OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-0719

Metadata
Title:Latma ram law ai ma a lam (The child small like a finger)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), W. Hkawn Nan (speaker), 2017. Latma ram law ai ma a lam (The child small like a finger). MPEG/X-WAV. KK1-0719 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/5989e385a7693
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):W. Hkawn Nan
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-10
Date Created (W3CDTF):2017-02-10
Description: Ya ngai tsun na maumwi gabaw gaw yung-nu ram law ai ma kasha gaw ya du hkra ga de rawng mat nna ga kasha tai mat ai ngu lam hpe tsun dan na re, moi shawng ye da mare langai mi kaw da ndai madu jan madu wa shan la lahkawng htinggaw langai mi nga ai da, shan la lahkawng gaw ja gumhpraw gaw grai lu ai da rai tim mung da, ma n lu hkraw ai da, ma n lu hkraw masha ni gaw shan lahkawng na dinghku de ai hpang tim ma law law lu nna nga pyaw ai da, shan lahkawng gaw ma n lu hkraw ai da, ma n lu hkraw na she masha ni gaw shan lahkawng hpe sha tsun ai da, nan la lahkawng ma nlu hkraw dai hku na hpun langai mi nga ai da, hpun kaba lagat hpun kaba nga ai da, dai lagat hpun kaw e akyu sa hpyi mung dai nat hpe dai kaw na nat hpe sa hpyi mung ngu tsun ai shan lahkawng gaw kaja sha u ni sat lang na dai hpun kaw sa naw nna dai hku na sa hpyi ai da, dai hku na sa hpyi re she an lahkawng ma ra ai an lahkawng hpe shaman ya rit ngu tsun ai da, dai hku tsun yang e dai hku tsun ai hte she dai nat wa shan lahkawng hpe shaman ya na Ma gaw kaba ai da, rai tim mung madu jan gaw kalang ta she kaba yang she wa nna shan lahkawng dai tsun ngut na wa sai, nta du ai hte she da madu jan hte i na wa ye ma gaw grai ra ai da rai tim mung ma shangai yang da ma grai kaba yang si mat mat masha ni tsun ai ma naw kaba jang gaw n lu ma kan nna i dai hku na si mat ai ndan si mat ai ni law law nga ai ngai gaw dai hku re grai hkrit ai dai majaw ngai ma grai kaba ai n gwi shangai ai law ngu tsun ai da, rai jang gaw madu wa gaw madu jan hpe grai tsawra ai majaw e nang n gwi shangai jang gaw ma kaji ai hpyi la ga le ma kaji jang gaw nang ma shangai yang mung a loi sha re hpa n ra ai ngu jang, hpang shani bai dai hpun de bai sa nna dai nat hpe bai sa hpyi ai da, an lahkawng hpe shaman ya na ma gaw ma kaji ai rai u ga ngu tsun ai da, ma kaji she shangai u ga ma kaji she ra ai ngu sa hpyi ai da, sa hpyi ai shaloi she da, sa hpyi na bai wa re yang kaja sha wa ai shaloi kade n na yang shan lahkawng gaw ma lu wa ai da, ma lu wa she ma kan wa shata shanit shata masat. Rai tim mung ma kan gaw n kaba hkraw ai da, n nan na zawn nan nan sha re ai da, masha ni gaw nan lahkawng ma gun ai gaw re i ngu yang re ai ma gun ai sha re madawn ni ma grai madawn ai kaja wa ma magun ai dai hku tsun ai da, rai yang masha ni n kam ai da rai tim mung kaja wa shangai wa ai da, shangai wa ai shaloi gaw ma wa ndai letma ram sha law ai kaji sha law ai makan mung n makan ai da, shi gaw kan hta amyu sha nga ai wa shi na shi shangai wa na teng du shi na hkrai le nna dai hku shangai mat ai da, yungnu sha san ai ma shangai ai da, shangai re she shan lahkawng gaw grai mau ai da, grai mau ai da, grai mau lapu kaw tsap taw na hku nga lapu kaw tsap taw ndai an lahkawng na ma rai nga ai le ngu she pawng la ai da, kawa gaw shi na lata lahpan kaw bang nna she e an lahkawng na kasha rai sai nga ai e rai sai le ndai tim bau la sa ga an lahkawng ma grai ra ai gaw, ma n lu hkraw ai i ndai wa gaw an lahkawng na kasha rai sai ngu tsun ai da, an lahkawng na kasha rai sai dai majaw shi hpe sha bau nna sha prat la ga ngu na shi hpe jaw sha ai da, grai jaw sha tim shi gaw n kaba sai da, dai letma rai sha re ai da, dai hku na she rai tim mung letma ram sha rai tim shan lahkawng gaw ma dai kaba wa ai da, ma dai kaba hkrai kaba wa na she asak shi lahkawng ning du ai da, asak shi lahkawng ni du ai hte she manang ni hte ball lone htawng gasup ai da, shi manang ma masum lu ai da, gasup re she shi manang n kau mi nan hku tsun wa ai da, e letmat kasha nang le grai kaji ai nang hte ball lone htawng tim mung anhte ni nang hpe kabyen kau tim mung nang gaw si mat na sha re anhte ni hte n kam gasup ai nang si na ngu shi gaw grai myit kaji ai da, anhte gaw kaba ai nang gaw hpa na n kaba ai rai ngu shi gaw grai myit kaji na shi dai kaw n kam nga re kanu yan kawa hpe wa tsun ai da, ah nu yan ah wa ye ngai ndai mare kaw n kam nga sai, masha ni gaw ngai hpe grai yu kaji ai dai majaw ngai laga mare de sa nna ngai ja gumhpraw sa tam mayu ai ngu tsun ai da, ja gumhpraw sa tam mayu kanu yan kawa gaw n ja ai da, nang hpe ah nu yan ah wa Hkru hkru kat kat ma lu jaw sha ai ja gumhpraw ma lu ai rai tim nang hpa na ndai kaw n kam nga ai rai ngu yang, masha ni ngai hpe grai tsun ai dai majaw ngai ndai kaw n kam nga ai ngai oh laga mare de sa nna ja gumhpraw sa tam na ahkan jaw rit ngu na ahkan nau hpyin ai majaw kanu yan kawa shi hpe tsawra matsan dum ti na, e ding nga yang gaw mai ai sa u rai tim nang ateng du jang gaw nu yan wa kaw bai wa yaw u ngu tsun ai da, e mai ai ngu kawa gaw shi hpe shaga la na she tsun ai da, ma e nang hpe ndai wa gaw kumhpa jaw dat ai re yaw ma na matu ra na re ngu na she, samit langai mi ma shat bang sati shat bang langai mi ma jaw dat ai da, samit hte sati shat bang jaw dat re shi dai gun na wa re shi manang ni kaw ngai grai lauban ai, ngai mying gai kaba ai masha langai byin ai shani ngai ndai mare de bai wa na yaw ngu tsun ai da, tsun da yan shi manang ni n kau kaja ai ni gaw e le nang dai shaloi bai wa rit yaw anhte hpe hkum malap re lu tsun ai da, n kau mi gaw nang mi dai hku mying grai kaba ai masha byin na nre. Nang mi kade n na yang si mat na ra ai, nang hpe masha ni kadai mung n mu ai ngu tsun ai da, tim shi gaw hpa n tsun ai da, dai shi wa jaw shi wa shi hpe wa sa ai da, oh shanhte mare hte oh myo kaba de du na matu na gaw hka pang lai kaba law langai mi lai ra ai da, dai she shi wa gaw shi hpe dai ta kaw bang nna pawn mat wa ai shaloi she hka kaw du ai hte shi hpe jaw dat ai shat bang kaw shi hpe bang ai da, sati shat bang kaw bang nna shi hpe jaw ai samit dai gaw shi gaw ndai hku alai alai di nna hka dai hpe lai nna rap mat wa ai da, kawa hpe shi shakram da na shi mung oh mare de du mat wa ai shaloi shi gaw da, dai shat bang kaw gaw dai kaw tawn da kau ai da, hka makau kaw tawn da nna samit hpe gaw shi gun lang ai da, samit hpe shi gun lang na shi na nhtu ngan zawn re na shi gin chyang kaw grit lang nna shi hkawm ai da, hkawm yang she dai myo kaw du taw ai shaloi she ndai dai myo kaw na hkawhkam kasha wa gaw da, masha ni grai law hkra shi hpe hpai na hkawhkam kasha num kasha dai hpe hpai nna sa wa da. Buhpun palawng dut ai shara grai tsawm ai du yang hkawhkam kasha dai gaw ngai ndai kaw jahkring mi naw shang yu na ngu tsun na she jahkring ai da, oh ra ni mung jahkring na she dai seng kaw shang yu re ai shaloi she dai hkawhkam kasha na shi dung ai ndai panyep kata kaw she dai letmat kasha gaw dai kaw shang rawng ai da, shang rawng nna makoi taw, makoi hkawhkam kasha mung n chye ai da, n chye jang she n chye na shi na hkawhkam mung kaw du na jahkrat yang shi wa gaw shi hpe grai tsawra ai majaw nye kasha e dai ni gat wawm ai pyaw sai i ngu tsun ai da, grai pyaw ai lo ah wa e ngu yang she nang hpe da, nang hpe i ndai hku na nang hpe dingyan nang na makau kaw nga nna nang na asak sin hku na nga na masha langai ra ai kaja nan nang hpe grai lu makawp maga na masha ah wa ra ai, dai kadai hpe tam shangun ai n mu tam shi i ngu she, dai shingga na ai hte she dai letma kasha gaw dai shi jawng pru wa ai panyep kata kaw na pru wa na she, hkawhkam wa hkawhkam wa ngu shaga ai da yaw shi gaw Shanhte ni gaw nsen gaw na ai masha hpe gaw n mu ai da, rai jang she hkawhkam wa hkawhkam wa ngu shanhte gaw nsen gaw na masha gaw nmu na hkan tam ai da, ngai ni gaw ni gaw nan hkawhkam kasha na makau kaw ngu jang yu dat yang she oh hkawhkam na makau hpanap makau kaw shi tsap taw ai da, tsap taw yang she e nang gaw letma kasha she rai nga ai, nang gaw gara hku na nan de du wa ai rai ngu yang ngai hpe mara dat ya rit ngai hkawhkam kasha na i shi dung ai panyep kaw makoi dung hkrat wa ai re, ngai hkawhkam kasha na asak sin galaw mayu ai ngu da, rai jang hkawhkam wa gaw grai mani kau ai da, hahaha nang kaji sha law ai letma kasha wa ndai kaw i ngai asak sin shatai na matu masha grai law ai nang htang n-gun atsam mung grai ja ai dai ni hpe pi ngai naw lata yang nang hpe gaw gara hku kam na rai ngu yang she, kaja sha ngai hpe kam rit ngu yang she, dai hkawhkam kasha mung shi na myit hta grai pyaw mat ai da, ah wa ndai letma kasha hpe chyawm ngai hpe jaw rit hpa majaw ngai yang Ngai gaw shani shana asak n rawng ai sumla ni rau gasup ai grai jing wa sai ngu tsun ai da, asak n rawng ai sumla ni hte gasup ai grai jing wa ai ndai wa gaw letmat rai tim mung asak rawng ai majaw ngai shi hte gasup chyai na ga shaga chyai na manang lu ai ngu tsun ai da, rai jang gaw de gaw nye kasha ra jang gaw la kau u ngu tsun ai da, dai wa hpe she woi na ndai hkawhkam kasha na gawt de gaw la ni hpe gaw kadai la ma n shang ai re da, rai tim mung ndai letma kasha gaw la re da, rai tim mung shi gaw dai kaw shang ai da, dai shaloi dai kaw shang re she hkawhkam kasha hte ga ni shaga hkat nna dai hku na nga re she, lani mi gaw hkawhkam kasha grai pyaw ai da, lani mi hkawhkam kasha gaw da shi wa shi hpe mari da ya ai ndai bum ni hka ni grai nga ai nampan ni grai nga ai dai shara de sa chyai na matu kawa hpe ahkan hpyi ai da, dai yang she kawa gaw nye kasha sa chyai yang sa chyai u ndai shanhte na hkawhkam wang kaw na masha ni mung grai law hkra re na hkan nna dai letma kasha gaw da, hkawhkam nu wa na Hkawhkam kasha na ndai lahpa kaw tsap na hkan nan mat ai da, hkan nan mat na hka li jawng ai shaloi she da, nbung laru ni grai bung wa ai da, dai shaloi nbung laru grai bung ai shaloi she da, ndai dai wa letma kasha gaw hkawhkam kasha na ndai na-tan kaw she na-tan galu tan da ai dai na-tan kaw jum na sa wa ai da, jum na sa wa dai shi gaw shanhte kaw hkan nan ai dai masha dai ni mung ndai hkali kaw yawng dai hkali da gup na si mat ai da, yawn ai ni yawn mat si ai ni si mat re hkawhkam kasha dai mung yawn mat ai da, yawn mat jang letma kasha dai mung yawn lawm ai da, rai tim mung shi gaw dai hkawhkam kasha na, na-tan kaw jum re na hkan na mat wa majaw shara mi kaw oh shara mi kaw du taw ai da, shara mi kaw taw re she dai kaw gaw hka ni ma nga ai da, nampan ni ma hpun ni ma grai bai nga ai shara de du taw ai da yaw, hkawhkam kasha gaw dum wa yang grai mau ai da, e ngai ndi re shara kaw du taw ai wa ngai gaw grai mau sai ngu tsun ai da, ting wawm hkawm ga grai pyaw na shara zawn san ai ngu Shan lahkawng gaw rawt nna she wawm hkawm ai da, wawm hkawm ai shaloi she balu langai nga ai da, balu grai kaba nga ai da. Balu dai wa she ha ha ha dai ni gaw hkawhkam kasha nang ngai kaw du wa sai ngai pi naw ya sha na masha n nga ai ngu yang ndai wa bai du wa sai ngai sha na matu grai manu dan ai she rai nga ai ngu tsun ai da, dai she hkawhkam kasha wa gaw hprawng ai da, hprawng tim dai balu wa hkan rim kau kau re ai da, dai she dai letma kasha gaw ga shaga ai da, hey balu nang ndai hkawhkam kasha hpe sha na rai jang ngai hpe shawng sat u ngu tsun ai da, ngai hpe shawng sat u ngu jang she, e nang hpe mung nang hpe mi ngai sat pi n ra ai kalang ta ma-unt sha kau manat kau sha re ngu tsun ai da, rai jang she dai letma kasha gaw rai yang nang ngai hpe shawng ma-unt kau dat u ngu tsun ai da, sha lawa i sha lawa dai gaw i ngai hpe shawng ma-unt kau u tsun ai da, ma-unt kau u ngu tsun she dai letma kasha na dai sha lawa gaw letma kasha na ngup kaw bang kau dat ai da, bang kau dat re she dai shi na Sha lawa na kan kaw du taw ai shaloi dai letma kasha na gyin chyan kaw grit da ai samit dai la na she shi na samit ni hpe i shi na pu ni asin ni hpe a-ngawt hkrai a-ngawt hkrai a-ngawt, a-ngawt hkrai a-ngawt oh ra gaw wa marawng wa ai da. Aka law ngu na sha lawa wa marawng wa ai da. Dai shaloi a-ngawt hkrai a-ngawt dai wa gaw dai kaw dai kaw kalang ta si mat jang she n gup mahka na si mat ai, dai shaloi dai letma kasha wa gaw dai sha lawa wa na oh pu ni yawng a-ngawt kau ai majaw n gup hku na bai pru wa na she hkawhkam kasha hpe she rai sai ya nang hpa n ra sai ngu na she shan lahkawng gaw i dai i dai sha lawa na nta gaw grai tsawm ai dai nta kata de shang wa ai shaloi grai ma nam pyaw ai da, dai shang wa ai shaloi she e ndai saboi i dai langai mi kaw she da, pali lahkawng tawn da ai da, pali lahkawng da langai mi gaw grai kaba ai da, langai mi gaw loi mi kaji ai da, dai pali lahkawng tawn da ai dai kaw she laika ka shakap da ai da, laika ka sha kap da she e ndai pali lu ai wa gaw kaji ai ni gaw kaba wa na Htaw ra maga na wa gaw ndai pali lu ai ni gaw kaji aw kaba ai ni gaw kaji mat na ngu ka da ai da, rai jang gaw hkawhkam kasha dai wa gaw kaji ai ni kaba wa na ngu ai dai pali hpe hta la nna she ndai letma kasha hpe she lu u nang ndai lu jang kani re na kun nga oh ra mung lu dat jang she, kaja sha grai tsawm ai shabrang byin mat ai da, grai tsawm ai shabrang byin mat re jang she, grai tsawm ai shabrang byin mat na shi gaw grai pyaw taw shan lahkawng gaw grai pyaw na wa mat sai da, hkawhkam wang de wa mat re she hkawhkam wa gaw da nye kasha na asak hpe hkye ai letma kasha nang gaw ya gaw ndai hku mung shabrang mat jang gaw nye kasha hte ngai jaw sha sai ngu jaw sha kau rai jang gaw shi gaw hkawhkam wang dai kaw nga mat re gaw grai lusu mat sai da, rai na shi shi na ndai hkawhkam jan i shi na madu jan hpe shi hkawhkam wang kaw tawn da na ngai nye nu hte nye wa hpe naw wa shaga la na ngu na shi na mare de bai wa ai da, wa ai shaloi she wa ai shaloi shi na manang ni shi hpe n chye mat ai da. N chye mat ai shaloi she da, n chye mat n kau mi gaw n chye mat ai rai tim mung e n chye mat tim mung da, dai shi hpe i shi nu shi hpe shangai dat ai shaloi she da, shangai dat ai shaloi shi nu na ndai lapu kaw wa hkra ai re majaw dai hkra ai she dai myi man shan kaw kaji mi hkra mat ai dai kaw ahkan hkan taw ai da, hkan kaji mi hkan taw shi kaba mat tim dai kaw hkan taw na hku nga, hkan taw shi na manang langai mi gaw da chye ai da, i ndai anhte na manang letma kasha rai nga ai ngu chye n a shi hpe hkau la ai da, dai shaloi laga manang ni marai lahkawng gaw da, ndai wa gaw ndi hku rai mat ai shi na shi hkrai shi gaw grai kaja mat ai baw shi gaw i ndai hkawhkam mung hkawhkam kasha mung lu la ai hkawhkam wang kaw lu nga ai ndai wa gaw ndi hku rai mat ai ngu na oh ra ni mung manawn na she shi hpe manang e anhte ni gasup chyai ga ngu shi hpe nam de shaga la ai da, shaga la na she shan lahkawng gaw shana nsin kaw na nhkun sa htu da ai da, nhkun sa htu da re she e shi gaw n chye ai da hkan sa re she grai anhte makoi jing gasup ga nang ndai kaw nang ndai nhkun kaw jahkring naw rawng u ngu na anhte laga de makoi na ngu na shi hpe nhkun kaw sharawng da na shanhte makoi masu na shi mi di da na rawng taw ai shaloi oh ra ni gaw da ga ni yawng sa gaput kau ai da, sa gaput kau jang da, dai ga gaput kau jang shi n sa n lu sa jang she shi n sa nlu sa nna shi oh kata kan de dik mat jang shi mi na zawn sha letma kasha kaji sha law bai byin mat ai da, rai na shi gaw ga kaw sha rawng mat ai da, dai majaw ya du hkra ndai letma kasha ni gaw ndai mungkan ga ntsa de n lu nga mat ai sha ga kata de rawng mat ai ngu ai gaw dai kaw na re ai da.. Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-0719
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0719
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0719/KK1-0719-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0719/KK1-0719-A.wav
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-0719
DateStamp:  2017-09-27
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); W. Hkawn Nan (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-0719
Up-to-date as of: Thu Apr 8 17:21:54 EDT 2021