OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-1245

Metadata
Title:Hpa majaw (Why)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), H. Htu Sam (speaker), 2017. Hpa majaw (Why). MPEG/X-WAV. KK1-1245 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/598b352029305
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):H. Htu Sam
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-17
Date Created (W3CDTF):2017-02-17
Description:Moi shawng de kalang mi hta ndai yi, yi langai mi kaw she Woi langai mi gaw dai yi kaw she ayan na Wa hkum si ngai shagu hpa ngai wa mung n mai shi gaw Wa hkum si chyu wa di sha nga ai da. Shaloi she woi dai wa gaw Wa hkum si di taw nga yang she jingle sanat ai da. Jingle Tu sa na kajawn dat yang she shi gaw wa hkum si tak galang kau dat, tak galang kau da ai chya she wa hkum si dai chyen taleng hkrat wa re jang she dai shingnawm ye mung Wa ndu langai mi sha taw re nga Hkainu sa sha taw. Wa ndu kaw hkra Wa ndu mung wa hkum si taleng wa, wa kajawn na she bai gat dingbre mat wa oh yi shingnawm na wa hpan kaw she makru marawt taw ai dai kaw she wa ahtu dingbraw lai kau da da. De she Makru gaw makru dai daw taleng wa le hkanawng kata de bai lup da. Hkanawng kata de bai lup re ma wa yang she hkanawng kata dai hkanawng kaw ndai nat shayi sha langai mi hka sa ja ai da. Hka nhtum kaw hka sa ja re she dai kaw makru teleng ba wa ai chya she dai kaw rawng ai hkatsu, hkatsu wa she dai shi na hka nhtum de lup re kahtang shan mat dai da. Dai kaw na she dai nat shayi sha mung hka ja hpai wa re she nta kaw dai hka wa lu ai da. Hka dai wa lu ai kaw na she shi gaw machyi sai da lu dai kaw na she kan mung kaba law ai da. Kan mung kaba wa re na she machyi hkrai machyi taw sai da. Gara hku galaw yu tim n mai dai nat shayi sha langai sha lu ai da shan la kanu yan kawa mung dai shayi sha langai sha lu ai majaw machyi hkrai machyi gara hku moi yu gara hku galaw yu tim mung nmai grau she machyi sawn bang wa re na she, E ya an lahkawng a kasha ndai langai sha re wa si mat yang gaw n mai na re wa ngu na she, hpang jahtum gaw kaja wa kade tsi tim nmai ai dai nat shayi sha si mat ai da. Si mat re yang she kan gaw kaba law na si mat ai da. Shaloi she yi ya ndai ram re kan kaba ai gaw lup kau yang gaw n mai na re shi na kan de hpa byin ai kun ngu na she ndai kan hpe ga na hpa rawng n rawng jep yu na hku shan kanu yang kawa gaw galaw. Re na she kaja wa sha kan ga na jep yu yang she dai nat shayi sha na kan kata de wa Katsu rawng taw ai da. Katsu rawng taw re na she katsu dai hpe san ai da. Dai nat shayi sha na kanu yan kawa e katsu nang hpa majaw ndai an a kasha kan kaw ning re na rawng taw ai ya an a shayi sha ndai langai sha lu ai ya ni re na si mat ra sai nang hpa majaw ndai hku byin ai ngu na re na she, Katsu mung e e ngai grai tawnban ai lo ngai mung ndai kaw shang rawng mayu na n re ngai mung ndai kaw rawng ai ngu grai jam jau kau se ai. Ngai hkanawng kaw grai pyaw let rawng nga ai kata kaw Makru langai mi wa ngai hpe htim bwi wa ai majaw ngai kahtang mat wa ai re deng re na ndai shara kaw du mat wa ai re ngu na tsun ai da. Shaloi she dai nat shayi sha na kanu yan kawa mung makru hpe bai san sai da. Makru na hpa majaw dai hku galaw ai ya anhte shayi sha ndai langai sha re asak si sai ngu na rai jang she Makru mung e e ngai mung Wa hpang pawt kaw manang ni hte grai pyaw na Kawa tai na grai tsawm hkra shinggyin masha ni hpe akyu jaw hkra re na galu wa na kawa tai wa hkra nga na ngu na tu taw ai wa mi she Wa ndu wa ngai hpe sa adawk daw kawn dat ai majaw ngai hkaraw de du mat wa ai re ngu tsun ai da. Shaloi she Wa ndu hpe bai san sai da. Wa ndu nang hpa majaw dai hku galaw ai na a majaw ya anhte shayi sha ndai langai mi sha lu ai ya asak si sum sai nang hpa majaw dai hku galaw ai ngu jang she Wa ndu mung e e ngai mung byin mayu na n re law aw.. ngai yi shanawm kaw grai pyaw let lu sha tam sha nga wa yang she Wa hkum si wa mi ngai hpe akajawn sa chyai taleng bwi wa ai majaw ngai mung hkrit na hpraw mat wa ai nga yang dai hku byin ai re ngu bai tsun da . Shaloi she Wa hkum si nang hpa majaw dan re chyai bwi ai ngu dan ngu da. Woi hpe bai shadu Woi bai woi nang hpa majaw dai hku galaw dat ai ya na a majaw anhte kasha langai sha re asak si sum sai , nang ya gara hku galaw ya na ngu da. Shaloi she woi wa mung e e ngai mung dai hku byin mayu na n re lo, ngai wa hkum si di sha let grai pyaw taw nga ai kaw jinglen tu ngai hpe sa na dat na re ngu dan ngu na re na tsun ai da. Shaloi she jinglen tu hpe bai san, Jinglen tu hpe bai tam la re na she Jinglen Tu nang hpa majaw dai hku galaw ai ya nang na majaw langai hpang langai gaw hpa mung hpa manhkang grai law ai ya anhte shayi sha asak mung sum sai nang hpa majaw dai hku galaw hkawm ai ngu na rai jang she, Jinglen Tu wa gaw hpa mung n chye tsun na shi na ngyo ai nsen hte nyit nyit nyit nga na re na a bet lup kawn dat ai oh ga hku kata de makoi bang mat wa ai da. Dai jinglen tu gaw dai de pyen makoi bang mat wa ai da. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-1245
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1245
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1245/KK1-1245-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1245/KK1-1245-A.wav
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-1245
DateStamp:  2017-08-09
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); H. Htu Sam (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-1245
Up-to-date as of: Sat Nov 14 14:25:38 EST 2020