re ngu nam kaw du ai shaloi kaya ni hku di baw chyawp malawt kau dat na kaya hpyeng dat yang she oh jan jan shingna i jan dai hte she hkra na she dai hkawhkam shayi na kaya wa ja zawn zawn re da grai tsawm taw ai da. Dai hpe she oh ra hkai pyek rem ai la sha ngu na wa mu ai da. Mu na she kaya oh ra ram tsawm ai gaw sha pi sa jum yu na re ngu na ni hku sa wa jang she e dai hkawhkam shayi sha gaw nbung e maja bung dat u ngu tsun ai da. Dai shaloi she nbung wa grai bung wa na she dai la wa na baw chyawp malawt mat ai da. Pyen mat ai da dai hpe she dai la wa gaw dai baw chyawp hkan rim nga laprang she hkawhkam shayi sha gaw kaya ni masit kau lawang lawang masit kau na she baw chyawp bai chyawp kau da dai shani mung dai la dai wa gaw hkawhkam shayi sha na kaya hpe n lu jum ai da. E hpang lahkawng ya nga yang kalang bai rem ai da. Shanhte ni nam de bai sa re she dai nam de bai sa re ai shaloi she e dai shani ma dai hku sha re ai da. Shi baw bai masit re she dai la kasha wa bai jum mayu ai da. Kaya dai hpe sa jum sa hkra na re ngu dai hku nga myit ai shaloi she e nbung e maja bung wa rit ngu tsun ai da. Nbung grai bai bung wa na baw chyawp bai malawt mat ai da shi dai hpe bai sa rim nga hkawhkam shayi sha dai hku masit ngut mat ai dai shaloi she e dai shaloi she dai la kasha wa gaw shi na myit hta grai myit n dik ai majaw hkawhkam wa hpe sa tsun dan ai da. Hkawhkam wa hpe sa tsun dan re ai shaloi she e i hkawhkam ngai hte hkai pyek rau rem ai num kasha gaw grai lak lai ai i shi kaya masit yang wa shi na kaya wa ja zawn zawn grai kabrim tsawm na she ngai sa jum na ngu jang nbung ni grai bung wa na nye baw chyawp malawt mat na ngai dai rim ma bai nhtang wa yang kaya ni masit ngut sai ngu dai hku ngu tsun ai da. Lahkawng ya ting lahkawng ya dai hku re ai ngu tsun she hkawhkam wa gaw e hpa mi nga nga dai num kasha hpe shaga yu u ngai hkrum mayu ai nga dai hku ngu ai shaloi she e hkawhkam shayi sha dai hkawhkam shayi sha hpe shaga da shaga ai loi she sa sai da. Sa na she nang hpa baw re na i dai hku e dai hku nang hkawhkam shayi sha n re i e nang na kaya ni nang na hkum ni i hkum sin yan hpe yu yang nang gaw bungli galaw ai zawn zawn re n re ai ngu re i bungli galaw sha ai mayam num zawn n re ai ngu dai hku tsun she dai kaw she ngai n mai tsun ai hkawhkam wa e ngai gaw ga sadi jaw da sai i dai lam ni tsun yang ngai si na hku ga sadi la da sai dai hku n mai tsun ai ngu tsun ai da. E nang dai hku n mai tsun yang gaw anhte i asak hkrung ai shinggyim masha hpe n mai tsun yang gaw htaw ngai na hkawhkam wang oh ra kaw shadaw langai mi tu ai yaw dai shadaw dai na shadaw dai hpe nang sa tsun dan dan di u ngu tsun ai da. Shi gaw asak n rawng ai re nga mai tsun dan ai ngu dai hku ngu tsun ai da. Dai loi she dai hku ngu tsun ai shaloi she lana mi na aten hta dai hkawhkam shayi sha gaw shadaw dai kaw sa shanat na she ngai i ndai lam ni n mai tsun ai re wa e ngai rai tim mung ngai nye nu na yang gaw ngai hpe grai matsan dum na i dai hku pi yawn na si mat chye ai dai majaw ngai n gwi tsun ai re wa ngu dai hku ngu na i mi shi sa wa ai shaloi na lam ni dai hku tsun dan ai da. Shadaw dai hpe sa tsun dan re ai shaloi she dai shadaw na hpang kaw gaw dai hkawhkam wa sa lagu madat nga na hku nga sa lagu madat nga ai shaloi hkawhkam wa chye mat sai da. Chye ma na she dai shaloi she hkawhkam wa chye mat na she shaga sai da dai hkawhkam shadang sha hte hkungran na i dai num kasha hpe shaga na she um nang masu ai ngu da i e dai hku shi hpe ra na ni hpe tsun na she dai hkawhkam shayi sha hpe mi na zawn hkawhkam shayi sha wutsone i buhpun palawng dai jahpun dat ai da. Dai jahpun dat ai hte grai tsawm mat ai da kaja wa hkawhkam shayi sha raw re mat ai hte ndai wa she re gaw hkawhkam shayi sha ngu na woi wa da. Woi wa ai shaloi oh ra num wa grai gajaw mat ai da. Dai majaw nang gaw ngai hpe masu ai i anhte yawng hpe masu ai majaw nang gaw e si grin ai ari nang kaw nga ai dai majaw sat kau mu ngu tsun dai da. Dai majaw dai num hpe sat kau ai da. Dai ra na wa hpe sat kau na ndai hkawhkam shayi sha hte hkawhkam shadang sha hpe hkungran na kanu kaw bai woi wa mat ai da. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-1593
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1593
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1593/KK1-1593-A.wav
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1593/KK1-1593-A.mp3
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-1593
DateStamp:  2017-08-10
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); M. Ja Tawng (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-1593
Up-to-date as of: Thu Apr 8 17:25:17 EDT 2021