OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-1008

Metadata
Title:Sanam num sanam la (The male gnome and the female gnome)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), K. La (speaker), 2017. Sanam num sanam la (The male gnome and the female gnome). MPEG/X-WAV/XML. KK1-1008 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/5989e83c3bd7d
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):K. La
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-14
Date Created (W3CDTF):2017-02-14
Description:Sanam num sanam la ngu ai anhte wunpawng sha ni a buga maling mala bumga de nga lai wa ai lam hpe e bai, ngai na yu ai lam hpe bai tsun dan na. Moi ndai mung hkahku ga lido ga kaw nga ma ai. Dai she lani lana mi gaw da nta masha ni bumga kaw gaw yi hkyen sha ai le shi asak 13ning re shabrang ma langai mi mung lawm re na yi de le yi hkyen sa re na, yi nat da re na, dai yi nat da ai ten hta e dai magam ngu ai lahpai gam dai hpe le hkaraw de ma e hka sa ja la su ngu da. Sa ja la re yang gaw sa ja shangun ai a gaw nwa dai ten hta gaw yi nat da na krin ai ten re nga. Re na jan ja la ai ten hta kanu yen kawa gaw dai karaw de ma hpe 13 ning re ma, lahpai gam hpe hka sa ja shangun ai da. Ma dai gaw nwa ai, nwa mat jang gaw hka de sa yu yang hka nhtung sha taw nga, ma hkang hkan tam yu yang nmu mat sai da. Dai majaw gaw shan nu wa ni gaw nat shayu nna myit htoi htoi nna tam nmu mat, mali malang de tam nmu mat. Re yang gaw ya 10 ning 10 ning bai nga yang, dai yi dai ten ndai bumga na ni gaw 10 ning nga yang yi kalang lang bai wa hkyen sha ai gaw, oh ra kaw hkyen mat wa, dai hkyen sha kau ai yi dai ni gaw maling mala rai nam bai rawt hpun bai kaba re na yi hkyen ram jang 10 ning nga yang kalang bai wa hkyen. Dai aten hta gaw dai magam ngu ai dai wa lahpai ma hpe gaw sanam num e woi mat wa ai hku re na hku rai nga. Dai ya htawm e chye lu ai lam le i, re yang gaw dai 1 mi na shani hta gaw dai 10 ning ngu na shaning hta bai dai yi bai wa hkyen re yang gaw lahpai gam a kanu yen kawa gaw mam mu mam dan ten rai sai, hto nchya ndung kaw na le yi yang de mada dat, nhku de nga, rai na pru wa shang wa re yi kaw nga nga ai ten hta dai lahpai gam gaw dai shi e sanam num e num kaba re sanam num kawa gaw galu re, ah chyu mung kaba re a num gaw dai num gaida re na masa nga ai da, shi a madu wa nnga mat re na masa nga ai. Dai majaw gaw dai sanam num gaw dai lahpai gam hpe woi hkawm woi nga re na nam hkan e namsi namsaw sha woi sha re na nga yang gaw shaning 10 ning na mat wa jang gaw lahpai gam gaw asak 23 ning na wa sai da. Dai ten hta shi gaw yi ningwa hkan e bai sa galu sha ga, sa gayet hkawm yu ga ngu na dai sanam num hpe saw ai da. Grai sha mayu ai law, shaloi gaw shi gaw asak mung kaba wa sai gaw i, n gun mung ja wa sai gaw, nang nhkraw ya jang ngai nang hpe adup sat kau da nna wa mat na ngu na shagyeng jang she dai sanam num mung hkraw ya re na gaw, yi shingnawm kaw du yang hto mada dat yu ai shaloi shi kawa gaw ndaw hkan ne hkawm, shi kanu gaw hto machya ndung kaw a mam jahkrat nga ai, nbung bung ai ten hta mam hpe shingnoi kaw na shayu jahkrat dat re mam jasan nga ai hpe mu ai da. Shaloi gaw um oh ra nu she wa she re nga ngu na she kagat sa mat wa ai da, yi wa nhku de kagat shang mat wa shingnawm kaw na kagat ai wa yi wa de du hkra, yi wa du jang gaw nu e wa e lawan je la marit loh, nye hpang e sanam num hkan nang na hkrit ra ai yaw, nhtu lawan lang u ngu nna di ai da. Shaloi chyaw kanu gumgai gaw n wa e dai anat shang wa ra ai law hkap kahtam u law ngu ai da. Kasha mung shaning 10 ning nga jang gaw kara lim lim, ah baw gaw tsip tsip re na she bu hpun palawng mung ashep ashap ntsawm mat sai gaw i, shi hpe nchye yu mat ai le. Shaloi kawa bai myit dum ai gaw um lai wa sai shaning 10 ning ten hta ndai shara kaw nye kasha langai mi mat mat ai dai wa re na re ngu na she kalang ta shi mung nhta lang na hkap share nna sanam num gaw n hkan shachyut nang dai shana nta de lawan wan woi wa kau na hpang de ndai laihpai gam hpe sanam num e nwoi la lu mat sai da. Shing re na sanam num na sanam tai mat wa ai nam ga de sanam num ngu mung nga ai, sanam la ngu mung nga hka ngu hpe dai daw de na labau hta e maumwi hta e kaja wa byin lai wa ai lam hpe mung langai tsun langai na rai na na hkrup ai hpe e dai ni ngai bai hkai dan nga nngai. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-1008
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1008
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1008/KK1-1008-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1008/KK1-1008-A.wav
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/1008/KK1-1008-A.eaf
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-1008
DateStamp:  2018-03-31
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); K. La (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-1008
Up-to-date as of: Mon Dec 21 13:51:45 EST 2020