OLAC Logo OLAC resources in and about the Sedang language

ISO 639-3: sed

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: Cadong, Central Sedang, Dak Sut Sedang, Dang, Greater Sedang, Hadang, Hdang, Hotea, Hoteang, Kmrang, Kon Hring Sedang, Kotua Sedang, Rotea, Roteang, Tang, Xa, Xodang

Use faceted search to explore resources for Sedang language.

Lexical resources

 1. Ng̃ư-ṿưng Sedang = Sedang vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam ; cûón 2, ph̀ân 1. oai:gial.edu:25543
 2. ʾBái hòk tơpui Rơtéang = Bài học tîéng Sedang, t̉inh Kontum = Sedang language lessons. Smith, Kenneth D. 1967. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam (Huntington Beach, Calif.) ; cúôn 2, etc. oai:gial.edu:25575
 3. Sedang dictionary : with English, Vietnamese, and French glossaries : a thesaurus-alphabetical listing of Sedang words and word-groups. Smith, Kenneth D. 2000. Mon-Khmer studies. Special issue ; no. 1. oai:gial.edu:25591
 4. Ngữ-vựng Sedang = Sedang vocabulary. Smith, Kenneth D. (compiler). 1967. Bô Giáo-duc (Department of Education). oai:sil.org:30981
 5. ONLINEVietnam word list (revised): Kơtua. Smith, Kenneth D. (compiler). 1970. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:35772
 6. ONLINEVietnam word list (revised): Sedang. Smith, Kenneth D. (compiler). 1968. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:35779
 7. ONLINETừ-điển Xơ-đăng-Anh-Việt-Pháp Sedang Dictionary with English, Vietnamese, and French Glossaries. Smith, Kenneth D. 2012. SIL International. oai:sil.org:43107
 8. Word lists: Sedang, Katu, Brou. Burton, Eva (researcher); Miller, John D. (researcher); Smith, Kenneth D. (researcher). 1963. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:65985
 9. ONLINETừ-diển xơ-dăng-anh-việt-pháp Sedang dictionary with English, Vietnamese and French glossaries: a thesaurus-alphabetical listing of Sedang words and word groups. Smith, Kenneth D. (compiler). 2000. Mahidol University and Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:8200

Language descriptions

 1. Sedang grammar : phonological and syntactic structure. Smith, Kenneth D. 1979. Pacific linguistics. Series B. oai:gial.edu:25590
 2. Phonology and syntax of Sedang, a Vietnam Mon-Khmer language. Smith, Kenneth D. 1975. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25592
 3. The phonology of Sedang personal names. Smith, Kenneth D. 1969. Bloomington : Indiana University. oai:gial.edu:41557
 4. ONLINEGlottolog 4.6 Resources for Sedang. n.a. 2022. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:glottolog.org:seda1262
 5. ONLINEPHOIBLE 2.0 phonemic inventories for Sedang. n.a. 2019. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:phoible.org:seda1262
 6. ONLINESedang Vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_sed_morsyn-1
 7. ONLINESedang Vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_sed_phon-1
 8. ONLINESedang grammar: Phonological and syntactic structure. Smith, Kenneth D. 1979. Australian National University. oai:sil.org:1722
 9. ONLINEA phonological reconstruction of Proto Central North Bahnaric. Smith, Kenneth D. 1967. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61366
 10. Proto-North-Bahnaric. Smith, Kenneth D. 1970. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61367
 11. The payoff from rhyming dictionaries: distribution and frequency of word-final -VCs and a bridge between Bahnaric and Katuic. Smith, Kenneth D. 1978. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61376
 12. Sedang. Sidwell, Paul; Smith, Kenneth D. 2015. Mathias, Jenny and Paul Sidwell, eds., The Handbook of Austroasiatic Languages, Vol. 2. Leiden | Boston: Brill. 978-90-04-28752-5. oai:sil.org:61383
 13. ONLINEWALS Online Resources for Sedang. n.a. 2022. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:wals.info:sed
 14. ONLINELAPSyD Online page for Sedang. Maddieson, Ian. 2012. www.lapsyd.ddl.cnrs.fr. oai:www.lapsyd.ddl.ish-lyon.cnrs.fr:src544

Other resources about the language

 1. ONLINELaryngealization and delaryngealization in Sedang phonemics. Smith, Kenneth D. 1968. WALS Online RefDB. oai:refdb.wals.info:786
 2. ONLINESedang Grammar: Phonological and Syntactic Structure. Smith, Kenneth. 1979. Australian National University. oai:refdb.wals.info:787
 3. ONLINESedang Vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. Summer Institute of Linguistics. oai:refdb.wals.info:1165
 4. ONLINEPhonology and syntax of Sedang, a Vietnamese Mon-Khmer lanuage. Smith, Kenneth D. 1975. WALS Online RefDB. oai:refdb.wals.info:4235
 5. ONLINESedang: a language of Viet Nam. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:sed
 6. ONLINELINGUIST List Resources for Sedang. Damir Cavar, eLinguistics Foundation Board Member (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2022-05-31. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_sed
 7. ONLINESedang Vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_sed_detail-1
 8. ONLINESedang Vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_sed_number-1
 9. ONLINEThe phonology of Sedang personal names. Smith, Kenneth D. 1969. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:2679
 10. ONLINEThe velar animal prefix relic in Vietnam languages. Smith, Kenneth D. 1975. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:3637
 11. ONLINELaryngealization and de-laryngealization in Sedang phonemics. Smith, Kenneth D. 1968. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:3770
 12. ONLINEA phonological reconstruction of Proto-North-Bahnaric. Smith, Kenneth D. 1972. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:4194
 13. Sedang dialects. Smith, Kenneth D. 1967. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:6276
 14. Sedang ethnodialects. Smith, Kenneth D. 1969. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:6325
 15. ONLINESedang astronomy. Jennings, Wanda. 1980. Summer Institute of Linguistics Museum of Anthropology. oai:sil.org:8012
 16. ONLINEDenasolaryngealization in Sedang folk-linguistics. Smith, Kenneth D. 1973. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8071
 17. ONLINESedang pronoun reference. Smith, Kenneth D. 1976. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8089
 18. ONLINESedang affixation. Smith, Kenneth D. 1969. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8101
 19. ONLINEMore on Sedang ethnodialects. Smith, Kenneth D. 1973. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8245
 20. ONLINEThe -VC rhyme link between Bahnaric and Katuic. Smith, Kenneth D. 1992. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8253
 21. ONLINESedang animal folk taxonomy. Smith, Kenneth D. 1976. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8288
 22. Sedang dialects. Smith, Kenneth D. 1967. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:9460
 23. ONLINEPhonology and syntax of Sedang, a Vietnam Mon-Khmer language. Smith, Kenneth D. 1975. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:9634
 24. Rotếang 8 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 8). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30726
 25. ONLINEVa hnê tơdróang kơxô̆: 1, 2; lam ki póang: ʼNa vai ʼbok thái (Em học toán, lớp vỡ-lòng: Phần chỉ-nam). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30736
 26. ONLINEVa hnê tơdrơang krúa, tơdróang túm khu kế lap luô, ʼbáng tơdróang ôi ka lém; lam ki póang: ʼNa vai ʼbok thái (Môn học bằng bảng treo vệ-sinh, khoa-học và đức-dục; lớp vỡ-lòng: Phần chỉ-nam). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30739
 27. Rotếang 1 (Sách vơ̂-lòng tiếng Sedang, cuốn 1). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảoữ-Học. oai:sil.org:30752
 28. Rotếang 5 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 5). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30797
 29. Eh hòk túm khu kế lap luô: Lam môi (Em tìm hiểu khoa-học: Lớp một). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30830
 30. ONLINEEh mơhriam hòk chu rơtéang, lam ki póang: koxôp 1-3 (Em học vần, lớp vỡ lòng: quyển 1-3). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30843
 31. Rotếang 3 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 3). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30845
 32. Rotếang 2 (Sách vơ̂-lòng tiếng Sedang, cuốn 2). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30859
 33. Rotếang 4 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang cuốn 4). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30867
 34. Eh mơhriam hòk chu rơtéang, lam ki póang: ʼNa ki ʼbok thái (Em học vần tiếng Sedang, lớp vỡ lòng: Phần chỉ-nam). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30868
 35. ONLINEEh mơhriam tơdróang ối ka lém: Lam môi (Em tập tính tốt: Lớp một). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30899
 36. Rak dei cha va kho mo cha: Lam môi (Sách vệ-sinh: Lớp một). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30940
 37. Eh mơhriam hòk chu rơtéang 1-20 (Em học vần bảng treo 1-20). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Bộ Phát triển Sac-tộc/(Ministry for the Development of Ethnic Minorities). oai:sil.org:30958
 38. Rotếang 7 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 7). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30959
 39. Rotếang 6 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 6). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30960
 40. ONLINEʼBái hòc tơpui Rơtéang = Bài hoc tiếng Sedang = Sedang language lessons. Smith, Kenneth D. 1967. Department of Education. oai:sil.org:30999
 41. ONLINEText vs. dictionary letter frequencies for primers. Smith, Kenneth D. 1974. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:40033
 42. ONLINEA computer analysis of Vietnam language relationships. Smith, Kenneth D. 1974. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:40123
 43. ONLINEA grammatical sketch of Brao, a Mon-Khmer language. Keller, Charles. 1976. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:40225
 44. Sedang Anthropological Data. Jennings, Wanda. 1976. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:54023
 45. ONLINELanguage relationships in Kontum Province. Thomas, David D. 1960. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:56345
 46. Homonyms in Sedang kinship terminology. Smith, Kenneth D. 1969. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61607
 47. ONLINEPreliminary Proto-Kha morpheme list. Thomas, David D. 1958. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75282

Other known names and dialect names: Cadong, Central Sedang, Dak Sut Sedang, Dang, Greater Sedang, Hadang, Hdang, Hotea, Hoteang, Kmrang, Kon Hring Sedang, Kotua Sedang, Rotea, Roteang, Tang, Xa, Xodang

Other search terms: dialect, vernacular, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/sed
Up-to-date as of: Mon Nov 28 3:13:14 EST 2022