OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-0574

Metadata
Title:Shangai chyinghkai ai lam (The birth)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), L. Nang Hpang (speaker), 2017. Shangai chyinghkai ai lam (The birth). X-WAV/MPEG/XML. KK1-0574 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/5989e12cbb704
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):L. Nang Hpang
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-09
Date Created (W3CDTF):2017-02-09
Description:Ngai tsun mayu ai lam gaw ma ya du hkra anhte shinggyin masha hpe ma shangai chyinghkai ai lam re. Gara kaw na kaning rai na anhte shangai chye wa ai ngu lam hpe tsun dan na. Hkai dan na nanhte ma ni hpe, moi gaw shinggyim masha ni kasha lu jang e langai mi lu yang langai mi ga kau, ga kau rai na yawng mayet maya nnga, 2 re yang 2 sha nga, dan re na nga lai wa ai ten hta kalang mi, ala yen anum gaw madu jan gaw ma hkum rai taw rai, la wa gaw jaugawng gawng sa rai yang, oh nam maling de du hkawm mat wa re shaloi gaw, nam htat dik ai shara mi kaw e yu kasha kachyi sha re yu, yu hkyeng kasha langai mi gaw shi kasha shangai taw ai hpe jaugawng wa gaw shi sa wa ai lam kaw e dan re na yu kasha langai mi ning re na n gun dat re na agying re makan yang yu kasha langai mi prun rai pru wa ai she, dai kaw yin yin yin re bai hkring re yang she, dai yu ni hpe mata dai zawn re shakrin, re na she jahkring re yang bai yin re na bai makan, kin kin re hkra n gun ah ja awa dat dat jang she langai mi prun re bai pru wa ai, dan re bai shangai dat, re na dai mung mi na zawn zawn di na jasan jaseng la ai. Re na langai mi bai yin yin re bai makan dat jang she 1 bai pru wa, yu 3 ting shangai ai hpe dai jaugawng wa gaw mu ai da. Re na aw nye madu, dusat kachyi sha law pyi 3 ting ting lu shangai ai gaw ya anhte shinggyim masha ni gaw makan yang anhte mung lu na re nga hka ngu na, lu na re ngu na shi gaw dai shani kaw na wa na madu jan e, e nang i ning re na i hkum rai wa gaw grai myit ru ai. Retim dai ni gaw myitru nra sai. Yu kachyi sha law pyi 3 ting lu shangai la ai. Dai re majaw gaw, ning re na she shangai la ga nga na, dai yang e madu jan mung kaja wa shangai machyi wa rai jang gaw, dai hku shangai, dai hku n gun dat na, makan re na she kasha dan re lu shangai la wa ai nga dai ni du hkra shinggyim masha ni gaw n ga ai sha n gun dat na n gun atsam hte dat na shangai chyinghkai la wa ai gaw dai yu hpe yu la ai kaw na kasi ningli re. Dai majaw anhte kadai retim mung dai zawn zawn re na shangai chyinghkai la ga, hkrit tsang nra ai, tsi rung de sa ga la la re yang gaw grai na manu jahpu mung ma ai, anhte dum nta kaw dan re na shangai chyinghkai la ga ngu na tsun mayu ai hku re. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-0574
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0574
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0574/KK1-0574-A.wav
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0574/KK1-0574-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0574/KK1-0574-A.eaf
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-0574
DateStamp:  2017-11-09
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); L. Nang Hpang (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-0574
Up-to-date as of: Sat Nov 14 14:23:52 EST 2020