OLAC Logo OLAC resources in and about the Bahnar language

ISO 639-3: bdq

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: A-La Cong, Alakong, Bahnar Bonom, Bana, Bomam, Gio-Lang, Golar, Jolong, Kontum, Krem, Tolo, Y-Lang

Use faceted search to explore resources for Bahnar language.

Primary texts

 1. ONLINEBahnar Genesis Translation. The Long Now Foundation. 1976. The Rosetta Project: A Long Now Foundation Library of Human Language. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_gen-1
 2. Bahnar texts (Vietnam). Banker, John (translator); Banker, Betty (translator). 1962. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:57080

Lexical resources

 1. ONLINECrúbadán language data for Bahnar. Kevin Scannell. 2018. The Crúbadán Project. oai:crubadan.org:bdq
 2. Bài học tíêng Bahnar Kontum = 'Bai pơhrăm n̆ơr Bahnar Kontum = Kontum Bahnar language lessons. Yup. 1981. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam ; cúôn 14, ph̀ân 2. oai:gial.edu:25558
 3. Bài học tíêng Bahnar : tʾinh Pleiku = Tơdrong pơhrăm nơr Pơma = Bahnar language lessons : Pleiku Province. n.a. 1980. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam ; cúôn 20. oai:gial.edu:25567
 4. Bahnar dictionary : Plei BongMang Yang dialect = Ng̃ư-ṿưng Bahnar. Banker, John. 1979. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam (Huntington Beach, Calif.) ; cúôn 20, etc. oai:gial.edu:25568
 5. ONLINEBahnar Swadesh List. n.a. n.d. The Rosetta Project: A Long Now Foundation Library of Human Language. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_swadesh-1
 6. Bahnar dictionary: Plei Bong - Mang Yang dialect = Ngũ-vụng Bahnar. Banker, Elizabeth; Banker, John E.; Mơ. 1979. Tủ sách ngôn-ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam. oai:sil.org:30978
 7. ONLINEVietnam word list (revised): Bahnar of Pleiku Province. Banker, Elizabeth (compiler); Banker, John E. (compiler). 1968-12-04. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:35746

Language descriptions

 1. ONLINEGlottolog 4.2.1 Resources for Bahnar. n.a. 2020. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:glottolog.org:bahn1262
 2. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_ortho-1
 3. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_ortho-2
 4. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_phon-1
 5. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_phon-2
 6. Bahnar Word Classes. Banker, John E. 1960-64. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:41750
 7. ONLINELanguage relationships in Kontum Province. Thomas, David D. n.d. [ca. 1960]. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:56345
 8. Proto-North-Bahnaric. Smith, Kenneth D. 1970-1972. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61367
 9. Sociolinguistics and the Bahnar pronoun system. Smith, Kenneth D. 1974-05-15. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61382
 10. Bahnar word classes. Banker, John E. 1965. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:9884
 11. ONLINEWALS Online Resources for Bahnar. n.a. 2020. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:wals.info:bpb

Other resources about the language

 1. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, John; Banker, Elizabeth; Mo,. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:refdb.wals.info:5247
 2. Mon-Khmer studies. 1. Banker, John; Banker, Elizabeth; Miller, John D; Miller, Carolyn Paine; Watson, Richard L; Thomas, David D. 1964. Saigon : The Linguistic Circle of Saigon : Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:29657
 3. Bahnar 1-18: Bộ bảng treo Em học vần tiếng Bahnar. Banker, Elizabeth. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30900
 4. Dân tộc Rơngao, Bahnar và các dân tộc lân cận. Gregerson, Kenneth J. 1990. Journal of Social Sciences. oai:sil.org:1505
 5. ONLINEThe place of Bahnar within Bahnaric. Gregerson, Kenneth J.; Smith, Kenneth D.; Thomas, David D. 1976. Oceanic Linguistics. oai:sil.org:6205
 6. ONLINEThe place of Alak, Tampuan, and West Bahnaric. Thomas, David D. 1980. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8105
 7. Bahnar religion. Banker, John E. 1972. Southeast Asia. oai:sil.org:911
 8. ONLINEInh wă kơ lơlĕ ayuh plĕnh teh: Lăm mônh (Em tìm-hiểu khoa-học: Lớp một). Banker, John E.; Hiu. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30811
 9. ONLINEAthai wei răk pran jơwa: Lăm mônh (Sách vệ-sinh: Lớp một). Banker, John E.; Hiu. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30713
 10. ONLINEBahnar affixation. Banker, Elizabeth. 1964. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8319
 11. South Bahnaric and other Mon-Khmer numeral systems. Thomas, David D. 1976. Linguistics. oai:sil.org:2420
 12. ONLINESơp hlabơar hơʼmon tơdrong Bahnar sơ̆ ki, lăm mônh (Sách phong-tuc tập-quán của người Bahnar: Lớp một). Banker, John E.; Hiu; Siu Mơ. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30924
 13. How can we improve our translations stylistically?. Banker, John E. 1980. Notes on Translation. oai:sil.org:7228
 14. ONLINEDistributional properties of causative verbs in some Mon-Khmer languages. Alves, Mark J. 2001. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8129
 15. ONLINEBahnar 5, 6. Banker, Elizabeth; Banker, John E. 1967. Department of Education. oai:sil.org:30829
 16. ONLINEInh pơhrăm gah tơdrong lui oei sa ʼlong (Em tập tính tốt: Lớp một). Banker, John E.; Hiu. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30733
 17. ONLINESơ̆p hlabơar tĭnh jô̆, lăm pơtơm pơhrăm (Em học toán, lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam). Banker, John E.; Din; Phu Van Han. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30834
 18. ONLINETransformational paradigms of Bahnar clauses. Banker, John E. 1964. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8235
 19. Sơ̆p hlabơar rok yua kơ ʼbok thơi. Banker, John E. 1967. Department of Education. oai:sil.org:30950
 20. Bahnar, lăm pơtơ̆m pơhrăm: Sơ̆p hlabơar wă yua kơ ʼbok thây (Em học vần, lóp võ lòng: Phần chỉ nam). Banker, Elizabeth. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30758
 21. North Bahnaric numeral systems. Smith, Kenneth D. 1976. Linguistics. oai:sil.org:2061
 22. ONLINEBahnar: Lăm pơtơm pơhrăm 1-3. Banker, Elizabeth. 1970. Department of Education. oai:sil.org:30861
 23. ONLINESơ̆p hlabơar pơhrăm rok chư wă yua kơ ʼbok thơ̆i, 1. Banker, John E.; Hiu. 1969. Department of Education. oai:sil.org:30864
 24. ONLINEBahnar reduplication. Banker, Elizabeth. 1964. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8066
 25. ONLINETơdrong oei sa sơgaih; tơdrong ayuh plĕnh teh; tơdrong oei sa ʼlơng: Lăm pơtơm pơhrăm (Môn học bằng bảng treo vê-sinh, khoa-học và dức-duc: Lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam). Banker, John E.; Hiu; Phu Van Han. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30771
 26. Bahnar 1-4. Banker, Elizabeth; Banker, John E. 1964. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:30775
 27. ONLINETơdrong pơhrăm nơ̆r Pơma = Bài học tiếng Bahnar = Bahnar language lessons. Banker, Elizabeth; Mơ; Sip. 1973. Tủ sách ngôn-ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam. oai:sil.org:30982
 28. ONLINESơ̆p hlabơar pơhrăm rok chư wă yua kơ ʼbok thơ̆i, 2, 3. Banker, Elizabeth; Banker, John E.; Hiu. 1970. Department of Education. oai:sil.org:30783
 29. ʼBai pơhrăm nơ̆r Bahnar Kontum = Bài học tiếng Bahnar Kontum = Kontum Bahnar language lessons. Banker, John E.; Yup. 1974. Tủ sách ngôn-ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam. oai:sil.org:30983
 30. ONLINEEm hoc vần: Lớp một. Banker, John E.; Hiu. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30785
 31. Lăm pơtom pơhrăm: Sơ̆p Hlabơar wă yua Kơ ʼbok thây (Em học vần (Tiếng Bahnar)). Banker, Elizabeth; Banker, John E. 1972. Saigon. oai:sil.org:30790
 32. ONLINESơ̆p hlabơar chih yua kơ ʼbok thơi. Banker, John E. 1967. Department of Education. oai:sil.org:30792
 33. ONLINEA phonological reconstruction of Proto-North-Bahnaric. Smith, Kenneth D. 1972. Language Data, Asian-Pacific Series. oai:sil.org:4194
 34. ONLINEBahnar: a language of Viet Nam. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:bdq
 35. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_detail-1
 36. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_detail-2
 37. ONLINELINGUIST List Resources for Bahnar. Damir Cavar, Director of Linguist List (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2017-09-27. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_bdq

Other known names and dialect names: A-La Cong, Alakong, Bahnar Bonom, Bana, Bomam, Gio-Lang, Golar, Jolong, Kontum, Krem, Tolo, Y-Lang

Other search terms: dialect, vernacular, discourse, stories, conversation, dialogue, documentation, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/bdq
Up-to-date as of: Thu Jul 9 7:37:18 EDT 2020