OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-0794

Metadata
Title:Matsan ma hte hkawhkam (The poor child and the king)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), M. Hkawn Ra (speaker), 2017. Matsan ma hte hkawhkam (The poor child and the king). MPEG/X-WAV. KK1-0794 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/5989e4b286a9d
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):M. Hkawn Ra
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-11
Date Created (W3CDTF):2017-02-11
Description:Matsan ma hte hkawhkam wa a lam ngu ai hpe hkai na, Moi shawng de da grai matsan ai matsan kasha langai mi nga ai da. Shi gaw dai hkawhkam kasha hkawhkam kasha langai mi mung nga ai shan yan lahkawng gaw grai shan yan lahkawng gaw grai shing jawng ai da. Rai tim mung hkawhkam kasha gaw galoi rai tim mung hkawhkam ni gaw grai rai dum na she matsan ma hpe hkrai hkrai dan sha ai da. Rai tim matsan kasha gaw shanhte na hpang kaw sha nga ai da. Shanhte hkawhkam amyu ni gaw shanhte ni gaw chyiraw ja tim mung oh shawng de ja hka baw de ja hkau da dai matsan ma gaw hpa kaw sha ja ja re ai da. Dang re na lani mi na gaw da matsan ma chyinraw ja da ai kaw wa Nga langai mung nlu ai da. Ayan na dai chyinraw kaw gaw matsan ma na chyinraw kaw gaw hkunru langai langai galoi mung rawng ai da. Dai shaloi shi gaw grai myitru ai Nga mung nlu yang gaw Nga mung nlu dut sha gumhprawng mung nlu je hte je matsan ai da. Rai tim mung shi gaw hkunru langai mi sha hkunru langai mi sha rawng rawng re ai da. Dai shaloi gaw da hkunru dai gaw shi lani mi na dai chyinraw kaw hkunru dai bai rawng re ai shaloi gaw shi gaw hkunru dai hpe hta wa re na she shi na yambu hka yambu kaw wa tsing da ai da. Hkunru dai hpe hta wa na hka yambu kaw wa tsing da re ai shaloi gaw shi gaw chyinraw ja ngut jang gaw hkauna bai htu sa mat wa wa re ai da. Hkuna galaw sha sa mat wa wa re yang she shi gaw shana de wa yang wa she shawoi hkan ni shi hpe shat shadu da ya ai mung gadai mung nnga ai da. Shana de du jang shat shadu da ya zeng shat sha na matu asin ting di da ra ra rai hku nga, Dai majaw shi gaw grai mau ai da. Hpang shani bai shi gaw hkauna htu bai sa mat sai da. Shana de wa yang shat sha na matu hkrat re bai shadu da ya re shi gaw ngai hpe shat shadu da ya ya re ai kadai re ai i kadai rai ai i ngu na grai mau ai da. Lani mi na shi gaw hkauna sa wa sai ngu masu nna e hkauna sa sai ngu na she htingpe ni hta hpye re na she sa mat wa re na she shi gaw chyinhka lam jut kaw makoi taw nga ai da. Shana de shat shadu teng du ai hte wa Dai shi hta bang tawn da ai dibu kaw na hkunru kaw na wa mi she mahkawn grai tsawm ai le wa na she shat rawt shadu taw nga ai da. Dai shaloi gaw shi gaw kalang ta shingdu hku na sa nna mahkawn dai hpe sa manat kau sai da. Nang dibu kata de nmai shang wa sai ngu na sa manat ai hte dai dibu de shang mat wa wa re ai mahkawn dai gaw shinggyim masha ni hkra kau sai re ai majaw shi gaw dai hkunru bai nmai tai mat dai dibu de bai nmai shang mat re she shi gaw masha tai mat sai da. Dai shaloi gaw shi gaw shi na dai shi hte rau nga ai dai dibu kaw na hkunru kaw na tai wa ai mahkawn hpe gaw grai tsawm ai majaw grai tsawm dum nna grai ma tsawra ai da. Shi gara kaw du yang gara kaw woi sa mayu ai da. Rai tim mung shi grai tsawm dum na grai tsawra ai num re ai majaw gaw shi gaw hkauna pa de gaw n gwi woi sa ai hku re nga n gwi woi sa re na she shi gaw dai num kasha na sumla hpe sha she atsawm sha pachyi soi la di na she wan n-ga hte mai sau pa kaw e pachi soi la di na shi gaw shi hkauna galaw sa ai pa de e shi lama na Ndai htu htai wa sa na nga yang oh shawng kaw sumla dai shakap da na grai lawang htai wa nna dai sumla wa yu la la re ai da. Ya oh ra de bai htai sa na nga yang oh ra de bai shawng de wa sumla dai wa shakap da shing na duk kaw wa tsat da di na shi gaw hkauna htai ai hpe mung grai shakut shaja na htai ai da. Shi gaw num dai hpe grai ma tsawm dum grai ma tsawra re majaw she dai hku htai re na galaw sha na nga nga re shaloi she lahpawt mi na gaw shi gaw dai shi hte rau nga ai num dai hpe gaw nang nta kaw sha nga u yaw kade hkum hkawm yaw masha ni mu yang mung grai tsawm ai re majaw gaw woi la kau ya na mung tsang hkawhkam kasha ni bai mu yang grai tsawm ai grai tsawra na zawn re ai num mahkawn re ai majaw woi la kau ya na hpe tsang re na she shi gaw grai myit npyaw let dai ni gaw nang gara de hkum sa yaw nta kaw sha nga yaw ngu na sha tawn da kau da na shi gaw shi na sumla sha soi hpai re na hkauna htai sa mat wa ai da. Shi hkauna agyin htai taw nga yang mi wa she nbung laru kaba nbung grai ja ai bung kaba langai mi wa ai da. Nbung kaba langai mi wa re na she nbung dai gaw htaw shanhte nga ai gaw sinpraw sinna maga nga yang nbung dai gaw sinpraw maga de wa ai da. Dai sinpraw maga de wa re she shi hkauna htai taw na shawng de tsat tawn da ai shi na madu jan ngu na dai num mahkawn na sumla dai poi mat wa sai da lu gara de poi mat wa re mung nmu kau poi mat wa re na she shi gaw dai sumla hpe poi mat wa sha hkan yu re wa htaw sinpraw maga de nga gai hkawhkam wang de wa poi hkrat mat na hku rai nga, Dai she hkawhkam wa gaw dai hkawhkam wang de poi hkrat mat re shi kaw sumla mung n nga mat sai da. Dai shana de gaw hkye hkye re na wa re hkawhkam wang kaw wa poi hkrat ai da. Dai shaloi she hkawhkam wang kaw hkrat re hkawhkam wa gaw shi na hkawhkam wang ni re makau kaw nta htum wum kaw ni re hkan gawang dat yu yang wa grai tsawm ai sumla dai wa hkra re taw taw ai da. Shi gaw ni re hta yu yang she i ndai grai tsawm ai sumla ndai gaw kade sumla wa re i ndai mungdan kaw ndai tsawm ai Num mahkawn wa nga sa hka i ngu na shi gaw shi mungdan sinpraw mungdan maga kaw na mahkawn nga ma nga yawng hpe jep jep ndai ram tsawm ai num hte bung jang dai hkawhkam wang de woi wa ngu na she dai sumla jahpai dat nna hkan tam shangu ai da. Dai shanhte mungdan kaw na ni yawng hpe hkan tam shangun yang kade tam tim nmu ai da. Dai shaloi gaw nde tsawm ai num gaw ndai anhte na sinna maga de she nga sa na re ngu na she dai sinna maga de bai shi ali ama ni hpe dat nna she e ngai hpe ndai num hte e ndai mahkawn hte bung bung re mu jang woi nan woi wa ngu na dai sinna maga de bai hkan tam shangun sai da. Mung ting hkan tam shangun yang nnan ye gaw dai shi na ali ama ni gaw nta hkrat hkrat tsawm tsawm re ai nta kaw shawng tam ai da. Nta kaw shawng tam tam tam re yang kade tam tim nmu na she hkawhkam wa e ngut sai nmu ai ngu na tsun ai ya gaw nta kaja kaw hkum tam shat gawk zawn re nta kaw bai tam u ngu tsun ai da. Shat gawk hte bung ai nta kaw yawng kaw tam ai da lu shani shana ali ama dat na tam she tam tim mung Dai shat gawk zawn re ai nta kaw tam tim mung nmu ai da. Grai ya gaw mam dum zawn re ai nta kaw bai tam ngu tsun ai da. Shaloi gaw mam dum zawn re ai nta kaw bai tam sai da lu tam she tam tam she tam tim nmu da. Mam dum zawn san ai kaw tim mung nmu ai hkawhkam wa e ndai ram tsawm ai num gaw sinpraw mungdan de da sinna mungdan de da n nga sai ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw hkawhkam wa gaw da dai shaloi gaw u lawng zawn san ai nta kaw bai hkan tam ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw u lawng zawn san ai nta kaw bai hkan tam sai da lu shanhte ni gaw shani shana tam hkrai tam u lawng zawn san ai nta langai mi nga langai tam langai mi mu langai mi tam re grai byat byat san ai u lawng zawn san ai nta kaw she dai grai tsawm ai num gaw rawng taw na hku nga, Dai shaloi she dai num dai hpe gaw dai hkawhkam wa ali ama ni gaw woi mat wa na hkyen sai da. Dai shaloi gaw dai matsan ma gaw hkauna galaw de na pru wa re ai shaloi dai matsan ma gaw hkauna galaw ai kaw na pi ndu wa shi ai shaloi Dai hkawhkam ma ni woi mat wa na hkyen ai num gaw tsun ai da. Ngai hpe e woi mat wa jang jahkring mi naw la ya rit ngai hpe grai tsawra ai langai mi nga ai dai wa hte naw hkrum shaga kau da na ngu tsun ai da. Dai shaloi she dai hkawhkam wa na ali ama ni gaw la taw nga re ai shaloi she hkauna galaw sha ai matsan ma gaw wa ai da. Dai shaloi gaw dai hkunru num mahkawn gaw shi hpe htek kau da ai da. E nang ngai kaw e ndai kaw na woi mat wa ai kaw na sanit ya sanit na nga na ai hpang e ngai hpang de hkan nan wa rit yaw u mun myu sanit gali la nna nang ngai hpang de hkan nan wa rit yaw ngu na she dai hkunru num gaw htek kau da ai da. U mun myu sanit chywi gali lang na e hkan nan wa rit yaw ngu na she dai hkunru num gaw htek kau da ai da. U mun myu sanit hkum ting na hkum ting chywi gali lang na e hkan nan wa rit yaw ngu htek kau da ai. Dai shaloi gaw shi gaw dai hkawhkam wa aali ama ni hte shi gaw hkawhkam oh sinpraw mungdan de e hkan nan mat wa sai da. Hkan nan mat wa re ai shaloi dai Shi na hkawhkam wa a ali ama ni kaw hkan nan wa re woi mat wa sai da. Shi hpe woi mat wa na hkawhkam wang kaw wa du re ai shaloi gaw hkawhkam wa gaw shi hpe grai tsawm dum ai grai tsawm dum nna sanit ya sanit na nga shi hpe woi da ai na ai hpang e hkawhkam wa gaw shi hpe hkungran la na hkyen ai da. Shi gaw hkawhkam wa hkungran la na hkyen re na grai hkrit hkam ai hku hkungran la na hkyen ai da. Dai shaloi sanit ya sanit na nga na ai shaloi dai matsan ma jahkai ma wa mung u mum myu sanit hpe e galaw na baw de da lagaw de da yawng hkra buhpun palawng galaw na hpun nna shi gaw lung wa na hkyen sai da. Dai shaloi gaw dai hkawhkam wang kaw shang wa na matu gaw chyinhka gaw manit mi kaw dep dep nga la kau ai da. Shi gaw u mum myu sanit mung hpun da di na hkawhkam wang kaw na chyinhka lam kaw wa lagyim na tsap nga sai hpaw dat ai hte gat shang mat na matu wa lagyim tsap nga oh ra hkawhkam wang kata de gaw dai shi grai tsawm dum ai num shi madu jan hpe e hkungran la kau na matu Kwi grai hkyit hkam ai hkawhkam oh ra mung na hkawhkam le ra mung na hkawhkam hkawhkam hkawhkam yawng hpe shaga na e grai hkyit hkam ai hku hkungran la na matu poi kaba galaw taw nga sai da. Dai shaloi gaw dai shaloi gaw shi gaw chyinhka kaji mi lap re hpaw dat ai hte kalang ta jinghkyen shang mat na she shi gaw dai hkungran poi dai kaw e sa wa sai da. Dai shaloi wa she hkawhkam dai shanhte hkawhkam dai teng hta na hkawhkam ni hpe hkungran na matu hkawhkam nu dai hpe e hkawhkam wa ta matut laa hkyen ai hte dai hkawhkam num dai gaw da mi shi hpe lu hta la chyinraw kaw na lu hta la ai zawn zawng hkunru sha bai tai mat sai da. Dai shaloi gaw dai hkawhkam wang kata de lagyim shang na oh jut kaw na wa lagyim yu taw ai nga la kasha gaw hkunru tai mat ai hte shi gaw mi shi ma hta wa ai shaloi ma hkunru sha re ai majaw ya bai hkawhkam wa hkungran la na hkyen ai shaloi hkunru tai mat ai majaw shi gaw kajawng ti na she lagat pru wa na dai hkawhkam ni na poi kaba de shi gaw shawng de lagat shang wa na she Dai hkunru hpe bai shi gaw akajawng kaja hta hpai kau dat ai hku nga dai shaloi she dai la ni di na hta jum kau dat ai myi yet na matsan ma dai hta jum kau dat ai hte gaw hkunru tai nna taw taw nga sai hkunru dai hpe matsan ma sa hta jum dat ai hte dai hkunru dai wa akajawng sha mi yet na zawn re ai grai tsawm ai mahkawn bai tai mat ai da. Shaloi gaw hkawhkam wa gaw mau sai da. Ga ngai daram hkyit hkam na arawng shadang lu ai wa hkungran la na hkyen yang gaw hkunru tai mat na ndang re buhpun palawng pi nchye hpun buhpun palawng pi nlu na u mum sha hpun nna u mun sha chywi hpun na sa wa ai matsan shayen re ai anya tara wa bai sa jum dat yang gaw mahkawn tsawm bai tai wa ai gaw kaning re wa ai re ta dai majaw gaw ndang re u mum chywi hpun yang gaw shi tsawra na she rai yang shi hkap la na tsawra na she rai yang gaw shi hkawhkam jan tai na she rai yang gaw ngai mung u mum hpun na nga mat sa na ngu na she dai matsan ma na u mum dai palawng gaw shi raw hpun shi na hkawhkam aya gaw shi matsan ma hpe raw shahpun kau Re na shi gaw grai ra na hku rai nga shi gaw arawng shadang pi galai hkat kau re na nga taw re na shi gaw shi gaw dai u mum hpun da re na hkunru gaw mahkawn bai tai wa na shadu na she shi gaw dai u mum hpun la na grai rai sai ngu na she hkawhkawm wang kaw she hkawhkam wang kaw ni re shingrup taw nga yang she shi ali ama ni gaw mi yet u mum hpun nna ma gyem wa ai re nga shi gaw nhkawm ai sha wa gyem taw nga dai u mum hpun da ai hkawhkam wa gaw ni re gawai hkawm ai shaloi ali ama ni shi hpe la taw ai ni oh ra kaw u mum chywi hpun nna ni san ai la wa ganawng hkawm taw nga ai kun nhkran hkawm taw nga ai kun nga nna gap sing de sat kau ai da. Dai matsan ma gaw hkawhkam hkying hte re na shi na tsap ai shara kaw wa tsap re na hkawhkam wa kaja wa sha hkawhkam wa gaw u mum hpun let dai kaw masha ni shing te sat kau ai hkrum nna si mat wa ai da. Si mat ai hpang dai kaw nga ai ali ama ni hte e hkawhkam mung kaw nga ai mung masha ni gaw e kaja nan sha ndai num mahkawn hkawhkam wa tai gyin ai gaw num mahkawn a madu wa tai gyin nna hkawhkam aya hpe hkam la gyin ai gaw ndai matsan ma ndai wa re ai ngu na shi hpe e mi hkawhkam wa sha hpun kau ya ai hkawhkam hkying hte raw shi hpe hkawhkam aya mung jaw kau re na grai hkrat ai hku shan lahkawng hpe dai kaw hkungran poi kaba Galaw ya nna hkawhkam aya ma hkra jaw kau na mundan hpe grai pyaw hkra up hkang mat ai da.. Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-0794
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0794
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0794/KK1-0794-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0794/KK1-0794-A.wav
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-0794
DateStamp:  2018-03-31
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); M. Hkawn Ra (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-0794
Up-to-date as of: Sat Nov 14 14:24:34 EST 2020