OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-0988

Metadata
Title:Danai na baren a lam (The dragon of Danai)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), N. Htoi Hkam (speaker), 2017. Danai na baren a lam (The dragon of Danai). MPEG/X-WAV/XML. KK1-0988 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/5989e7e52bb70
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):N. Htoi Hkam
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-13
Date Created (W3CDTF):2017-02-13
Description:Ya ngai gaw danai kaw na baren na lam tsun na re. Moi nam mare kaw na la langai mi gaw danai de payin ni hpa ni nyar ni pat n lung ni sa tam re shaloi nhtang chyaw byin mat ai sum mat ai. Dai majaw shi nta de wa na lam jarik nlu mat re na she shi gaw garum hkan hpyi hkawm ai. Shi manang ni moi grai hkau ai manang ni e hkan hpyi yang mung garum nlu. Shi na jinghku ni kaw hkan hpyi yang mung garum nlu na shi myit ru re na shi shana yup taw ai shaloi yup mang langai mi mu ai da. Dai yup mang kaw gaw nyep baw baw re dingla langai mi gaw kung kung re na daw hkrawng ma baw chyawp ma palawng achyang, labu gaw ahpraw re bu da na sa wa ai da. Dai shaloi ma nang hpa baw na yawn taw nga ai rai ngu san ai shaloi dai wa gaw ngai nta de wa na matu lam jarik nlu ai ngu na tsun dan re shaloi dingla wa gaw nang hpa hkum tsang nang hpang ngai garum la na ngu da. Dai shaloi hpang jahpawt nga hte shi bungli n hkun bai sa sai da, bungli n hkun sa re shaloi shi gaw pat nlung joi 2 daram re grai kaja ai lu shaw la ai da. Dai shi wa dut sha, wa dut sha re shaloi la dai gaw mawp sha kau ai da. Mawp sha kau re jang shi lu ai gaw kachyi sha re na shi n gun atsam shaw ai gaw grai nan nan n hpa ngu na i, grai nan nan n gyin dan taw ai majaw shi myit ru re na hka langai mi kaw wa mau taw re shaloi shi jahkring mi yup malap mat ai da. Ma nang hpa hkum tsang ngu da, nang hpang ngai garum la na hpawt ni re jang nang ndai hka kaw sha bai sa wa u, punghkaw langai mi tu taw na ra ai, dai punghkaw ntsa kaw lung re na she nang sumpan ahkyeng rau myit pat da u. Nbung kade bung tim nang hpa hkum myit ru. Mu kade gung tim nang hpa ntsang ra ai. Nang kaning re nsen mi na tim nang hpa n hkrit ra ai yaw ngu da. Shi gaw dai yup mang kaw yau la sai da, yau la re na hpang jahpawt nga shi nta de wa na matu shi dai dingla wa tsun ai shara kaw sha bai sa wa re shaloi punghkaw kaba law langai mi tu taw nga ai da. Tsap mai noi, tsap mai noi ai daram re punghkaw kaba ai tu taw nga re, dai kaw shi lung re na sumpan ahkyeng rau myi pat re na shi ahpum chyip di da ai, koi mu ni gung wa re na nhpa n hpa nsen ni ngoi ai nsen ni na wa. Re na marang ni mung htu wa di shi hpa ma hkum tsun yaw, hpa ga hkaw mi ma hkum tsun nga da ai majaw hpa ma ntsun, lak ma n lak myit ma nhpaw re na shi dai hku noi re shaloi kade nna yang myi mai hpaw sai ngu tsun dat ai shaloi hpaw dat yu yang shi layang kaba law atsit re kaw tsap taw na ai mu sai da. Kaning hku byin mat ai ma shi n dum sai da. Shi layang ndai shi kaji ai shaloi chyai ai re shi dum na shi nta wa lam de wa ai da. Wa re hte lam hkawm jahkring mi nga hte shi nta du sai da. Du re jang shi nu dai lam ni tsun dan ai da. Shi nu gaw n kam re na she ma nang bungli galaw shut da di mara hkum sa gawn taw ngu na gawt shale kau dat re na shi gaw shi nu jaw ai ja kachyi dai lang re na shi e garum ai wa e chyeju wa htang na ngu na shi e garum ai wa na shara tsun dan da ai majaw shi e garum ai wa na shara de sa wa re shaloi hka a hka loi dam dam re hka nawng langai mi nga taw nga ai da. Dai kaw shi wa yu yang kadai ma nnga taw ai da. Kadai ma nnga re na laika langai mi hkrat wa ai da. laika langai mi hkrat wa re shaloi dai laika hti yu yang hpawt de sa wa yaw ngai la taw nga ngu. Hpawt ni din sa wa u yaw ngu da. Hpawt ni din sa wa yaw ngu ngai la taw na ngu wa shi shana wa yup re yang hpang jahawt nga hte shi shat ni sha la na atsawm re na shi hpawt de naw ra ai, shi ndang la na sa mat sai da. Sa mat re hte shi dai kaw gaw baren shi e garum la ai wa gaw baren re na hku nga. Dai hka nawng kaw baren wa gaw hpawt de manam du na re majaw shi gaw (tanshinyay) jasan jaseng lam ni galaw taw nga ai da. Sanseng lam ni galaw taw nga re shaloi wa mu kau ai da. Wa mu kau re jang kei ndai wa sha re sai ngu hku na shi gaw jaw gaw jaw mayu, jaw gaw n gwi jaw re na baren kaba wa gaw hka kata kaw shi ningmai hpang tsing dat lim dat re na hpung hpang taw ai shaloi ndai masha wa gaw duk galu law rau lalan re na she maw ndai la u ngu na jaw ai shaloi baren wa gaw pawt mayu wa ai da. Nang i ngai garum la tim nang nye hkrit ra i ngu ngu ai hku na shi gaw dai duk hpang gabat kau dat jang ja kachyi dai gaw hka nawng kaw lim mat sai da. Tsun ai da nang e ngai garum la ai re le, nang nye hkrit ra ai i, nang e ngai hpawt de she sa wa ngu re le, dai shaloi dai masha wa gaw ngai shut sai loh, ngai tawngban sai loh, ya she hkum tawngban nang gaw sadi ndung ai masha re, nang rau ngai ga n kam shaga ai, wa nu ngu na gau kau ai da. Gau kau re shaloi shi gaw numla dam mat re na tawng ya mi machyi re na si mat nnga mat ai da. Si mat re na she shi na si mat ai poi galaw taw nga ai shaloi lapu kasha langai mi sa wa na shi na du u kata kaw shang rawng re na ja kachyi wa tawn kau da jaw na wa mat re na hka nawng kaw bai du ai hte gaw baren bai tai mat re na masha ni rau galoi ma nhku hkau sa na re nga na hka nawng kata kaw shang mat ai, dai kaw na baren ngu ya du hkra nnga mat ai da. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-0988
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0988
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0988/KK1-0988-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0988/KK1-0988-A.wav
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0988/KK1-0988-A.eaf
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-0988
DateStamp:  2018-12-22
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); N. Htoi Hkam (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-0988
Up-to-date as of: Sat Nov 14 14:25:03 EST 2020