OLAC Logo OLAC resources in and about the Bago-Kusuntu language

ISO 639-3: bqg

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: Bago, Koussountou, Kusuntu

Use faceted search to explore resources for Bago-Kusuntu language.

Language descriptions

 1. ONLINEGlottolog 5.0 Resources for Bago-Kusuntu. n.a. 2024. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:glottolog.org:bago1245

Other resources about the language

 1. ONLINEBago-Kusuntu: a language of Togo. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:bqg
 2. ONLINELINGUIST List Resources for Bago-Kusuntu. Damir Cavar, Director of Linguist List (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2017-09-27. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_bqg
 3. Sɔrɔ Takarara – Sɔrɔ Fɔkɩrɛ. n.a. 2010. Association de Développement de la Langue Bago-Kusuntu (ADLBK). oai:sil.org:42145
 4. Bagó sukúru tákárará akɔ́ntaá ńka, gbɛtɛ́rɛ ńka. Roosen, Marie-Rose. 2015. SIL Togo and the Association pour la Promotion de la Langue Bago-Kusuntu. oai:sil.org:63324
 5. Fɔkɩ́rɛ fɛ́sɩ ńɖɛ fá akɔńta wɩ́lɩ́tɔ́ na kusuńtú sukúru. Amedú Baríwu; Samanɩɩ Fíguí na ńɖi. 2015. SIL Togo et APLBK. oai:sil.org:66580
 6. Ɖɩ́ bɛntɩ ɖɩ-áálɩ́sɛ́ na ɖɩ-sɔkɔ́rɛ ɖé. n.a. 2015. SIL Togo et APLBK. oai:sil.org:66599
 7. Fɔkɩ́rɛ awɩlɩ́anɖɛ. n.a. 2015. SIL Togo et APLBK. oai:sil.org:66600
 8. Tákárará awɩlɩ́yankaá. n.a. 2015. SIL Togo et APLBK. oai:sil.org:66607
 9. Faawɩ́sɛ́ tɔ́mɔ tákárará. n.a. 2015. SIL Togo et APLBK. oai:sil.org:66609
 10. Ɖúúlínya nɔyɩ́yasɛ́. n.a. 2015. SIL Togo et APLBK. oai:sil.org:66610

Other known names and dialect names: Bago, Koussountou, Kusuntu

Other search terms: dialect, vernacular, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/bqg
Up-to-date as of: Thu Jul 18 5:54:44 EDT 2024