OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-0303

Metadata
Title:Jahkrai ma a yi malut galaw ai maumwi (The orphan and the tobacco)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), W. La Tawng (speaker), 2017. Jahkrai ma a yi malut galaw ai maumwi (The orphan and the tobacco). X-WAV/MPEG. KK1-0303 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/598893591a18b
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):W. La Tawng
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-01-30
Date Created (W3CDTF):2017-01-30
Description:Ya gaw chyahkrai ma a yi malut galaw ai maumwi re na re. Chyahkrai ma gaw malut gaw grai sha, malut gaw sha mayu reng she manang ni kaw hkrai hpyi sha hku nga hpyi sha hpyi sha reng she manang ni gaw n jaw sha wa sai da, nang jaw sha hkrai nau mawn sai ngu di dai majaw anhte mung malut yi galaw di hkyen di she sha ai re dai majaw nang mung hkyen u malut yi hkyen sai da, hka kau makau langai kaw malut yi hkyen hkyen hkyen shi hkyen ai loi ding pa ai nang de lawu daw de nawng langai nga na hku nga shi hkyen dat ai she nhtu wa lawk rap da, lawk rap re hte hka de bruk rap da, nhtu dai langai sha lu nhtu daw dai langai sha lu hkrap sai da. Shi gaw shani tup hkrap kade hpung lip yu dep ai hkan hpung lip yu tim ndep dang she shana de gaw hka na masha langai le wa na hku nga, hka nat rai ga rai nga, le wa na e nang hpa rai hkrap nga ndai ngu hku nga e nye nhtu dai hka de poi bang mat nna hkrap nga nngai loh ngu tsun ai da. Nye nhtu dai de poi bang nna hkrap nga nngi ngu tsun ai hku nga hka nat gaw madun sai hku nga, shi na gaw ja nhtu, lung seng nhtu, manu mana manu dan ai nhtu ni shaw nna ndai re i na nhtu gara rai ndai yu yu ngu hku nga, e nye nhtu dai langai pyi nre loh nye nhtu gaw dingre nre loh manu dan ai nhtu nre loh lungseng nre loh ja nre loh ngu, grai grai hkrak ai nhtu ni bai shaw tawn da, ndai gara rai na nhtu nye nhtu dai nre loh ngu tsun ai hku rai nga, dai she hpang jahtum gaw shi nhtu wa shaw wa ai hku nga hka nat gaw ndai i na nhtu e ndai she nye nhtu re ngu tsun ai hku nga. Deng she hka nat gaw e nang gaw manu mana kaja wa re ngu di she shi hpe shi nhpyi ai ni mung jaw ai hku rai nga, shi nhpyi ai ja lungseng ni mung jaw nna she dai hte grai lu mat ai da. Grai lu mat yang manang ni gaw gai deng chyahkrai ma nang myi gaw malut pyi hpyi sha ai la wa deng ya grai lu mat ai ngu da, e ngai yi hkyen oh nawng ntsa kaw yi hkyen yang nye nhtu langai hto hka de hkrat bang mat wa di hkrap yang hka kaw na nat langai mi le wa di dai shi jaw ai nhtu de lu wa ai re loh ngu shi mung azin ayang ntsun dan sai le dai kaw gaw deng gaw ngai mung yaw yu ga nga di la langai wa gaw hkyen hkyen shi nhtu nhku pyi n malawk tim da sang lawk di hka de bang kau ai da. Shani tup hkrap masu sai da, shani tup hkrap masu hkrap hkrai hkrap, hkrap hkrai hkrap masu rang, shana de gaw bai le wa na hku nga le wa she le wa di she hka nat e hpa rai hkrap ndai e ngai nye nhtu langai sha lu ai dai hka de hkrat mat ai majaw hkrap nga nngai re nngai loh yawn ai re lo ngu hku nga. Hka na le wa di myi na chyahkrai ma hpe di ai zawn manu mana manu dan ai lung seng nhtu ni madun ndai i ngu kalang ta re ndai nye nhtu re nga di dai manu dan ai nlung nhtu hpe she gra di deng hka nat gaw e nang gaw ndingman ai masha re ngu di hka nat gaw dai kaw bruk rai di shi nhtu da lang di shang mat di shang mat ai da, shi lu da ai nhtu mung nlu la kau hka nat mung mat mat re nit hpa nlu mat ai da. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-0303
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0303
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):language_documentation
text_and_corpus_linguistics
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0303/KK1-0303-A.wav
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0303/KK1-0303-A.mp3
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-0303
DateStamp:  2017-08-07
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); W. La Tawng (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-0303
Up-to-date as of: Thu Sep 3 17:37:59 EDT 2020