OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-1114

Metadata
Title:Jinghpaw du hte Myen hkawhkam (A Jinghpaw chief and a Burmese king)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), M. Lu Htoi (speaker), 2017. Jinghpaw du hte Myen hkawhkam (A Jinghpaw chief and a Burmese king). X-WAV/MPEG/XML. KK1-1114 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/598b32fa150d3
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):M. Lu Htoi
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-15
Date Created (W3CDTF):2017-02-15
Description:Moi ndai myen hkawhkam gaw grai rai dum na jinghpaw ni e grai tak kaji ai da. Jinghpaw du wa mung salung sala ni hte mayam ni grai lu shi ma grai lu ai da. Re yang gaw dai reng gaw hpaji shing jawng hkat ga le ngu she mai ai nga na ya nang naw shawng yaw nang naw shawng chyam u ngu da. Shaloi she hkawhkam wa she myen hku, dai jinghpaw du wa gaw myen hkawhkam wa hpe grai nang naw chyam u ngu na kaja wa sha shi gaw mayam u-wa grai lu ai arung (bandar) mala nna she shat ni daw sha wat shat ni daw sha ai da. Dai shat ni daw sha na ja gumhpraw kade lu ai lam ni shakawng mayu na ja wan, ja hka wan ni kaw shat bang jaw ai, ngut na mayam kade lu ai lam shangun ma kade lu ai lam shangun ma ni shangun na madun ai da. Madun jang she e rai sai nga, hkawhkam wa jaw ai shat ban koi bang jaw ai wa sha ngut na kabai kau ai da. Sha ngut na wiwi di kabai kau she ga a nang gaw kade manu dan ai rai hpe me dan di kabai ai gaw ngu, chya anhte ni gaw sha ngut jang hpang e kalang mi galoi n bang sha ai, kalang mi bang sha na kabai kau kau re ngu da, kaning n chye di hkawhkam wa masin gaw pawt kaning gaw n chye di na nang bai ya na lang gaw nang hpang de bai yaw shat wa sha na ngu na hpungkan du wa bai wat lahpaw ni hte makai nna shat makai jaw ai da. Shi mayam ni e aw oh ra myen hkawhkam wa gaw mayen prat na mung ja gawm kaw prat shangun ai da, shi gaw mayen prat na re jang she shi mayam ni e shaga na baw kaw prat prat re da, mayam ni baw kaw htwi ngu prat bun bun re na she shat du jaw yang mung lahpaw hte sha makai nna jaw sha. Shi bai kabai kau na ngu yang gaw lahpaw sha bai rai taw na myen hkawhkam wa gaw grai nra sai da, shaloi gaw grai ya bai kalang le bai ngu kalang mi bai she mayam ni e ah she ri wa she shanut kau ai da law. Shanut hkrai shanut kau na wa dai hpun kan du wa e shangun da. Hpunkan du wa gaw mayam ni mahkra shaga la na langai hpang langai hpyan na ah tsawm sha majaw gyit na gat gung hte jinghtum kau hkra di na shagun dat ai da. Shagun dat yang gaw maw maw ndai nang na re, ya ngai na bai ngai bai yaw ngu na e e mai ai, hpunkan du wa gaw tau ba makru e aw aw nga rung e she nga rung magaw ai wa she ndai e preng hkra di dat u ngu da. Jinghpaw du wa e hpungkan du wa shaloi she kaja wa sha wan up de chyalup la na kahtet la na apreng sha di magaw na shagun kau da. Dai mung dang mat sai da oh ra kara hpyen ai mung dang mat sa da. Ya gaw nye ale re sai nga na shi gaw tauba e she, aw dai kara tsan ai hpang e hpunggan du wa gaw ah she bumsap tsip shagun ai da. Bumsap ndai de atsawm sha hpyan nna bai shagun rit ngu ga hpyen magang shanut magang shingmun magang re na ah mi sha raw law ngu na she hpa ndi mat na dai kaw mung sum mat ai da. Sum mat na she ya kalang mi bai ngu dai nga rung malan shangun ai hpang gaw hpungkan du wa gaw bumsap tsip bai, aw tauba magaw e bai malan shangun ai da. Ndai apren sha re bai shagun dat u ngu na shangu dat yang dai tauba dai gaw magaw yang gaw daw mat na bai rai re na bai ndang mat ai da. Re sai. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-1114
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1114
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1114/KK1-1114-A.wav
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1114/KK1-1114-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1114/KK1-1114-A.eaf
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-1114
DateStamp:  2020-11-15
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); M. Lu Htoi (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-1114
Up-to-date as of: Mon Nov 16 7:14:26 EST 2020