OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-0369

Metadata
Title:Dusat ni shingjawng ai lam (The animal hair contest)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), L. La Bawng (speaker), 2017. Dusat ni shingjawng ai lam (The animal hair contest). MPEG/X-WAV. KK1-0369 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/5988947271746
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):L. La Bawng
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-02-02
Date Created (W3CDTF):2017-02-02
Description:No.16 gaw hpa baw i nga yang she, mi shang tsun ai, ndai dusat ni gaw sha da nau shing jawn hkrat, ngai grau ai, ngai grau ai, ngai grau ai chyu nga re gaw, dusat ni wa, Ga.. de gaw, ndai lang gaw, Mun kaba ai wa e.. Up sha ga nga ai da, dusat yawng shada i. Reng gaw dumsi gaw shana she shinggan le re rai, rai jang she, ngam nga ai ni gaw shani hkawm sa re rai gaw yawng dai mun madun na matu gaw langai hte langai gaw, Ka-gyin hpe grau kaji ai kagyin hpe la madun shangu ai da. Re gaw Ka-gyin gaw yawng langai hte langai a mun sa madun, madun re gaw, kadai mung shada hkungga na zawn re hkrit ra ai nnga re gaw, lani mi hta gaw kaning re i nga yang she, dumsi gaw shana she pru re ai majaw, shana mun baw da nna she, Mawk.. hpawt de gaw n dai ngai na mun sa madun masu ngu na hku rai nga. Re gaw Ka-gyin ni gaw Ki !!! dumsi mun hpe hpai nna madun sai da re gaw, hkaraw kaw gaw dumsi mun dau nna she, garu kachyi chyi nga Ka-gyin ni, rai nna she, garu kachyi nga nna she re gaw. E.. ndai kagyin ni grai garu sai ya kaning re mi gaw re kun, she sa yu ga, ngu nna sa yu re gaw, Koi ! dumsi na mun gaw, grai kaba ai i, grai masen ai bai rai, rai jan she, Magwi gaw, dai shani kawn na gaw, moi gaw anhte Htaw majoi shingra i, ndai anhte jinghpaw ni nga ai majoi shingra bumga de, Magwi grai nga ai re da, re wa she, dai Dumsi mun hpe mu ai kawn na gaw, Magwi gaw hkrit nna she, Koi ndang nga re de, anhte nga ai hpan n rai sai, ndai dumsi ngu ai mun gaw dai ram galu dan nga masen kaba ai gaw, ndai gaw lani mi gaw anhte hpe dan sha na re nga nna, Magwi hpraw mat wa ai wa, ya dai ni du hkra lamai hpun ngu ai nga ai, Nau pru ai n dai ram ram kaba ai ni, Le.. ting ba de chyu yawng gum re nna i, Lamai hpun ni dai hku raw raw re nna, gapan ai zawn re nna, tu ai gaw, Magwi hkrit nna hpraw ai labau mau mwi re ai da. Jiwoi jiwa ni dai hku magwi hpraw ai shani kaw na lamai hpun ni dai hku yawng gum apa mat wa re nga nna, hkai dan ma ai Sara e, dai hte re sa 16. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-0369
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0369
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0369/KK1-0369-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0369/KK1-0369-A.wav
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-0369
DateStamp:  2020-11-15
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); L. La Bawng (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-0369
Up-to-date as of: Mon Nov 16 7:14:23 EST 2020