OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-0469

Metadata
Title:Nat num a lam (The witch)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), M. Lu (speaker), 2017. Nat num a lam (The witch). MPEG/X-WAV. KK1-0469 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/59889619b40de
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):M. Lu
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-06
Date Created (W3CDTF):2017-02-06
Description:Ndai moi jinghpaw amyu ni nnan lat prat wa shinggyim masha n nan gale wa yan na maumwi le i ndai hpyi hpai hpyi lep ni hte rau mung ga hkrum re prat na maumwi le moi na ni hkai dan ai le ya dai hku rai sai i, E rai she ndai num langai mi gaw yi sa ai da yi sa re she aw marai lahkawng re ai da law marai lahkawng yi sa re she e ning e dai na gaw yi yup yup ga i ngu na zahpaw ai da yi yup yup ga i ngu zahpaw re she ndai langai mi jan gaw teng sa yup ga nga na tsun rai jang she mi gaw shan rau yup ga nga zahpaw na yi gaw rau hpra hpra rai re nga na yi yup yup zahpaw re she yat gaw oh ra langai jan gaw nteng mat sa nteng mat re na she dai yup ai jan gaw e ning sa wa rit law ngu shaga yang she le shing nawm hte she ndai sin nam num gaw oi ngu ai da ya si shat mai ngai shadu da sai lo wa rit lo ngu rai she au lo nga yat gaw dai mi shi zahpaw ai jinghpaw num dai jan gaw mi shi rau zahpaw hkat ai jan gaw wa mat wa nta wa mat wa re she ndai hpyi hpai num jan wa gaw dai jinghpaw num jan ye shaga jang she htang n na she wa re she e yat gaw wa yu yang gaw yi wa kaw yup ga ngu na hpaw yu yang gaw hpyi hpai num wa she rai taw wat shi shi gaw ya si shat mai ni ngai la wa nga n-ngai ndai ma shadu sha ga ngu she e ru dan sai da, Ru dan yang gaw ke ndai shadu sha ga ngu ru dan re she e shin jut shin tai ni wa da rai jang she oh ra jinghpaw num jan gaw e n sha ga ngu yang mung hkrit re she um law um law shadu sha ga shadu sha ga ngu she shadu sha masai da shan gaw dai shana shat shadu sha re she jinghhpaw num jan gaw hku hku ai yi wa chyin hkyen hku hku ai kaw dung na she hta la nna ngup de dawn masu let shalut kau shalut kau shi shi gaw dai hpyi hpai num dai jan jan gaw wat hpawt she nga re na sha da re she sha hkru rai jang she ning ye yup wa sa ga i ngu she um lo nga yup rai jang she shi gaw dai hpyi hpai num dai jan wa gaw ngup wa mahka tawn na she yup sai da dai jinghpaw num dai jan gaw hkrit sai da lo yup gaw nmai yat gaw shi wa she ndai nban bang ai moi gaw dingsi hkum bang bang ai le moi prat gaw dingsi Hkum bang bang ai da dai she dai shi a hkum bang kaw na dingsi dai wa gadoi di yang she hkrin hkrin nga ngoi wa rai jang hpyi hpai num jan gaw ga ning hpa wa rai ta ngu dum wa ai da rai she chye hpa n re ai law htaw la kyit ga dawn ni re ngu re she yup ga yup ga ngu bai shi mung yup masu su yup su su nan dai hpyi hpai num jan jan gaw ngup mahka tawn na yup hkawt she nga re yup re bai shi gaw dai dingsi bai di dai mung bai ngoi wa da bai sharin nga jang ga ning hpa wa rai nga ta ngoi ai ngu she hpa n re ai law htaw gadawn re rai ma ai ngu bai yup dan na lat gaw gadoi di lu yang she le wan kaw ju ahkyen nga re dai kaw she dai hpyi hpai num jan yup mahka taw ai dai kaw she dai dingsi wan ju jahkyen da ai dai wa lup di kau tawn da ya na she shi gaw gat mat wa sai da le da mare de gat mat wa re she le mare kaba kaw e nla dap ngu ai dai kaw she e yawng a laprang dai ramma ni yup ai yawng a laprang kaw she e wa sung rai tim dai hpyi hpai num jan jan gaw sha chyut nan sai da sha chyut nan shachyut nan dai Shi lung wa ai dai shi wa yup ai nla dap dai kaw she yawng hpyen ai ga-an kaw she sung re na wa matep yup nan mat wa dai kaw she dai hpyi hpai num dai gaw yawng a lagaw wa chyam ai le nlum ntsi nlum ntsi nlum ntsi nga she wa chyam yu yang she dai ya shang wa jan a lagaw gaw gatsi na rai mi kaw yup ai ni na gaw lum na rai ngu hku she nlum ntsi nlum ntsi ngu na wa masawp yat gaw dang she shang wa jan gaw katsi taw rai jang she wat garawt la nna shi hpe amya ashe kau re da e dai dai da ndai yi kaw e shada yi yup n sa hpaw hpa nga nteng na rai yang gaw shada yi yup n zahpaw mai ai nga na moi na ni dai hku nga na tsun ai.. Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-0469
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0469
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0469/KK1-0469-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0469/KK1-0469-A.wav
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-0469
DateStamp:  2018-02-01
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); M. Lu (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-0469
Up-to-date as of: Sat Nov 14 14:23:38 EST 2020