OLAC Record
oai:paradisec.org.au:KK1-0208

Metadata
Title:Tarung hte Laka (Tarung and Laka)
Access Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Bibliographic Citation:Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), N. Tu Awng (speaker), 2017. Tarung hte Laka (Tarung and Laka). MPEG/X-WAV. KK1-0208 at catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/598891c265446
Contributor (compiler):Keita Kurabe
Contributor (depositor):Keita Kurabe
Contributor (speaker):N. Tu Awng
Coverage (Box):northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498
Coverage (ISO3166):MM
Date (W3CDTF):2017-01-26
Date Created (W3CDTF):2017-01-26
Description:Moi karung yen laka ngu ai lapu yen karung hkat ai hku rai nga e karung ngu gaw u rai laka ngu gaw lapu rai. Rai di hkat de e karung e she laka hpe shadut di ga ngan re di pyen yawng re hkau na pa kaw she, chyahkrai wa gaw nga rem di mam jahtoi di nga koi dung nga reng she, laka wa gaw makoi lo chyahkrai wa e ngu hku rai nga. Ding nang ram galu kaba ai hpe kaning di me makoi na ngu, dan re jahtoi kata e makoi. Dai na jahtoi ntsa e nang dung ut oi dai na karung pru yang e le lai sa ngu tsun u oi. Karung gaw lai sai kaw na bai na htung nnga re oi. Dai re majaw le laka mung lai sa ngu tsun u oi ngu tsun ai hku re nga. Dai she laka dai, karung wa hprang laka lai ai i?le lai sa, ngu shalai dat. Re gaw hpang e laka wa gaw gai nang hkai hpa ra ai ngu ai hku rai nga , chyahkrai wa gaw , e ya ngai gaw mungkan ga ntsa gaw nga ma nga ga hpe e chye na na ra ai ngu hku rai nga. E rai jang gaw, n_gup mahka u ngu na she n_gup mahka shangun ai koi she karung i wa she mayen mahtwi bang ya ai da. Mayen mahtwi bang ya di she, dai ang reng gaw jahkrai wa gaw hpa ga mung yawng chyoi sai da. Dai hpa ga mung yawng chyoi rai di nga, reng she hto, hkawhkam hkaw de bai sa nga reng gaw, hkawhkam wa rau she hto kaga hkawhkam wa hpang de e shuwun taw sai ai da. Shuwun taw sa reng gaw, e dai shi a hkawhkam wa gaw shawun grai sumsai da. Sum reng she, gai shawun la su chyahkrai wa e hto e hkawhkam wa a nta de shawun la su ngu, e nang ra ai gumra jawn u le, gumra mung le koi nga ai. Dai langai jawn u dai hte sa u ngu, hku rai nga. Deng chyahkrai wa gaw dai gumra nga ai de re she, gumra ni wa ngai gaw masha e lani mi sa ai hpe gaw ngai gaw bai sa bai wa lu a nga, labye bye re wa she dan nga da e. Kaja ai ni gaw, ngai gaw masha lani mi sa de gaw e ngai mung bai wa bai sa lu a ngu, ngai gaw 2 ya bai sa bai wa lu a ngu, labye wa gaw ding nga ngu. Ngai hpe shum shum yama shingdu labat wa hte e tumchyang n_gu bye mi jaw jang, ya ning sa ai ning bai wa lu ai nga di nga she. Dai hpyi nna she dai tumchyang n_gu hte yama shingdu hpyi na she dai jaw nna she sa ai hku rai nga. Hto hkawhkam ma a nta de sa ai da. Shang du re she, gayet dat ai hte maren le soi gumra wa gaw hto hkawhkam hkaw wa e hpyek dai kaw she shawun bai la na hku, nga di sa ai re rai. Dai shawun ni hpe madat yu ai da. Shawun ni wa shawun wun la ngu langai wa gawk kata e wa htik hkrai htak ga ngan re. Ngai sa yang gaw dang ai. Dai hkawhkam wa hpe gaw ngai sa gaw hkrak dang ai nga di ga ngan kre di nga ai. Rai dai nga she dai wa shawun wun la hpe magra di na she chyahkrai wa gaw shi a sumbu de sun. Laga shawun ni mung la di bai hkawhkam wa hpang de shana maga bai wa sai da. Wa na maw hkawhkam wa shawun na hte e la sai ngu di jaw. Dai myi na shawun wun la gaw shi e rem tawn di. Deng gaw hkawhkam wa gaw bai sum re da deng nga she, shi wa ngai wa bai taw na re hkawhkam wa deng nang sum ai gaw ngai shawun wun la gun ai wa she dai chyahkrai wa bai taw. Reng she dai hkawhkam hpe shi taw sai kawn gaw shan sa ai hkawhkam wa hpe bai yawng dang sai da. Dai e ngai chyahkrai wa e kadai hkawhkam hkaw ting yawng lu rai di nga yang gaw, e shi gaw bai madu jan la sai da. Madu jan la reng gaw, e shat sha ai da e, madu jan 2 re wa shat sha gaw, ji nu wa she na shat sha ai ang she jinu langai mi ma pa re da. A hkai chyip grai rai dum sai i shat sa chyawm lawm ai gaw ngu di, shat ban kaw kap re da. Dai nga she chyahkrai wa gaw mani ai hku rai nga. Dai na ai nga she, re wa madu jan yen gaw an hpe manit ai law nga. E an hpe manit ai law nga ar nan hpe n manit ai da, ngai chyu mani ai re ngu. Myi dai ya ngai ga hkum mi jahkrat da ai. Tarung i wa moi lo hkam nga e ngu, dai chyahkrai wa hpe moi law nai tsun ai hpang i ngu di hkum tsun oi ngu di ga gadi da ai dai nga she shi gaw ntsun. Dai she madun jan yen gaw an hpe nra di re lo. Nang an hpe mani ai re law nre nan hpe manit ai nre. Ngai chyu mani re ngu di she, re law an hpe manit ai re law nga, bai nang mung dai tsun dan nkam yang gaw law nga di. Ar ya le ra gumra labye wa hpe e tumchyang n_gu bye mi shawng jaw nsu. Dai yama shingdu labat yawng hkring hkrak dai kaw tawn dai kaw e shatsap tawn mu ngu na gumra ni ntsa e hkyau rai nna she ngu ai hku rai nga. Moi ngai ga she tsun rau yang she dai myi na laka wa she prawt re hku re rai dai wa she krawt dai gumra mang shapyen soi rai di le panglai hka mali panglai hka de du sai da. E dai wa gumra gaw hka oh ra hkran e si, lapu wa gaw nang hkra e si re hku rai nga. Dai pyen yawng re wa shanyen lahkawng yen gaw, reng nga she re di si shi a gumra si na dai kaw nga reng gaw, ndai sang hpaw lung ai da e. Sang hpaw lung ai wa shajawn la myit lo ngai hpe law jinghku ni e ngu di she, shajawn la. Di nga she dai kata e wa yam eng ngu yen u_gawn ngu 2yen wa galaw di rawng ai da e. Kan tit ai nang gaw hpa akyu nrawng ai re lo nga, u_gawn e wa mung yam eng e ngai gaw chyinghkrang hkri bang sha mang mai, hpa bang mung mai, re ngai gaw. Nang grau ana asa di dingshaw hkrai dingshaw hpa mang nmai nang re. Ngai ma gaw si ai hpe raitim mang bran a ngu shawt shawt di yang gaw ngai ah shawt jang gaw bran ai re ngu na hku rai nga. Re nga she dai sang hpaw madu ni koi oh ra ngai hpe jaw myit lo ngu di she u_gawn hpe she hpyi la hku rai nga. Hkyi la rai na she bai shayu dat mi ngu yu di na she le mina shi a gumra nga ai de, sa nna she dai hpe e nye gumra e bran a ngu di shawt shawt di wa shang gumra dai bran ai da e. Bran di she, dai bran ai wa she pyen di bai oh ra hkran de dai karung si ai hkran de bai rap nna she karung hpe mang e hkau karung e, moi na an a ga sadi hpe hkum matsing u bran u ngu oh ra hpe ma shawt shawt di hte maren shi mang bran mat wa re da. Rai nna she dai di lung wa reng she shi ya mi na madu jan yen gaw kei hkrap di nga re ang shi bai hprawt rai wa ai da. Shi bai hprawt rai wa gaw nan gaw ngai hkum, ngai ntsun mai ai hpan re ngu nan hpe tsun ai nre i dai koi nang ning dang ai majaw ning re dai ni ndai hku byin ai re. Moi an a ga sadi ndai laka rau dai hku ga sadi nga ai re nga nna tsun ai hku rai nga. Dai re majaw ya prat raitim mung madu jan ngu ai ni madu wa e ntsun mai ai ngu ai ga hpe gaw, she tsun rit law mang nmai nga ai da. . Language as given: Jinghpaw
Format:Digitised: no Media: Audio
Identifier:KK1-0208
Identifier (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0208
Language:Kachin
Language (ISO639):kac
Rights:Open (subject to agreeing to PDSC access conditions)
Subject:Kachin language
Subject (ISO639):kac
Subject (OLAC):text_and_corpus_linguistics
language_documentation
Table Of Contents (URI):http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0208/KK1-0208-A.mp3
http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/0208/KK1-0208-A.wav
Type (DCMI):Sound
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/paradisec.org.au
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:paradisec.org.au:KK1-0208
DateStamp:  2017-08-07
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Keita Kurabe (compiler); Keita Kurabe (depositor); N. Tu Awng (speaker). 2017. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_kac olac_language_documentation olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics

Inferred Metadata

Country: Myanmar
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:paradisec.org.au:KK1-0208
Up-to-date as of: Sat Nov 14 14:23:00 EST 2020