OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-0803

Metadata
Title:Lagu lagut ai wa a lam (The thief)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), S. Seng Mun Mai (speaker), 2017. Lagu lagut ai wa a lam (The thief). MPEG/X-WAV. KK1-0803 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/5989e4d4cfd6e
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):S. Seng Mun Mai
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-11
Date Created (W3CDTF):2017-02-11
Description:Gabaw gaw lagu lagut ai wa ai lam, Moi shawng de da mare langai mi nga ai da. Dai mare na sarama gaw da jawng ma ni hpe grai ra ai da. Jawng ma ni hpe grai ra ai da. Dai she i dai Naw Di nga dai wa gaw da grai chye lagu ai da. Grai chye lagu re shi gaw dai mare kaw lagu sha hkawm na lagu hkrai lagu shi gaw da lagu ai da lagu re shi hpe i shi lagu ai kadai mung nchye ai da. Nchye ai sha shi kadai lagu ai mung nchye ai da. Shi na sarama i sarama chye ai da. Dai nang da i ndai kalang hkum lagu ngu tsun ai da dai wa gaw nra ai da. Nra yang she nra ai nga jang shi gaw nra na shi gaw hpang shana bai lagu ai da. hpang shana bai lagu re sarama bai tsun ai da. Tsun ai she shi dai oh ra shi gaw lauban nta lagu ai da. Lauban ni gaw i dai CCTV shakap da ai majaw shi hpe mi kau ai da. Mi kau na hpyen la ni rim da ai da. Rim kau ai da. Rim kau ai n re i ohh ra sarama gaw dai shiga na shiga na ai majaw dai sarama gaw shi hpe sa ai da. Sa ai wa she i dai ma hpe da dai ma hpe da dai ma hpe dat kau dat u da. Shi hpe ngai i atsawm tsun shaga na ngu tsun ai da. Dai sarama gaw i dai wa i dai dai kaw na masha ni gaw i shi hpe grai kam ai majaw Dai ma hpe dat kau dat ya ai da. Dat kau dat ya na dai ma gaw nre shi sarama hpe pawt ai nang hpa na dang re tsun hkawm ai rai ngu tsun ai da. Dai i sarama gaw i dai hku n mai tsun ai ngu tsun ai rai tim shi gaw nra na i shi gaw dai sarama hpe pawt nna shi jawng le mat ai. Jawng le mat na kaga maga de kaga na mare de sa mat ai. Sa mat na i dai mare gaw grai lauban na hku nga lauban nta grai law dai kaw mung lagu sha ai da. Lagu lagu sha re shi gaw lagu sha tim masha ni kadai nchye ai da. Nchye na shi gaw laga na gumhpraw grai lu ai da. Grai lu na i shi gaw i shi gaw hpun langai kaw dung nga hpun langai kaw shi gaw ndai kalang gaw ngai bai lagu na ngu tsun ai. Lagu na ngu tsun ai she i shi na dai hpang kaw achyang re dai i dai wa sa wa ai da. Sa wa re she alar kadai rai ngu tsun ai da. Nsan ai nsan ai da yaw nang gaw ngai hpe shala taw i ngu tsun na shi gaw grai pawt na shi gaw nga taw she dai achyang re wa nre ai shi na lahpa kaw bye da shi gaw pawt mayu na shi ma i ka-koi na matu nhkyi la sa nhkyi la sa majaw shi gaw dai wa hpe anyawt dat ai. Anyawt dat yang dai wa marawn wa ai da. Marawn ah ngu na marawn shi i dai myet na phone hte galaw da ai raw kau ai wa shi na sara ma rai taw ai da. Shi na sarama gaw lata kaw ka da ai da i nang ndai kalang hkum lagu da i nang na malai ngai si hkam kau ai ngu tsun ai da. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-0803
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0803
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0803/KK1-0803-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0803/KK1-0803-A.wav
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-0803
DateStamp:  2018-03-31
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); S. Seng Mun Mai (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-0803
Up-to-date as of: Sat Nov 14 14:24:35 EST 2020