OLAC Logo OLAC resources in and about the Aringa language

ISO 639-3: luc

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: Low Lugbara

Use faceted search to explore resources for Aringa language.

Language descriptions

 1. ONLINEGlottolog 4.2.1 Resources for Aringa. n.a. 2020. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:glottolog.org:arin1244
 2. ONLINEPHOIBLE 2.0 phonemic inventories for Aringa. n.a. 2019. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:phoible.org:arin1244
 3. Orthographies of Moru-Maʼdi languages. Kilpatrick, Eileen. 2004. Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages. oai:sil.org:35967
 4. ONLINEOccasional Papers in the Study of Sudanese Languages No. 9. Gilley, Leoma G. (editor). 2004. Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages. oai:sil.org:35968

Other resources about the language

 1. ꞌBãjọkíꞌda lẽ ãꞌdu idélé yã?. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54922
 2. Ãbị́rị́ ndẽ Tõkô káyĩ rá. n.a. 1999-06. Aringa Language Project. oai:sil.org:54861
 3. Àjị́kọ́ mụ sụ̂ gá. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54865
 4. Ãko ꞌdĩ ãꞌdi ãni?. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54866
 5. Álụ́ma la mụ ị̃ꞌbị ꞌbelé. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54868
 6. Álûma lè à¸du idélé yà?. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54869
 7. Áségá la ị̃ndrị́ ndrụ̃. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54870
 8. Àyìkòrú lè à¸du idélé yà?. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54881
 9. Bụ́kụ̃ Ãlu Sĩ Lãŋá Ụ̃nị̃jó Ãrị̃ngã Tị Sĩ Rĩ. ꞌDelu, Barnabas; Angupale, Andrew; Angoli, Alex; Jacob, Azo'bo; Guma, Joel Ujiga; Jackson, Amaku. 2003. SWP. oai:sil.org:54882
 10. Bụ́kụ̃ Ãlu Sĩ Lãŋá Ụ̃nị̃jó Ãrị̃ngã Tị Sĩ Rĩ. n.a. 2003. Sudan Workshop Programme (SWP). oai:sil.org:54883
 11. Bụ́kũ ABC á ' dígó drị̣́ Ãrị̃ngã tị sĩ rĩ. Angolis, Alex; Haron, Aro Y.; Cleopus, Mawa; Kaleb, Ochiti; Sheth, Dramani Haron; Jacob, Azabo; Pius, Guma. 2005. Ãrĩngã Lnguage Project and SWP. oai:sil.org:35784
 12. Bụ́kụ̃ Anzị ꞌBa Drị́ Núkũtã Ãrị̃ngã Tị Sĩrĩ Sĩŋá Ụ̃nị̃jó Ụ́ꞌdụ́kọ́ Lã Be Rĩ. Hew, Debbie. 2002. SIL. oai:sil.org:54884
 13. Núkũtã mâ sĩ lãŋá i'dójó lãjó Ãrị̃ngã tị sĩ rĩ. ꞌDẹ̃lụ́, Barnabas; Ãngõlí, Alex; Ãngũpalé, Andrew; Ámáku, Jackson; Gụma, Joel Ụ̃jị́gá; Azaꞌbo, Jacob; Rõbá, Yosia. 2005. SIL. oai:sil.org:35785
 14. Bụ́kụ̃ Ímbápị Drị́ Núkũtã Ãrị̃ngã Tị Sĩrĩ Sĩŋá Ụ̃nị̃jó Ụ́ꞌdụ́kọ́ Lã Be Rĩ. Hew, Debbie. 2002. SIL. oai:sil.org:54885
 15. Bụ́kụ̃ Ị̃rị̃jó Sĩ Lãŋá Ụ̃nị̃jó Ãrị̃ngã Tị Sĩ Rĩ. ꞌDẹ̃lụ́, Barnabas; Ãngũpalé, Andrew; Ãngõlí, Alex; Jacob, Azaꞌbo; Jackson, Ámáku; Gụma, Joel Ụ̃jị́gá. 2007. SWP. oai:sil.org:54886
 16. Bụ́kụ̃ Ímbápị Drị̂ Sĩ Lãŋá Ụ̃nĩjó Ãrị̃ngã Tị Sĩ Rĩ Imbájó Rĩ. Ãngõlí, Alex; Azaꞌbo, Jacob; Gụma, Joel Ụ̃jị́gá. 2007. SWP. oai:sil.org:54887
 17. ONLINEAringa: a language of Uganda. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:luc
 18. ONLINELINGUIST List Resources for Aringa. Damir Cavar, eLinguistics Foundation Board Member (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2020-08-01. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_luc

Other known names and dialect names: Low Lugbara

Other search terms: dialect, vernacular, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/luc
Up-to-date as of: Sun Aug 2 15:19:54 EDT 2020