OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-0406

Metadata
Title:Tsing tsam a balen galwi (The poisonous caterpillar)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), M. Awng (speaker), 2017. Tsing tsam a balen galwi (The poisonous caterpillar). X-WAV/MPEG. KK1-0406 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/598895112c021
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):M. Awng
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-02
Date Created (W3CDTF):2017-02-02
Description:Ya na gaw ndai jinghpaw ni hkai mat wa ai tsing tsam a balen galwi ngu rai nga. Ndai gaw shingtai, sumbra amyu ni hta na ndai tsing tsam ngu ai ndai gaw hkum ting gaw balen rawng ai. Gara kaw hkra tim shi gaw mun shagu kaw balen rai mat ai hku rai nga. Rai hpa rai shi dai balen pru ai i nga yang she shi gaw lam hkawm ma grai lanyen ai ndai ganang tang zawn re ni, lagat zawn re ni, balen rawng ai baw. Hkrung kanu yawng hte shi gaw lam hkawm lanyan dik re hku re nga. Reng she shi gaw shawng e gaw du ai da. Dai balen garan ai shara kaw balen garan ai kaw shara kaw shawng du nna shi gaw balen langai sha la na wa. Reng gaw lam kaw she ganang tang rau bai hkrum rai ganang tang gaw hpang hkrat mat. Reng ganang tang gaw shi hpe garum hpiyi ai hku rai nga grai ya nang gaw balen lu di wa. Ngai gaw ya shang nnga sai i htum kau sai i ngu yang she, um hto nga na re myi grai nga ai re ngu di she, Deng ganang tang e, le shi hpang lam e sha hpa ndai gajinchyai wa si taw gajinchyai mang wa mu dai hpe law hpa taw nna she balen garan ai shara de nlu du. Nsa lu jang gaw e nang bai sa sit dai na a balen ngai hpe jaw da rit ngu she, Myi gaw tsim tsam gaw grau balen grau ja ai grau nya grau rawng ai la wa na hku rai nga. La wa rai yang lam kaw hkrum ganang tang wa rai le gajinchyai mang hpya sha mayu she balen garan ai shara de sa ai wa shi gaw oh de nkam du mat. Sha hpa nga shaloi she nhtang mat. Reng gaw tsim tsam gaw shi hpe gaw le ganang tang hpe balen jaw kau da. Jaw na shi gaw hto ah rai de dai balen garan ai shara de bai dai balen gam ai shara de bai sa wa ai hku rai nga. Balen gam ai shara de bai du yang gaw yawng htum tsem, shi gaw nlu sha sa. Nlu sha reng gaw nlu la reng gaw ga, ngai gaw ganing wa ya ngai mung balen gaw rawng ra ngu di she. Balen garan gam jaw ai hkunam, hkunnam wa she hkum ting wa she lahpaw nep da ai kaw she dai hku galu la. Galu la rai jang she shi gaw hkum ting balen rawng mat. Re majaw dai ni du hkra gaw ndai balen wa shi hpe shi a hkum hta tu ai mun ni gaw balen rawng mat wa ai. Nya rawng mat wa ai re ai nga na ndai tsim tsam a maumwi mi hkai dan ai hku re. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-0406
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0406
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0406/KK1-0406-A.wav
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0406/KK1-0406-A.mp3
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-0406
DateStamp:  2017-08-07
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); M. Awng (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-0406
Up-to-date as of: Sat Nov 14 14:23:30 EST 2020